Vyhledávání

Celkový počet studentů pro akademický rok 2014/2015
257 studentů

Historie a současnost

Fakulta výtvarných umění je součástí Vysokého učení technického v Brně. O zřízení výtvarné akademie na Moravě usilovaly zdejší umělecké kruhy již od počátku 18. století. Tradice výtvarného vzdělávání na brněnské technice sahá až do roku 1899, kdy byl založen ústav kreslení. Prvním profesorem na ústavu byl akademický malíř Hanuš Schwaiger (1854–1912), po jeho odchodu na pražskou Akademii jej nahradil Felix Jenewein (1857–1905). Po osamostatnění studia architektury v roce 1919 došlo k rozdělení výuky na kresbu figurální a krajinnou. Do její historie krátce zasáhli i Josef Šíma (1891–1971) a Jaroslav Král (1883–1942). Novou tradici brněnského ústavu kreslení a modelování otevřela poválečná doba. Docentem modelování byl v roce 1945 jmenován sochař Vincenc Makovský (1900–1966), který své pracoviště vybudoval v prostorách budovy na Rybářské ulici na Starém Brně, kde má dnes hlavní sídlo Fakulta
výtvarných umění.

Myšlenka moravské vysoké umělecké školy se ve dvacátém století objevila vícekrát, po roce 1989 se jí zabývalo – zpočátku nekoordinovaně – několik skupin brněnských intelektuálů a umělců. Rozhodující iniciativa vzešla z obnoveného uměleckého Sdružení Q, kde hlavní roli sehrál děkan Fakulty architektury VUT v Brně Ivan Ruller. Profesor Ruller založil v roce 1992 na Fakultě architektury VUT Ústav kreslení a modelování, který se stal zárodkem Fakulty výtvarných umění (FaVU), jež zahájila činnost 1. ledna 1993. Prvním děkanem byl zvolen prof. ak. soch. Vladimír Preclík. FaVU začínala se studijním programem Výtvarná umění zahrnujícím šest studijních oborů: sochařství, malířství, kresba a grafika, design vizuálních komunikací, proces – koncept – akce a elektronická multimediální tvorba (video art). Prvních 45 studentů se vzdělávalo v šesti ateliérech.

Ateliér malířství vedli docenti Miroslav Štolfa, Dalibor Chatrný a Jan Rajlich st., Ateliér sochařství vedl prof. Vladimír Preclík a Ateliér videoartu ak. mal. Radek Pilař. Kresbě a grafice se věnoval ak. mal. Ivan Kříž, kterého později vystřídal James Janíček. Po odchodu doc. Štolfy vedl Ateliér malířství olomoucký rodák ak. mal. Radoslav Kutra, od roku 1995 pak profesor Jiří Načeradský. Po předčasném úmrtí Radka Pilaře se vedení Ateliéru videoartu ujal sochař a performer prof. Tomáš Ruller a transformoval jej na Ateliér video – multimédia – performance, kde následně působil jako hostující profesor brněnský rodák světového jména prof. Woody Vašulka, průkopník oboru žijící ve Spojených státech. Vedoucím Ateliéru konceptuálních tendencí se po odchodu Dalibora Chatrného stal slovenský konceptualista prof. Peter Rónai. V akademickém roce 1994/1995 přibyl k šesti oborovým ateliérům další – Ateliér průmyslového designu s vedoucím
doc. Zdeňkem Zdařilem.

Založení Katedry teorií a dějin umění bylo dílem prof. PaedDr. Igora Zhoře, který ji zpočátku vedl. Později stáli v čele katedry doc. PhDr. Josef Maliva, PhDr. Pavel Ondračka, Mgr. Blahoslav Rozbořil a doc. PhDr. Petr Spielmann, dr.h.c. Všichni tito teoretikové se současně účastnili výuky dějin a teorie umění. Pracoviště v současnosti vede PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. Významným členem Katedry teorií a dějin umění je již od jejího založení teoretik architektury prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc.

Zvolení profesora Igora Zhoře děkanem v roce 1997 školu stabilizovalo a umožnilo připravit dlouhodobou koncepci, která je na FaVU dodnes respektována. Profesor Zhoř také obsahově a personálně rozšířil výuku teorií a dějin umění, což se promítlo do rozdělení diplomových prací na teoretickou a výtvarnou (praktickou) část. Za Zhoře byl pod Ateliér grafického designu zařazen také Ateliér papíru a knihy v čele s doc. MVDr. Jiřím Hynkem Kocmanem, který jej (od roku 2011 jako kabinet) vede dosud. Po náhlé smrti profesora Zhoře byl v roce 1998 zvolen děkanem prof. ak. soch. Tomáš Ruller, který přistoupil k podstatnému rozšíření nabídky oborových specializací. V průběhu roku 1998 došlo také k nárůstu počtu pedagogů – původní rozsah FaVU se dvojnásobně zvětšil. Zásadní reformu fakulty provázelo rovněž povolání nových vyučujících, mezi nimiž byly například i zahraničí umělkyně jako Keiko Sei z Japonska nebo Barbora Benish z USA.

V letech 2000–2004 byl děkanem FaVU prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc., v letech 2004–2007 pak doc. PhDr. Petr Spielmann, dr.h.c. Oba pedagogové nadále rozvíjeli studijní programy a specializace. Mezi lety 2007–2011 působil jako děkan fakulty prof. ak. soch. Michal Gabriel. Od roku 2011 je děkanem FaVU VUT v Brně MgA. Milan Houser.

Spojení výtvarné fakulty s fakultami technického zaměření představuje zatím jediný případ svého druhu v České republice. S ohledem na to je utvářena také její oborová skladba: jsou zde zastoupeny disciplíny, které prostřednictvím využívání nejnovějších technologií směřují k propojení umění s technikou. V souhrnu oborů volného umění, užité tvorby a aktuálních tendencí pokrývá FaVU VUT v Brně celé spektrum současného výtvarného umění, k čemuž přispívá rovněž výuka poskytovaná Katedrou teorií a dějin umění. Od loňského roku působí na FaVU VUT v Brně řada nových vyučujících, kteří v součinnosti s etablovanými pedagogy zprostředkovávají rozmanité přístupy k současnému umění.

V současné době je na FaVU akreditováno sedm studijních oborů zastoupených dvěma ateliéry: sochařství, grafika, grafický design, průmyslový design, konceptuální tendence a video-multimédia-performance. Výjimku tvoří malířství, které se vyučuje ve třech ateliérech. Ateliérovou výuku doplňují teoretické přednášky z dějin umění, estetiky, filozofie, sociologie a řada volitelných předmětů podle potřeb jednotlivých ateliérů. Pedagogické a technologické úkoly celofakultního rázu zajišťuje pět kabinetů: papír a kniha, kresba, fotografie, audio-video a informační technologie. Při Ateliéru sochařství 1 působí 3D studio disponující 3D technologiemi s metodou FDM (Fused Deposition Modeling), 3D optical digitizing a 3D scanner ATOS I. Studio bylo založeno v roce 2007 – jako vůbec první svého druhu na umělecké škole v České republice a jako druhé v Evropě.

Šestileté studium FaVU VUT v Brně probíhá ve dvou stupních, čtyřletém bakalářském a navazujícím dvouletém magisterském, absolventi získávají titul BcA. a MgA. Kromě bakalářského a návazného magisterského programu realizuje FaVU také magisterské studium v anglickém jazyce a doktorské studium v oboru Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz. Počet zájemců o studium je každoročně mnohonásobně vyšší, než je fakulta schopna přijmout. Dokladem toho, že FaVU VUT v Brně je vysoce výběrovou vzdělávací institucí, je mimo jiné i skutečnost, že počet zájemců o studium každoročně mnohonásobně převyšuje počet přijatých uchazečů.

FaVU VUT v Brně promovala první absolventy magisterského studia v roce 2000, k roku 2012 má již na sedm set absolventů. Významná část absolventů, ale i studentů fakulty se úspěšně podílí na uměleckém dění nejen v České republice. FaVU udržuje kontakty s celou řadou uměleckých fakult a uměleckých škol doma i v zahraničí.

Studenti mají možnost konzultovat v kterémkoli ateliéru. Mohou rovněž přestupovat z jednoho ateliéru do druhého formou časově omezené stáže, nebo trvale. Uvědomují si tak vzájemnou provázanost disciplín a získávají rovněž možnost alternativního uplatnění v uměleckém provozu. Při výtvarném vzdělávání je kladen důraz na profesionální osvojení si řemeslných a technologických stránek tvorby. Pravidelné prezentace školních děl umožňují studentům veřejnou konfrontaci a navazování kontaktů s galeristy, kurátory a sběrateli.


Kontakt FaVU


Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

 

(+420) 541 14 6850
 

 


Korespondenční adresa

FaVU VUT v Brně, Údolní 244/53, 602 00 Brno

 

Bankovní spojení

Číslo účtu: 111 043 273 / 0300 (ČSOB)

Konstantní symbol: 0379

VUT v Brně (FaVU), Antonínská 1, 601 90 Brno