Vyhledávání

Telefon FaVU
541 14 6850

Detail předmětu

Angličtina Intermediate bakaláři 1 - zimní

Kód předmětu: FAVU-1AINBA-Z
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 2
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Na začátku semestru všichni studenti projdou druhým rozřazovacím testem na úrovni B1 vyšší, formát testu bude obsahovat poslech, čtení, Use of English, esej. Ti ze studentů, kteří dosáhnou hodnocení testu nad 65%, nemusí dále do předmětu docházet na základě povinné docházky.
Průběžné hodnocení: eseje, testy, referáty
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Nejsou, nicméně je doporučeno, aby student byl buď absolvent jakékoliv Intermediate angličtiny z akademického roku 2009/10 nebo Pre-Intermediate Higher 1 nebo 2. Studenti, kteří ještě angličtinu na FaVU neměli, musí nejdřív absolvovat rozřazovací test, který musí splnit na 80 - 110 bodů.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Studenti rozvíjí slovní zásobu, dovednosti ve čtení, mluvení, poslechu a psaní na středně pokročilé úrovni. Vylepšují znalost gramatických jevů jako kondicionály, modální slovesa, přací věty, nepřímou řeč. Učí se vyjadřovat o všeobecných problémech i problémech spjatých s jejich oborem. Tento předmět je na úrovni B1.
Doporučená nebo povinná literatura:
Life Intermediate, Stephenson Helen et al. (EN)
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Jeden - tři psané texty (eseje, projektové přihlášky nebo jiné žánry spjaté volně či těsněji s uměním) během semestru včetně případných oprav zadaných pedagogem - bez hodnocení.
Dílčí testy na slovíčka, gramatiku či zadané čtení.
Pro získání zápočtu je třeba mít průměr ze všech dílčích testů 70%, splněnou povinnou docházku a splněny všechny úkoly zadané v průběhu semestru - písemné i ústní (prezentace).
Závěrečný test na gramatiku z probraných lekcí a zadaného čtení - pro zíkání známky je potřeba min. 50% a více.
Kdo neodevzdá písemné úkoly zadávané během semestru, nebude mít nárok na hodnocení, byť by složil závěrečný test.
Student má nárok na jeden řádný a dva opravné termíny.
Jazyk výuky:
angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
New English File Intermediate.
Cíl:
Vylepšování komplexních jazykových dovedností na střední úrovni a příprava na všeobecný test B1 standard na konci letního semestru.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Povoleny jsou dvě absence za semestr.

Typ (způsob) výuky:

Seminář: 52 hod., povinná
Vyučující / Lektor: Mgr. et MgA. Barbora Lungová

Zařazení předmětu ve studijních programech