Vyhledávání

Nezávislá studentská galerie
UMAKART

Detail předmětu

Dějiny umění - umění středověku

Kód předmětu: FAVU-1DUUS-L
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Student by měl získat základní představu o dějinách umění z hlediska časové posloupnosti jejich vývoje, formálních, obsahových a technologických proměn, přičemž by mu tyto znalosti sloužily jako inspirační orientace v jeho vlastní tvůrčí práci.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Středoškolské znalosti z dějin umění.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je součástí přednáškového cyklu, který probíhá celým bakalářským studiem. Studenti jsou v chronologickém sledu seznamováni s hlavními epochami, slohy, proudy, směry, osobnostmi a architektonickými, sochařskými a malířskými díly dějin umění od nejstarších dob po současnost ve světě a na území ČR. Přednášky 1. ročníku začínají pravěkými jeskynními malbami a končí italskou renesancí.

Kurz se na vybraných kapitolách zaměří na problematiku křesťanského umění - zejména románské a gotické epochy (s přihlédnutím k českým zemím a zvl. umění lucemburské, korvínské a jagellonské doby) a na jeho interpretaci ve světle současné umělecké teorie a metodologie. V těžišti pozornosti bude charakteristika periody a všechny podstatné aspekty středověkého díla.
Doporučená nebo povinná literatura:
Antonín Matějček, Dějepis umění I-IV, Praha 1922-1929
Jose Pijoan, Dějiny umění I-VI, Praha 1977-1980
Dějiny českého výtvarného umění I-II, Praha 1984-1989
Kol.: Pozdně gotické umění v Čechách, Praha 1978.
Le Goff J.: Kultura středověké Evropy, Praha 1991.
Royt, Jan: Středověké malířství v Čechách. Praha 2002 (CS)
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkouška formou písemného testu.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Úvodní přednášky uzavírají dějiny gotiky v českých zemích od příchodu Petra Parléře do Prahy až po vyznění slohu na počátku 16. století. Podstatná část semestru je pak věnována renesančnímu umění v Itálii 15. a 16. století. Vývojové proměny renesance jsou dokládány na dílech největších osobností italské architektury, sochařství a malířství.
Cíl:
Seznámit studenty s náročnou a specifickou problematikou architektury a výtvarného umění tak, jak se utvářely a rozvíjely od nejstarších dob. Výuka není omezena jen na základní fakta, ale zaměřuje se také na slohové, sociální, ikonografické, technologické a pojmové stránky umění. Studenti jsou upozorňováni na četné souvislosti mezi starým a moderním uměním.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednášky jsou nepovinné.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 52 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D.

Zařazení předmětu ve studijních programech