Vyhledávání

Milan Houser (7. děkan FaVU)
Milan Houser

Detail předmětu

Světové a české umění 1. pol. 19. století v souvislostech

Kód předmětu: FAVU-1SCU19st-Z
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 3
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Schopnost orientovat se v základních i pobočních trendencích umění XIX. století s ohledem na středoevropský kulturní kontext.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Základní přehled o dějinách politických i kulturních 1. poloviny 19. století.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Kurs dává přehled o trendech, uměleckých směrech, osobnostech v oblasti sochy a malířství od preromantismu ke klasicismu, romantismu a biedermeieru v Evropě a českých zemích. Zaměřuje se na širší kulturní a společenské souvislosti (klasická archeologie a klasicismus, vlivy politických tendencí na život a dílo různých umělců), i na propojení mezi uměleckou scénou v českých zemích a v Evropě. Středoevropskou uměleckou scénu první poloviny devatenáctého století vnímá přednáška celistvě, se zdůrazněním přesahů, týkajících se českých zemí (Například - osudy A.R.Mengse, krajina Čech v díle C.D.Friedricha, nazarénismus, osobnosti středoevropského biedermeieru, vliv Ludwiga Schwanthalera, atp.Přednáška také dává celistvá náhled na dobové sochařství a krajinářský romantismus (kromě Evropy i USA), a seznamuje studenty se základními osobnostmi a tendencemi akademické a historické malby
Doporučená nebo povinná literatura:
R.Rosenblum,H.W.Janson: 19th-Century Art, 1984
H.W. Janson, 19th Century Sculpture, New York 1990
Vojtěch Volavka, České malířství a sochařství 19. století, 1968.
Dějiny českého výtvarného umění III. (1780 - 1890), Praha, Academia 2001Kapitoly: Čechy 1780 - 1840,Čechy 1840-1860 , Doporučené kapitoly: Figurální malba klasicismu a raného romantismu, Sochařství klasicismu, Sochařství romantického historismu, Figurální malba a "národní klasika", Historická malba, Žánrová malba, Romantická krajinomalba Haushoferovy školy
http://www.artcyclopedia.com/ - základní obrazová databáze výtvarných umělců, přímé odkazy na jejich díla v galeriích i na webových databázích, stručné informace o uměleckých směrech, skupinách, biografie
http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks5.html - kvalitní tématická databáze
http://www.artrenewal.org/ - výborná databáze světového akademického umění (včetně umělců z Čech)
http://www.goethezeitportal.de/index.php?id=rom_kuenstler - Goethe a jeho doba
http://www.blakearchive.org/blake/ - oficiální databáze - William Blake - Morris Eaves, University of Rochester Robert Essick, University of California, Riverside Joseph Viscomi, University of North Carolina at Chapel Hill
kol. aut. - Biedermeier, Umění a kultura v českých zemích 1814 - 1848, Gallery 2008
Nová encylopedie českého výtvarného umění I-II, Praha 1995
Naděžda Blažíčková, České malířství a sochařství 19.století. Průvodce expozicí v klášteře sv. Anežky České - Národní galerie, 1993.
Naděžda. Blažíčková-Horová, Malířská rodina Mánesů, Praha, NG 2002
Naděžda Blažíčková-Horová, Dějiny v obrazech :historické náměty v umění 19. století v Čechách, Praha, NG 1996.
José Pijoan, Dějiny umění VII, VIII, IX (doporučeny především reprodukce)
René Huyghe a kol., Umění nové doby, Praha Odeon 1974 (LAROUSSE - Umění a lidstvo)
E.H. Gombrich, Příběh umění, 1992 (1997).
Norbert Lynton, Umění 19. a 20. století, Praha1981
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Test.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1.Preromantismus, klasicismus, empír v malířství. J.W.Tischbein a Goethe. J.J.Winckelmann a jeho definice klasicismu. Proměny pojetí antiky. Hubert Robert. Pierre Paul Prud´hon. A.R.Mengs. Ženy v malířství. Angelika Kauffmann. Vigée Le Brun.
2. Francouzská malba od klasicismu k romantismu. J.L.David. Davidova škola. Antoine-Jean Gros. Jean-Auguste-Dominique Ingres.
3. Klasicistní koncepce v české malbě na přelomu 18. a 19. století. Ludvík Kohl. Založení Akademie. J. Bergler. K. Postl.
4. Objev řecké sochařské klasiky - Feidias. Nové přístupy, technologie v sochařství XVIII. století. Originální sádra a nová klasika. Přehled sochařství doby klasicismu. John Flaxman, Jean-Antoin Houdon, portrét. Antonio Canova, sochař mýtických postav, náhrobků, monumentů. Joseph Chinard. Bertel Thorvaldsen mezi klasicismem a romantismem.
5. Sochařství doby romantismu ve Francii. Charles Baudelaire. Proč je sochařství nudné. Pierre - Jean David d´Angers, Antoine-Louis Barye, Francois Rude.
6. Sochařství doby klasicismu a romantismu v Německu. Gottfried Schadow. Christian Daniel Rauch. Problematika pomníku a památníku.
8. Bavorský helénismus za vlády Ludvíka I. Bavorského. Sochař Ludwig Schwanthaler a architekt Leo von Klenze. Walhalla u Regensburgu, Befreiungshalle u Kelheimu. Působení Ludwiga Schwanthalera v českých zemích, pokus o slovanský Slavín u Liběchova, Schwanthaler a Václav Levý.
9. Sochařství klasicismu a empíru v Čechách a na Moravě. Doznívání baroka a rokoka. Václav Prachner. Josef Malínský. Josef a Emanuel Max.Václav Levý od neobaroka k romantismu, klasicismu, nazarénismu, pokus o "slovanský typ".
10. Akademický historismus v malířství 1. pol. 19. století, jeho zrod, rozdíl od pojetí historických scén u klasicistů a romantiků. Paul Delaroche. Moralistní koncepce Thomase Coutura, malířská polemika s realismem. "Náladovost" Charlese Gleyra. Středoevropské pokusy o historickou malbu. Carl Friedrich Lessing, husitství.
11. Národní školy malířského romantismu
Španělsko - Francisco Goya. Francie. Théodore Géricault. Eugéne Delacroix. Anglický romantismus William Turner. Témata, jejich pojetí. John Constable. Přístup k plenérové malbě, "sixfooters". Fantazijní romantikové. Heinrich Füssli. William Blake. John Martin. Richard Dadd. USA. Thomas Cole a Hudson River School
12.Německý romantismus. Philipp Otto Runge, koncepce umění. Caspar David Friedrich, Johan Christian Dahl. Carl Gustav Carus. Karl Friedrich Schninkel - architekt a malíř.
13. Nazarénisté, Vídeň, Řím. Franz Pforr. Friedrich Overbeck. Vliv nazarénismu ve střední Evropě. Znovuzrození nástěnné malby. Peter Cornelius a jeho žáci. Josef Fuhrich.
14.Biedermeier - romantismus v absolutismu. Krajinomalba - veduta (Karl Croll) i sentiment (Ferdinand Gregor Waldmuller, Rudolf von Alt a další). Idealizovaný portrét (Friedrich von Amerling) i indiskrétnosti (Peter Fendi). Mnichov - Karl Spitzweg.
15. Neoromantismus. Moritz von Schwind. Sentiment, dekorativnost, literatura, hudba, koncept "Hauptbildu".
16. Nástin české malířské scény 1.pol. 19. stol.
Biedermeierovský portrét - Antonín Machek. Nazarénistický lyrik František Tkadlík.
Václav a Antonín Mánesové. Antonín Mánes - krajinomalba od klasicismu přes romantismus k prahu realismu. Josef Mánes - krajinář, portrétista, neorokokový dekoratér, ilustrátor, autor užitého umění, ale i spolutvůrce "slovanského typu". Quido Mánes, Amálie Mánesová.
Krajináři - Josef Navrátil - nástěnná malba v neorokokovém stylu i spontánní olejomalba. Aug. Piepenhagen, následovník C.D.Friedricha v Čechách. Bedřich Havránek.
Cíl:
Cílem kurzu je umožnit studentům osvobodit se od jednostranných koncepcí a vytvořit si vlastní plastický obraz o umění XIX. století v základních a prolínajících se liniích od preromantismu, přes klasicismus, empír, k romantismu. V souvislostech romantismu přednáška sleduje specificky středoevropský kulturní kontext, reflektuje nazarénismus jako lokálně významný umělecký směr, podobně jako biedermeier a neoromantismus.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednášky jsou nepovinné.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: PhDr. Pavel Ondračka

Zařazení předmětu ve studijních programech