Vyhledávání

Modul „Cyklus přednášek doktorandů“ 2015/2016

Čtrnáctidenní cyklus moderovaných přednášek doktorandů studijního programu „Výtvarná umění (P8206)“.


András Cséfalvay (VŠVU)

Datum: čtvrtek 1. 10. 2015, 18:00, Údolní 19, místnost 201

Název: Argumentovať bez dôkazov v diskurze dominovaným vedeckým materializmom.

Anotace: Prešiel som oblúkom premien v mojom slovníku za posledné roky, ktoré rozšírili moje podozrenie: rozmýšľať o svete v protikladoch objektivity a subjektivity, reálneho a fiktívneho, spoločnosti a prírody síce posilňuje hlas niektorých entít na našej planéte, zároveň odopiera hlas iným, kedže predurčujú istý pohľad. Zarážala ma nerovnováha. V mojej doktorskej práci som sa venoval takým spôsobom uvažovania a rozprávania, ktoré by navrátili rovnováhu, umožnili rôzne prístupy, a v neposlednom rade snažil pomenovať miesto - úlohu pre umenie. Súčasťou môjho snaženia je videoopera New Horizons II,vedecko-fantastický príbeh, imaginárna správa o hraniciach našej planetárnej sústavy, o vzťahu rozumu a predstavách konca.


Isabela Grosseová (AVU)

Datum: čtvrtek 15. 10. 2015, 18:00, Údolní 19, místnost 201

Název: Gravitace umělecké kompetence. (Neplánované splynutí umění a života: Práce s uměleckou kompetencí tam kde není obvyklá.)

Anotace: Umělecké vysoké školy absolvuje velké množství umělců (počet MBA, MFA a uměleckých PhD roste), kteří svoji kompetenci a své vize vloží do jiných aktivit. Umělecká kompetence se v tomto případě neztratí, jen je méně viditelná protože neoperuje na schématu běžném pro klasickou prezentaci umění, a stojí mimo zaběhnutá hodnotová měřítka. Moje práce si klade za cíl prostudovat, prodiskutovat a prohloubit povědomí o kapacitě umělecké práce a jejím vlivu na neumělecké prostředí. Ptám se tedy: Jakým způsobem se potenciál umělce uplatňuje v jiných profesích a oborech? Je možné popsat tento vliv samostatně a vidět ho jako podíl na tom, jak funguje naše společnost? O jaký potenciál tedy jde, pakliže bychom se naučili ho vědomě používat?


Petr Dub
(FaVU)

Datum: čtvrtek 29. 10. 2015, 18:00, Údolní 19, místnost 201

Název: Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě.

Anotace: Disertační práce reflektuje autorské projevy generace nejmladších umělců pracujících s konceptuálními formami v médiu malby po roce 1996. Cílem práce je přiblížení střetu a prolínání konceptualismu s malířstvím.


Milan Mikuláštík
(AVU)

Datum: čtvrtek 19. 11. 2015, 18:00, Údolní 19, místnost 201

Název: Institucionální kritika.

Anotace: Přednáška (jako i téma dizertační práce) se věnuje kritickému nahlížení podmínek existence uměleckého díla. Autor se k tématu vyjadřuje z pozice umělce a současně z pozice kurátora.


Sláva Sobotovičová
(VŠUP)

Datum: čtvrtek 26. 11. 2015, 18:00, Údolní 19, místnost 201

Název: Autorský hlas.

Anotace: Přednáška se zabývá použitím lidského hlasu v audiovizuálním díle. Zaměřuje se na hlasový projev v roli dominanty díla, který může čerpat z performance, literatury nebo forem osobních manifestů a kterým autor či autorka odkrývá svoji pozici a identitu i v případech, kdy výpověď sestavuje z recyklovaných informací.


Václav Kopecký (VŠUP)

Datum: čtvrtek 10. 12. 2015, 18:00, Údolní 19, místnost 201

Název: Znaky součinnosti – vnitřní kontext fotografie.

Anotace: Zásadní úlohu v projektu sehrává analogová fotografie. Soustředím se na fotografii v její materiální specifičnosti a na její formální a významové proměny. Obsahem fotografie se nestává pouze vnější kontext, ale význam se vyvíjí z vnitřních vztahů. Fotografie uvnitř obrazu.


Marika Kupková
(FF UK)

Datum: čtvrtek 25. 2. 2016, 18:00, Údolní 19, místnost 201

Název: Míchání pojidla: úskalí přepisu vlastních textů

Bez anotace.


Martin Hašek (UJEP)

Datum: čtvrtek 10. 3. 2016, 18:00, Údolní 19, místnost 201

Název: Narativní tendence v současném umění.

Anotace: Disertační práce se zabývá proměnou současné vizuální kultury se zřetelem k narativní složce uměleckého díla. Všímá si vlivu současných médií a digitálních technologií na výtvarné umění i vizuální gramotnost obecně. Práce reflektuje způsoby vyprávění příběhu v různých oblastech výtvarného umění (malba, fotografie, film a video). Teoretické poznatky pak slouží jako východiska pro realizaci vlastního uměleckého projektu.


Magda Stanová
(AVU)

Datum: čtvrtek 7. 4. 2016, 18:00, Údolní 19, místnost 201

Název: Algoritmy v umení.

Anotace: V rámci doktorandského projektu som vyhľadávala teórie a myšlienky z oblasti kognitívnych vied (neurovedy, umelej inteligencie, psychológie) a metamatematiky, ktoré by mohli priniesť vhľad do teórie umenia a analýzy tvorivého procesu. Skúmala som, kde v spektre rôznych typov zážitkov sú zážitky vyvolané umením. Tieto majú so zážitkami vyvolanými kúzelníckymi trikmi, vyriešením (matematického / vedeckého) problému a vtipmi spoločné to, že sa z veľkej časti zakladajú na dostatočnej miere novosti. Tvorcovia spúšťačov týchto typov zážitkov preto čelia spoločnému problému: účinnosť ich metód pre vytváranie spúšťačov sa pri opakovaní stráca. Ľudský mozog totiž vyevolvoval tak, že vie rozpoznať opakujúce sa vzory, šablóny, schémy, algoritmy. Rozpoznanie algoritmu spôsobí pôžitok. Prekuknutý algoritmus však už pôžitok nespôsobí. Na spustenie rovnako silného zážitku potrebujeme nový spúšťač. Otázka možnosti algoritmu na umenie je analogická k otázke možnosti algoritmu na vtipy, kúzla, či objavy. V práci sa tiež venujem tomu, prečo určité typy spúšťačov zovšednejú pomalšie ako iné.


Svetlana Fialová
(VŠVU)

Datum: čtvrtek 21. 4. 2016, 18:00, Údolní 19, místnost 201

Název: UFOs & RIVER FLOWS. Médium kresba – jej hranice, potenciál a intermediálne presahy v súčasnej vizuálnej kultúre.

Anotace: Nikto nikdy nevyhlásil kresbu z mŕtvu. Neurobili tak umelci, kritici ani kurátori, hoci to neváhali spraviť o maľbe. Či už vo forme prípravnej skice alebo výsledného artefaktu, kresba tu bola prítomná neustále. Na úplné výslnie záujmu trhu a kurátorov sa však dostala až pred dvadsiatimi rokmi. Aké boli důvody? Kto sú súčasní kresliari a kresliarky a aký charakter má kresba v ich chápaní? Prednáška predstaví kresbu ako autonómne médium a zároveñ sa chce dotknút problému, ako vysvetlovať svoje diela, ak si uvedomíme, že písomnému vyjadreniu sa dnes už žiaden umelec nevyhne.


Dana Mazalová
(VŠVU)

Datum: čtvrtek 5. 5. 2016, 18:00, Údolní 19, místnost 201

Název: Divákov priateľ.

Anotace: Témou môjho priateľsky koncipovaného výskumu sú otázky osobných priorít človeka nachádzajúceho sa mimo výtvarnej obce. Kombinácia sýteho multikulturalizmu, akútnych potrieb človeka a príkazu posmoderného ega len ťažko niekoho privedie k chuti objavovať svet umenia v dnešnej jeho podobe. Opakovaným narúšaním stereotypného vnímania sveta s využitím empatickej metódy osobného priateľstva účastníkov vyzývam, aby sa premiestnili v čase, vymenili svoje obrazy, zakúsili chuť súkromného koncertu, alebo navrhovali priateľské gestá na objednávku. Uplatňovaním umeleckého zmyslu v ich živote, na poli tejto vzájomnej konfrontácie, prebehne aj výmena rolí. Priateľský aktivizmus obsiahnutý vo výskume mojej dizertačnej práce je zameraný na skúsenosť presahu umenia v rôznorodom prostredí. Napríklad v domácnosti, popri rutinných ihriskových stretnutiach, ale aj v organizovaných eventoch, kde dochádza k vzájomnej interakcii účastníkov. Výzva k prehodnoteniu vlastnej reality je koncipovaná na základe osobného priateľstva s účastníkmi a za pomoci vopred určeného plánu. V procese výskumu sa koncentrujem najmä na konfrontačné situácie, ktorých záznam by poslúžil ako dôkazná hodnota vzniknutej situácie. Avšak tieto aktivity skôr smerujú k tomu, aby účastníci nechali v galérii živú stopu, resp. aby sa naučili prežívať svoju každodennosť v pozmenených ideách. Premiešaním rôznych svetov a sociálnych požiadaviek jedinca nachádzam spoločného menovateľa. Každá ľudská aktivita totiž vedie k otázkam o zmysle tohto konania, a práve tu nachádzam priestor pre konfrontáciu praktického využitia umeleckého zmyslu, každodennosti a osobnej viery.Podpořeno interním grantem FaVU („Profilace a inovace studijních programů na úrovni kurzů“). Koordinace předmětu: Cenek, Hládeková. Moderují: Hládeková, Bačíková.  


Publikováno: 04.05.2016 12:00

Zkrácený odkaz: http://www.ffa.vutbr.cz/f26745/d105357