Vyhledávání

Telefon FaVU
541 14 6850

Detail předmětu

Úvod do filosofie umění II. - letní

Kód předmětu: FAVU-1UFIL-L
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 2
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Absolvent kursu by měl být schopen vyložit nejvlivnější filosofické koncepce umělecké tvorby, rozumět základním pojmům filosofie umění a dokázat je zařadit do celkového rámce dějin umění a jeho teoretické reflexe.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Základní orientace v dějinách (zejména moderního) umění, povšechný přehled o hlavních obdobích a jménech evropské filosofie, absolvování předcházejícího kursu Úvod do filosofie umění I. - zimní.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními pojmy a tématy filosofické reflexe umění. Podání látky je založeno na kombinaci historického a problémového přístupu: Různé varianty odpovědí na otázku „co je to umění?“, které se objevily v dějinách evropského myšlení, jsou zkoumány jak v dějinné perspektivě, tak s ohledem na současnost. Kurz je tvořen několika tematickými okruhy, např. umění jako mimésis; umění a estetika; umění jako exprese; umění jako forma; umění jako znak a struktura; moderna – avantgarda – neoavantgarda – postmoderna; debata o definici umění ve 2. pol. 20. století.
Doporučená nebo povinná literatura:
Gordon GRAHAM, Filosofie umění, Brno: Barrister & Principal 2000
Konrad Paul LIESSMANN, Filozofie moderního umění, Olomouc: Votobia 2000
Jaroslav VOLEK, Kapitoly z dějin estetiky. Od antiky k počátku XX. století, Praha: Panton 1969
Mario PERNIOLA, Estetika 20. století, Praha: Karolinum 2000
Vlastimil ZUSKA, Estetika. Úvod do současnosti tradiční disciplíny, Praha: Triton 2001
Noël CARROLL, Philosophy of Art. A Contemporary Introduction, Londýn: Routledge 1999
Jacques RANCIÈRE, „Estetická revoluce a její důsledky, in: Pavel ZAHRÁDKA (ed.), Estetika na přelomu milénia, Brno: Barrister & Principal 2010, http://ulozto.cz/xiJ4RBS/ranciere-esteticka-revoluce-a-jeji-dusledky-pdf
Peter BÜRGER, „Negace autonomie umění v avantgardě“, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 2007, č. 1–2, http://ulozto.cz/xMpf4QW/buerger-negace-pdf
Boris GROYS, Gesamtkunstwerk Stalin, Praha: VVP AVU 2010, především kapitola 1, „Ruská avantgarda: skok přes pokrok“, http://ulozto.cz/xppQCcf/groys-ruska-avantgarda-pdf
Walter BENJAMIN, „Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti“, in: Dílo a jeho zdroj, Praha: Odeon 1979 nebo Literárněvědné studie I, Praha: OIKOYMENH 2009, http://ulozto.cz/xWRWWyJ/benjamin-umelecke-dilo-pdf
Walter BENJAMIN, „Malé dějiny fotografie“, in: Karel CÍSAŘ (ed.), Co je to fotografie, Praha: Herrmann & synové 2004
Walter BENJAMIN, „Autor jako producent“, in: Agesilaus Santander. Výbor z textů, Praha: Herrmann & synové 1998
Alexander ALBERRO – Blake STIMSON (eds.), Conceptual Art. A Critical Anthology, Cambridge, MA: MIT Press 1999, zejména následující texty z antologie: Sol LEWITT, „Paragraphs on Conceptual Art“; Sol LEWITT, „Sentences on Conceptual Art“; Lucy R. LIPPARD – John CHANDLER, „The Dematerialization of Art“; Joseph KOSUTH, „Art after Philosophy“, http://uloz.to/xFWnosv/ebooksclub-org-conceptual-art-a-critical-anthology-pdf
Rosalind KRAUSS, „Sochařství v rozšířeném poli“, in: Karel CÍSAŘ (ed.), Sochy v ulicích, Brno: Dům umění města Brna 2011, http://ulozto.cz/xssaW3b/krauss-socharstvi-v-rozsirenem-poli-pdf
Tomáš KULKA – Denis CIPORANOV (eds.), Co je to umění, Červený Kostelec: Mervart 2010
Nelson GOODMAN, Jazyky umění. Nástin teorie symbolů, Praha: Academia 2007
Terrence HAWKES, Strukturalismus a sémiotika, Brno: Host 1999
Jan MUKAŘOVSKÝ, „Umění jako sémiologický fakt“, in: Studie, sv. 1, Brno: Host 2007, http://uloz.to/xbvVNwK/mukarovsky-umeni-jako-semiologicky-fakt-pdf
Hans-Georg GADAMER, Aktualita krásného. Umění jako hra, symbol a slavnost, Praha: Triáda 2003 nebo Aktualita krásneho. Umenie ako hra, symbol a slavnosť, Bratislava: Archa 1995
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Výuka je založena na kombinaci přednášek, zaměřených na obecné uvedení do látky, a společné četby kratších filosofických textů.
Způsob a kritéria hodnocení:
Ústní zkouška
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:

1. Umění jako výraz. Freud a psychoanalýza: charakteristika přístupu a aplikace na umění. Tolstoj a expresivismus.
2. Fenomenologie a umění. Seznámení s metodou fenomenologie: Husserl, Heidegger, Patočka. Fenomenologická filosofie umění.
3. Směry navazující na fenomenologii. Hermeneutika – Gadamer a rehabilitace pojetí umění jako mimésis. Existencialismus: Camus, Sartre.
4. Strukturalismus a estetika. Vznik a základní pojmy strukturalismu a sémiotiky: Peirce, Saussure. Ruský literární formalismus. Český strukturalismus: Mukařovský.
5. Avantgarda a estetika. Původ a dějiny pojmu avantgardy. Úsilí o splynutí umění a života vs. estetická autonomie. Benjamin, Adorno.
6. Moderní umění a formalismus. Bell: „signifikantní forma“. Greenbergovo pojetí modernismu a avantgardy.
7. Analytická filosofie a umění. Seznámení se základními východisky analytické filosofie – Wittgenstein. Debata o definici umění v poválečné analytické estetice: antiesencialismus vs. institucionalismus. Goodman a umění jako symbol.
8. Konceptualismus a snahy o vykročení umění směrem k filosofii. LeWitt, Kostuh, Art & Language, Lippard. Kritika estetické koncepce umění. Dematerializace, deskilling.
9. Poválečný západní marxismus a umění. Frankfurtská škola: Adorno, Marcuse, Bürger. Althusser. Teorie situacionismu.
10. Poststrukturalistická filosofie a kritika moderního pojetí umění. Základní myšlenky a postavy poststrukturalismu: Lacan, Barthes, Foucault.
11. Postmodernismus ve filosofii a v umění. Lyotard: postmoderno a estetika neprezentovatelného. Postmodernismus ve výtvarné kritice: Krauss, Crimp, Foster.
12. Filosofie a umění po postmoderně. Rancière, Badiou.
Cíl:
Cílem kursu je seznámit studenty se základními pojmy, metodami a tématy filosofické reflexe umění.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednášky jsou nepovinné.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 52 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: Mgr. Václav Magid

Zařazení předmětu ve studijních programech