Vyhledávání

Získej titul
BcA.MgA.PhD

Detail předmětu

Artists and Issues/Vybrané problémy v současném umění - zimní

Kód předmětu: FAVU-AIS-Z
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 3
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Akademická reflexe vybraných problémů současného umění, hlubší znalost děl a východisek vybraných umělců.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Studenti musejí mít velmi silné komunikační schopnosti v angličtině. Musejí mít buď absolvovaný kurz angličtinu na úrovni Upperintermediate (na FaVU) nebo projít vstupním znalostním testem nebo ústním pohovorem.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět se bude věnovat otázkám identitě umělce. Náplń seminářů bude kombinovaná: studenti budou mít v každé hodině referát na jednoho či více umělců, budou mít ale rovněž zadány k nastudování teoretické texty, o nichž se bude v druhé části hodiny vést diskuse. V zimním semestru se zaměříme na umělce 50 - 80. let, ale téma umělecké identity ve společnosti bude pokrývat dobu mnohem širší.
Doporučená nebo povinná literatura:
Není specifikováno.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkouška, docházka.
Hodnocení se sestává z vypracování esejů v průběhu semestru a pravidelného plnění zadaných domácích úkolů (četba).
Jazyk výuky:
angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1. profily umělců vytvářející zlomová díla nebo soubor děl v 50. - 80. letech (průběžně)
2. role, postavení a úděl umělce ve společnostech (středověk, novověk, současnost)
a. mniši v klášterech
b. stavitelé katedrál
c. dvorští umělci
d. cechy
e. akademie
f. zadavatelé zakázek - církev a šlechta vs. volný trh od 19. stol.
h. strategie úspěchu podle Bourdieua (fokus: Paříž 19. stol.)
i. avantgardisté jako diletanti (fokus: Balthus)
j. akademizace umělců: poválečný boom universitního vzdělávání
k. umělec a dealer
l. umělec jako vědec, umělec jako kurátor
Cíl:
Předmět má seznámit studenty podrobněji s výše uvedenými tématy prostřednictvím četby, rozboru, diskuse, a písemné i ústní reflexe autentických textů (články z odborných časopisů, rozhovory, eseje, vybrané kapitoly z literatury). Cílem je podpořit analytické a kritické myšlení o těchto tématech, které ale bude podpořeno znalostí a přípravou konkrtních materiálů do každé hodiny. Studenti se rvněž budou aktivně podílet na přípravě některých témat.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Docházka je povinná, povoleny jsou dvě neomluvené absence za semestr.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 13 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: Mgr. et MgA. Barbora Lungová
Seminář: 13 hod., povinná
Vyučující / Lektor: Mgr. et MgA. Barbora Lungová

Zařazení předmětu ve studijních programech