Vyhledávání

Celkový počet studentů pro akademický rok 2014/2015
257 studentů

Detail předmětu

České umění 1. pol. 20. stol. v souvislostech

Kód předmětu: FAVU-1CU20st-Z
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 3
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Základní fenomény a osobnosti českého výtvarného umění XX. století s důrazem na nové pohledy na provázanost českého a světového umění sledované doby, na doposud méně známé osobnosti známých skupin (Tvrdošíjní), na méně známé umělecké směry (neoklasicismus, Neue Sachlichkeit v Čechách, abstrakce 30. let).
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Základní znalost obecné historie českých zemí a jejich kultury.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Přehled uměleckých směrů, osobností, tendencí malířství a sochařství dvacátého století v českých zemích. Pozornost je věnována jevům, ztělesňujícím nebo navazujícím na expresionismus, kubismus, surrealismus, abstrakci, ale i proměnám pojetí krajiny , reflektuje neoklasicismus, regionalismus, akademické umění. Přednáška průběžně upozorňuje na provázanost českého a evropského umění ve sledované době, působení významných osobností českého umění v Evropě a přímým vlivům evropských a světových směrů v Čechách. V souladu s bádáním posledních desetiletí upozorňuje na mezinárodní aspekty tvorby umělců považovaných doposud za specificky české (například ze skupiny Osma), mapuje vlivy Neue Sachlichkeit i neoklasicismu u nás, zdůrazňuje provázanost českého umění s Paříží a jejími směry (kubismus, neokklasicismus, surrealismus), zdůrazňuje roli symbolismu a jeho tvůrců nejen před 1. světovou válkou, ale i po ní. Mapuje málo známou sféru abstraktní tvorby v Čechách a zaměřuje se i na některé aktivity mimo Prahu (České Budějovice, Brno, Kolín).
Doporučená nebo povinná literatura:
Není specifikováno.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Test
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1.Mezigenerace.Jindřich Prucha. Miloš Jiránek jako malíř, organizátor, esejista.Karel Myslbek a jeho reflexe španělské malby. Výrazný vliv McNeill Whistlera na českou malbu.
2.Skupina Osma v souvislostech. Munchovská malba v Čechách. Bohumil Kubišta a jeho vliv na další generace. Emil Filla. Antonín Procházka, Otakar Kubín - Coubine v kontextu francouzského neoklasicismus 20. let.Německá složka skupiny. (Horb, Kars - jeho tvorba v Čechách i ve Francii, Feigl, Pittermann-Longen - mezi malířstvím, divadlem, literaturou) . Těsné osobní i pracovní vztahy skupiny Osma a Die Brücke.
3.Skupina výtvarných umělců. Spor o kubismus. Emil Filla, Vincenc Beneš, Vincenc Kramář. Umělecký měsíčník.Srovnání paralelní výstavní činnosti Mánesa a Skupiny, odlišné pojetí avantgardního francouzského umění.
4.Symbolismus druhé vlny. SURSUM, souvislosti, protagonisté (Josef Váchal.jeho tvorba grafická, knihařská, malířská. Jan Zrzavý - jeho expresívní počátky, významný tvůrčí vztah s Bohumilem Kubištou, vzájemné působení. Jaroslav Horejc - jeho výrazný přesah do neoklasicismu a art deco), další osobnosti (Konůpek, Kobliha, Adámek). Umělci a jejich autostylizace.
5.Sochaři Jan Štursa a Otto Gutfreund - problematika kubismu a civilismu v českém, sochařství. Problém pomníku v českém sochařství počátku XX. století.
6.Skupina Tvrdošíjných. S.K.Neumann jako literát, výtvarný kritik a teoretik. Reflexe futurismu a bergsonismu. Almanach pro rok 1914. Skupina založena na osobních kontaktech s Bohumilem Kubištou. Josef Čapek. Václav Špála. Rudolf Kremlička. Jan Zrzavý. Vlastislav Hofman. Otakar Marvánek. Osobní provázanosti i odlišnosti
7.Devětsil a poetismus. Zrození spolku, manifesty, proměny názoru, Karel Teige. Adolf Hoffmeister, František Muzika. Výstavy, obrazová báseň. Artificialismus. Jindřich Štyrský - Toyen.
8.Umělecká Beseda a její časopis ŽIVOT. (Život a Mythus). Jarešova skupina. Karel Boháček. Václav Rabas, malíř, grafik, sochař. Vlastimil Rada. Vojtěch Sedláček.
9.Sociální skupina. Karel Holan. Miloslav Holý. Pravoslav Kotík, proměny jeho tvorby od civilismu až k pozdní abstrakci. Podpora řady mladých generací na půdě Umělecké besedy - Tvrdošíjní, Devětsil, Skupina 42, UB12
10.Neoklasicismus. Výstava dekorativních umění v Paříži roku 1925. Reflexe tvorby André Lhoteho a Tamary Lempické. Neokubismus, erotismus, Nová věcnost v Čechách (Ernest Neuschul , následníci Jana Zrzavého. Alfred Justitz. Jaroslav Král jako významný brněnský neoklasicista. Svérázný regionální malíř František Podešva, vycházející z neoklasicismu.
10. Váznamné solitérní osobnosti meziválečné éry - Jan Bauch (srovnání s Kokoschkou). František Tichý (francouzský kontext). Josef Lada , počátky - eklektismus, političnost, zrod stylu, mýty, ambice, vrstvy jeho díla. Zdenek Rykr anebo naprostý originál v kontextu českého umění (malířství, design, objekt, performance, dripping aj.) Kolínskéhý okruh sdružující významné fotografy a malíře. Mezigenerační a meziregionální provázanost mezi Kolínem (Rykr,Funke, Sudek, Janík aj.) , válečnými Louny (Sýkora, Mirvald) a Skupinou 42 (Chalupecký) a poválečným děním (Balcar, Kubíček). Pozor - vzácná fotodokumentace.
11. Mezidobí 1930 - 1934. Erotická revue. Výstava Poezie 1932. Surrealistická skupina, osobní a politické souvislosti vzniku a pokusu o rozpuštění Nezvalem. Karel Teige. Vítězslav Nezval. Jindřich Štyrský. Toyen. Josef Šíma. František Janoušek.
12.Abstraktní umění 30. let. František Kupka. František Foltýn. Les Artistes Musicalistes a Arne Hošek. Augustin Ságner. Miloš Boria. Symbolistní generace ve 30. letech. Vojtěch Preissig. František Drtikol. Mladá skupina Linie.
13. Spolek výtvarných umělců moravských mezi v
Cíl:
Schopnost orientovat se v základních fenoménech a osobnostech výtvarnmého umění v českých zemích v kontextu evropském. Cílem je dobrá znalost českého umění v souladu se současnými poznatky o přesazích a souvislostech českého umění nejen v tradičně preferovaných tématických okruzích (expresionismus, kubismus, poetismus, surrealismus), ale i ve sférách symbolismu a osudů jeho aktérů po 1. světové válce, v akademickém umění, neoklasicismu, abstrakci.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednášky jsou nepovinné.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: PhDr. Pavel Ondračka

Zařazení předmětu ve studijních programech