Vyhledávání

knihovních jednotek ve fondu knihovny FaVU
9 113

Detail předmětu

Seminář českého umění v regionech

Kód předmětu: FAVU-1SCUR
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 3
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Každý student v průběhu semináře zpracuje jedno téma pro prezentaci ve formě referátu
(doprovozeného řízenou diskusí), a jedno téma odevzdá ve formě PDF s obrazovou
dokumentací. K oběma úkolům zpracuje strukturovanou obrazovou databázi
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Obecná znalost problematiky českého umění a širší kulturní i historické souvislosti.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Kurs se obecně věnuje uměleckým aktivitám mimo Prahu, v regionálních centrech v Čechách i na Moravě od začátku 20. století do současnosti.
Zaměřuje se také na problematiku tzv. regionálního umění a sleduje roli regionálních galeriíod 50. let, problematiku "neoficiálních výstav" od 60. do 80. let, lokálních uměleckých
společenství i solitérních osobností, undergroundu i "soft undergroundu", prorůstání výtvarné i hudební scény v 70. a 80. letech. Kurs povede studenty k hlubšímu studiu vybrané
problematiky tak, aby v ní mohli nacházet vhodná témata pro svá teoretická pojednání i inspiraci k tvůrčí činnosti.
Doporučená nebo povinná literatura:
Záznam nejrozmanitějších faktorů ... : české malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií : Jízdárna Pražského hradu prosinec 1993 - březen 1994, Rada státních galerií a NG,
Jiří Šetlík, Šedá cihla 1978 - 1991, Klatovy - Klenová 1991
Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století: České muzeum výtvarných umění v Praze 30.6.-19.9.2004; [
Dějiny českého výtvarného umění 1890/1938, Vyd. 1. Academia, 1998
Dějiny českého výtvarného umění V 1939 - 1958, Academia 2005
Dějiny českého výtvarného umění VI 1958 - 2000, Academia 2007 1939 - 1958
Výtvarné Brno 1019 - 1938, Bulletin MG v Brně, č.49, 1993
Katalogy regionálních galerií, výstavních síní, významných umělců dle zaměření jednotlivých zadání.
100. výročí založení Sdružení výtvarných umělců moravských, 100 SVUM, 2007
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Student je hodnocen za aktivní účast v semináři (diskuse), prezentaci jednoho referátu (dílčích témat) a odevzdá komplexní referát s obrazovou částí na vybrané téma.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Osnovy: tématické okruhy, ze kterých si studenti vybírají užší témata.)
1. Problematika folklorismu, umění v regionech od konce 19. století. SVUM. a další spolky,
čeští umělci na Moravě, "moravské umění" v Praze. Mimopražské aktivity - Brno, České
Budějovice, Kolín atp.
2. Mimopražské aktivity mladé generace za okupace ve 40. letech. 50. a 60. léta - regionální galerie, významná
sympózia, výstavy na pokraji "oficiálnosti".
3. 70. léta. Umělci v přírodě, akce. Hudební underground, lokální soft undergroundy, solitérní umělci na maloměstech. Pokusy regionálních galerií o kontinuitu. Regionální centra
neoficiálních uměleckých aktivit. Brno, Olomouc, Ostrava, Liberec, Pardubice, Louny, aj.
4. 80. léta. Neoficiální výstavní činnost v regionech, její význam, a směřování na okraj a do centra Prahy po roce 1987.
5. Nové chápání centra a periferie, metropolí a regionů v umění, význam komunikačních možností, nová role regionů v českém umění od 90. let.
Nové školy, umělecká centra, absolventi působící v regionech.
Cíl:
Každý student se formou vlastního studia, verbální a obrazové prezentace a teoretického výstupu (PDF) zabývá vybranou uměleckou problematikou,kterou dokáže začlenit do společenských a historických souvislostí.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na semináři je povinná, minimální docházka činí 70%

Typ (způsob) výuky:

Seminář: 13 hod., povinná
Vyučující / Lektor: PhDr. Pavel Ondračka

Zařazení předmětu ve studijních programech