Vyhledávání

Počet absolventů magisterského stupně v roce 2013/14
magistrů

Detail předmětu

Angličtina Intermediate bakaláři 2 - letní

Kód předmětu: FAVU-1AINBA-L
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 2
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Průběžné hodnocení: eseje, testy, referáty, všeobecný test B1 standard (= vyšší dle směrnice rektora VUT) na konci semestru.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Nejsou, nicméně je doporučeno, aby student byl buď absolvent jakékoliv Intermediate angličtiny z akademického roku 2009/10 nebo Pre-Intermediate Higher 1 nebo 2. Studenti, kteří ještě angličtinu na FaVU neměli, musí nejdřív absolvovat rozřazovací test, který musí splnit na 80 - 110 bodů.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Studenti rozvíjí slovní zásobu, dovednosti ve čtení, mluvení, poslechu a psaní na středně pokročilé úrovni. Vylepšují znalost gramatických jevů jako kondicionály, modální slovesa, přací věty, nepřímou řeč. Učí se vyjadřovat o všeobecných problémech i problémech spjatých s jejich oborem. Tento předmět je na úrovni B1.
Doporučená nebo povinná literatura:
Life -Intermediate, Stephenson Helen et al. (EN)
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Jeden - tři psané texty (eseje, projektové přihlášky nebo jiné žánry spjaté volně či těsněji s uměním) během semestru včetně případných oprav zadaných pedagogem - bez hodnocení.
Dílčí testy na slovíčka, gramatiku či zadané čtení.
Pro získání zápočtu je třeba mít průměr ze všech dílčích testů 70%, splněnou povinnou docházku a splněny všechny úkoly zadané v průběhu semestru - písemné i ústní (prezentace).
Závěrečný test na úrovni B1 (dle definice VUT je to B1 vyšší) - testuje se poslech, porozumnění textu, gramatika + slovní zásoba, krátký psaný útvar - pro zíkání známky je potřeba min. 50% a více.
Kdo neodevzdá písemné úkoly zadávané během semestru, nebude mít nárok na hodnocení, byť by složil závěrečný test.
Student má nárok na jeden řádný a dva opravné termíny.
Jazyk výuky:
angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
New English File Intermediate 6-7
Cíl:
Vylepšování komplexních jazykových dovedností na střední úrovni a příprava na všeobecný test B1 standard na konci letního semestru.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Povoleny jsou dvě absence za semestr.

Typ (způsob) výuky:

Seminář: 52 hod., povinná
Vyučující / Lektor: Mgr. et MgA. Barbora Lungová

Zařazení předmětu ve studijních programech