Vyhledávání

Telefon FaVU
541 14 6850

Detail předmětu

Angličtina Pre - Intermediate vyšší - 2 (letní)

Kód předmětu: FAVU-1APINV-L
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Studenti dosáhnou úrovně nižší středně pokročilí ve všech čtyřech aspektech jazykových dovedností.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Studenti buď absolvují Aj Pre=intermediate nižší, nebo je jim tato úroveň doporučena lektorem na základě zjištění jejich znalostí a´t už rozřazovacím testem nebo ústním pohovorem.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Kurz Pre-Intermediate 2 vyšší je určen těm, kteří buď absolvovali Pre-Intermediate vyšší 1 (New English File 1 - 4 ), nebo těm, kteým je po individuální konzultaci tato úroveň doporučena.
Orientačně: "1" vždy odpovídá zimnímu semestru, "2" letnímu semeestru.
Doporučená nebo povinná literatura:
Life Pre-Intermediate, Stephenson Helen et al. (EN)
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Jeden - tři psané texty (eseje, projektové přihlášky nebo jiné žánry spjaté volně či těsněji s uměním) během semestru včetně případných oprav zadaných pedagogem - bez hodnocení.
Dílčí testy na slovíčka, gramatiku či zadané čtení.
Pro získání zápočtu je třeba mít průměr ze všech dílčích testů 70%, splněnou povinnou docházku a splněny všechny úkoly zadané v průběhu semestru - písemné i ústní (např. prezentace).
Závěrečný test na úrovni B1 (dle definice VUT je to B1 NIŽŠÍ ) - testuje se poslech, porozumnění textu, gramatika + slovní zásoba, krátký psaný útvar - pro získání známky je potřeba min. 50% a více.
Kdo neodevzdá písemné úkoly zadávané během semestru, nebude mít nárok na hodnocení, byť by složil závěrečný test.
Student má nárok na jeden řádný a dva opravné termíny.
Jazyk výuky:
angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
New English File 6-7
Cíl:
Studenti všech angličtin na pre=intermediate (mírně pokročilé) úrovni se vesměs poprvé seznamují s variantami minulých, přítomných a budoucích časů a jejich variantami, s kondicionály, atd. V této fázi znalosti jazyka si teprve osvojují všeobecnější slovní zásobu, která umožňuje konverzaci. Je pěstována také jejich schopnost rozumnět jednoduchým autentickým rozhovorům, zprávám, stejně jako i číst delší souvislejší texty (upravené na příslušnou úroveň). Studenti za semestr přečtou 1 - 2 knihy ze série Oxford Bookworms Library.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Student smí mít za semestr DVĚ NEOMLUVENÉ ABSENCE. Tyto absence jsou vyhrazeny i na ateliérové akce, jakou jsou plenéry, výstavy. V případě nemoci nebo vyšetření musí student předložit neschopenku nebo řádný formulář o vyšetření se všemi náležitostmi.

Typ (způsob) výuky:

Seminář: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: Mgr. et MgA. Barbora Lungová

Zařazení předmětu ve studijních programech