Vyhledávání

Počet absolventů magisterského stupně v roce 2013/14
magistrů

Detail předmětu

Morfologie obecná - zimní

Kód předmětu: FAVU-1MFOB-Z
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Základní osnovou studia je strukturní anatomie lidského těla na makroskopické úrovni. Studium základních částí lidského těla se po teoretických a praktických exkurzech vždy uzavírá plastickou anatomií. Zdůrazňuje se mnohoúrovňovité (hierarchické) uspořádání člověka a jeho světa, variabilita a diverzita v prostoru a čase: rozdíly etnické, sexuální, věkové, patologické, ve vývoji, v pohybu, v reliéfu povrchů. (Tvar světa a svět jako tvar.)
Morfologie obecná představuje prolegomena uvádějící do základního pochopení živého světa, zejména člověka, s využitím věd morfologických, etologických a ekologických v trojpohledu strukturně-behaviorálně-environmentálním. Modelem je struktura osy tělní a jejich derivátů a člověk jako celek.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Bez prerekvizit.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Klasická anatomie člověka a plastická anatomie pro výtvarníky obohacována o exkurze do strukturního mikrosvěta a teoretického studia tvaru i do antropologického makrosvěta, aby pokryla potenciální požadavky všech ateliérů Fakulty výtvarných umění VUT: malířství, sochařství, grafiky, grafického, produktového a tělového designu, papíru a knihy, videoartu, multimedií, intermedií, environmentu, performance. (Pluralita světů a jednota vědění/umění.) Základní principy vyplývají z obecného studia tvaru a reálné různotvarosti, rozmanitosti a různorodosti systémově-evolučním přístupem (Tvar světa a svět jako tvar).
Doporučená nebo povinná literatura:
ZRZAVÝ Josef: Anatomie pro výtvarníky. Avicenum, Praha, 1977 (a všechna ostatní vydání).
BAMMES Gottfried: Der nackte Mensch. Lehrbuch und Handbuch der Anatonmie für Künstler. Dresden, 1969.
ČIHÁK Radomír: Anatomie. Avicenum, Praha, 1987 (a tuzmské a zahraniční monografie).
NOVOTNÝ Vladimír: Morfologie pro výtvarníky (připravovaná elektronická verze).
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
: nadpoloviční účast na přednáškách/cvičeních.
kopie zadaných učebních materiálů ( J. Zrzavý: „Anatomie pro výtvarníky“, V. Novotný: „Morfologie pro výtvarníky“ + vlastní ilustrace)
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1) (1. - 2.týden): Úvod, Tvar světa-svět jako tvar, Pluralita světů a jednota vědění/umění. Báje o morfologii, Anatomie-Morfologie-Antropologie=Humanologie, organizace a způsob studia, 100 problémů anatomie podle Zrzavého s inovací těla v pohybu (výklad a návod).
2) (3. - 4. týden): Exkurz do obecné osteologie, syndesmologie a myologie. Orientace na lidském těle. Poloha s směr v lidském těle a na končetinách (roviny, osy, směry). Příklady a demonstrace.
3) (5. - 6. týden): Označení částí lidského těla. Demonstrace anatomických náčrtníků studentů.
4) (7. - 8. týden): Exkurz do vývoje struktur osy lidského těla. Principy pohybu. Kostra osová-přehled. Páteř a její části.
5) (9. - 10. týden): Obratle obecně i speciálně. Spojení na páteři. Páteř jako celek (tvar a pohyby).
6) (11 .- 12. týden): Kostra hrudníku a spoje hrudníku. Hrudník jako celek, tvar a typologie. Dýchací pohyby a dýchání.
7) (13. týden): Varia a miscelanea.
Cíl:
Cílem je "morfologické myšlení": používání morfologické literatury a znalostí k řešení konkrétních výtvarných úkolů.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
: nadpoloviční účast na přednáškách/cvičeních.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 13 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Seminář: 13 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.

Zařazení předmětu ve studijních programech