Vyhledávání

knihovních jednotek ve fondu knihovny FaVU
9 113

Detail předmětu

Morfologie speciální - letní

Kód předmětu: FAVU-1MFSP-L
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Získané znalosti a dovednosti:
Základní osnovou studia je strukturní anatomie lidského těla na makroskopické úrovni. Studium základních částí lidského těla se po teoretických a praktických exkurzech vždy uzavírá plastickou anatomií. Zdůrazňuje se variabilita a diverzita v prostoru a čase: rozdíly etnické, sexuální, věkové, patologické, ve vývoji, v pohybu, v reliéfu povrchů. Morfologické znalosti se týkají anatomie trupu: hrudníku, břicha a zad, horních končetin s akcentací na antropologii lidské ruky a dolní končetiny s akcentací antropologii lidské nohy. Vše podle zásad obecné morfologie (viz tam).
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Morfologie obecná (anatomie-morfologie) (I.roč. zimní semestr)
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Morfologie speciální navazuje na Morfologii obecnou a je její konkretizací. Klasická anatomie člověka a plastická anatomie pro výtvarníky obohacována o exkurze do strukturního mikrosvěta a teoretického studia tvaru i do antropologického makrosvěta, aby pokryla potenciální požadavky všech ateliérů Fakulty výtvarných umění VUT: malířství, sochařství, grafiky, grafického, produktového a tělového designu, papíru a knihy, videoartu, multimedií, intermedií, environmentu, performance. (Pluralita světů a jednota vědění/umění.) Základní principy vyplývají z obecného studia tvaru a reálné různotvarosti, rozmanitosti a různorodosti systémově-evolučním přístupem (Tvar světa a svět jako tvar). Morfologie speciální se zabývá jednotlivými krajinami těla, zejména trupu a končetin.
Doporučená nebo povinná literatura:
ZRZAVÝ Josef: Anatomie pro výtvarníky. Avicenum, Praha, 1977 (a všechna ostatní vydání).
BAMMES Gottfried: Der nackte Mensch. Lehrbuch und Handbuch der Anatomie für Künstler. Dresden, 1969.
ČIHÁK Radomír: Anatomie. Avicenum, Praha, 1987 (a tuzmské a zahraniční monografie).
ZRZAVÝ Josef: Anatomie pro výtvarníky. Avicenum, Praha, 1977 (kopie)
NOVOTNÝ Vladimír: Morfologie pro výtvarníky (připravovaná elektronická verze).
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
nadpoloviční účast na přednáškách/cvičení.
Anatomický náčrtník: 100 problémů podle Zrzavého s inovací: tělo v pohybu.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1) (1.-2.týden): Hrudník. Spoje a svaly hrudníku. Typologie a patologie. Tvar a plastická anatomie.
2) (3.- 4.týden): Břicho. Svaly a pohyby trupu. Typologie a plastická anatomie.
3) (5.- 6.týden): Záda. Svaly a pohyby zad, návaznost na pletence horní a dolní končetiny. Plastická anatomie. Pánev a její funkční význam.
4) (7.-8. týden): Horní končetina se zvláštním zřetelem a antropologii lidské ruky (manipulační a komunikační funkce).
5) (9.-10.týden): Dolní končetina se zvláštním zřetelem k lidské noze (lokomoce).
6) (11.-12. týden): Exkurz do antropogeneze: vertikalizace jako klíč k hominizaci. Evoluční „jizvy“.
7) (13.týden): Varia a miscelanea.
Cíl:
Cílem je "morfologické myšlení": používání morfologické literatury a znalostí k řešení konkrétních výtvarných úkolů.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednáška je nepovinná, účast v semináři povinná.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 13 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Seminář: 13 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.

Zařazení předmětu ve studijních programech