Vyhledávání

Studio digitálního sochařství a nových médií
CZ.1.07/2.2.00/28.0278, OPVK

Detail předmětu

Artists and Issues/Vybrané problémy v současném umění - zimní

Kód předmětu: FAVU-AIS-Z
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 3
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Akademická reflexe vybraných problémů současného umění, hlubší znalost děl a východisek vybraných umělců.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Studenti musejí mít velmi silné komunikační schopnosti v angličtině. Musejí mít buď absolvovaný kurz angličtinu na úrovni Upperintermediate (na FaVU) nebo projít vstupním znalostním testem nebo ústním pohovorem.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět se bude věnovat otázkám identitě umělce. Náplń seminářů bude kombinovaná: studenti budou mít v každé hodině referát na jednoho či více umělců, budou mít ale rovněž zadány k nastudování teoretické texty, o nichž se bude v druhé části hodiny vést diskuse. V zimním semestru se zaměříme na umělce 50 - 80. let, ale téma umělecké identity ve společnosti bude pokrývat dobu mnohem širší.
Doporučená nebo povinná literatura:
Foster, Bois, Krauss, Buchloch. Art After 1900
Buchloch, Benjamin. Neoavantgarde and Culture Industry.
Bourdieu, Pierre. The Field of Cultural Production
Duby, Georges. The Age of the Cathedrals.
Thelma Golden, Lynn M.Herbert, Robert Storr, Katy Siegel, art:21, Harry N.Abrams, inc., New York 2001
D. I. Kiplik: Technika malby
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkouška, docházka.
Hodnocení se sestává z vypracování esejů v průběhu semestru a pravidelného plnění zadaných domácích úkolů (četba).
Jazyk výuky:
angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1. profily umělců vytvářející zlomová díla nebo soubor děl v 50. - 80. letech (průběžně)
2. role, postavení a úděl umělce ve společnostech (středověk, novověk, současnost)
a. mniši v klášterech
b. stavitelé katedrál
c. dvorští umělci
d. cechy
e. akademie
f. zadavatelé zakázek - církev a šlechta vs. volný trh od 19. stol.
h. strategie úspěchu podle Bourdieua (fokus: Paříž 19. stol.)
i. avantgardisté jako diletanti (fokus: Balthus)
j. akademizace umělců: poválečný boom universitního vzdělávání
k. umělec a dealer
l. umělec jako vědec, umělec jako kurátor
Cíl:
Předmět má seznámit studenty podrobněji s výše uvedenými tématy prostřednictvím četby, rozboru, diskuse, a písemné i ústní reflexe autentických textů (články z odborných časopisů, rozhovory, eseje, vybrané kapitoly z literatury). Cílem je podpořit analytické a kritické myšlení o těchto tématech, které ale bude podpořeno znalostí a přípravou konkrtních materiálů do každé hodiny. Studenti se rvněž budou aktivně podílet na přípravě některých témat.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Docházka je povinná, povoleny jsou dvě neomluvené absence za semestr.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 13 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: Mgr. et MgA. Barbora Lungová
Seminář: 13 hod., povinná
Vyučující / Lektor: Mgr. et MgA. Barbora Lungová

Zařazení předmětu ve studijních programech