Vyhledávání

Počet ateliérů
16

Detail předmětu

Poválečná architektura

Kód předmětu: FAVU-PA
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 2
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Kurz by měl napomoci při zodpovězení, kterými jsou vztah architektury a politické ideologie, vztahu architektury, moci a morálky. Chtěl bych představit rozdíly, které panovaly mezi architekturou veřejného prostoru plného politického patosu a velkých gest a architekturou soukromého prostoru (intimity), který byl útočištěm před všudypřítomnou politickou mocí.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Dobrá znalost historie umění a architektury 20. století.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Společenský pohled na přehled staveb druhé poloviny 20. století je stále ještě postižen odsudkem, který se zformoval na začátku 90. let minulého století a ve kterém byla zavržena masivní panelová výstavba, zaostalost stavebního průmyslu, vulgarita, s jakou komunistická moc zacházela s architektonickým nebo přírodním dědictvím, devastace měst atd. Uvedená kritika byla zcela určitě oprávněná, opomíjí ale, že i v období vlády komunistického režimu vznikala v Československu celá řada kvalitních staveb, které přes stavebně technologické handicapy snese srovnání s kvalitními architektonickými počiny na Západě. Navíc mezi stavbami realizovanými v Československu a v okolních státech existují souvislosti, které shodně poukazují na ideologickou podbarvenost jak ve východní, tak západní části Evropy.
Doporučená nebo povinná literatura:
Není specifikováno.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkouška.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Podrobnější rozpor referenčních skupin staveb, které budou charakterizovat stát a moc, kultura a víra, bydlení a volný čas, vzdělání, hospodářství a doprava, by měl napomoci při hledání odpovědi na otázky, které se týkají kvalitativního srovnání řešeních architektonických úloh, převládajícího architektonického diskurzu a priorit, které měla politická moc při zadávání stavebních úloh. Do jaké míry je čitelný vztah moci a architektury u staveb, se kterými politická reprezentace spojovala svoji legitimitu? Je nutné se také zabývat genezí socialistického pojetí architektonické práce, vznikem velkých projektových organizací, jejími proklamovanými úkoly, skutečně dosaženými výsledky a celkový podíl těchto organizací na architektonické produkci. Jakým způsobem se generovala tzv. polooficiální a neoficiální architektonické scény, která se snažila prolomit násilnou izolaci od západního světa a jakým způsobem ovlivňovala, díky svým aktivitám, které nabývaly, tak jako v případě Maďarska, silný politický (protirežimní) náboj, vývoj architektonického dění případně společnosti? Jak je možné popsat vztah architekta a společnosti, jeho podíl na posilování komunistického režimu a jeho závislost na politickém systému?
Cíl:
Cílem kurzu je poukázat na referenční stavby, které by svou architektonikou podobou dostatečně plasticky ilustrovaly politické, společenské a kulturní procesy, které se v daném případě spolupodílely na tvůrčím aktu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednáškách je povinná (tolerovány jsou max 3 absence).

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: Ing. arch. Jaroslav Sedlák
Mgr. Šárka Svobodová

Zařazení předmětu ve studijních programech