Vyhledávání

Celkový počet studentů pro akademický rok 2014/2015
257 studentů

Detail předmětu

Přehled dějin umění baroka

Kód předmětu: FAVU-1DUB-L
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 2
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Student by měl získat základní představu o dějinách umění z hlediska časové posloupnosti jejich vývoje, formálních, obsahových a technologických proměn, přičemž by mu tyto znalosti sloužily jako inspirační orientace v jeho vlastní tvůrčí práci.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Znalosti z předmětu Dějiny umění I.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je součástí přednáškového cyklu, který probíhá celým bakalářským studiem. Studenti jsou v chronologickém sledu seznamováni s hlavními epochami, slohy, proudy, směry, osobnostmi a architektonickými, sochařskými a malířskými díly dějin umění od nejstarších dob po současnost ve světě a na území ČR. Přednášky 2. ročníku začínají renesančním uměním v západní Evropě a končí českým barokním uměním.

Přednášky provedou stručným vývojem barokního výtvarného umění a jeho jednotlivými slohovými proudy, regionálními modalitami a stylovými úrovněmi v Evropě a rovněž v Čechách a na Moravě cca v období od r. 1620 do josefínských reforem. Přiblíží základní pojmy, charakteristiku, periodizaci a zejména historické, společenské a duchovní zdroje barokní kultury, s přihlédnutím k hlavním ohniskům kultury a umění i čelním protagonistům.
Doporučená nebo povinná literatura:
Jose Pijoan, Dějiny umění 6-8, Praha 1980-1981
Dějiny českého výtvarného umění II/1-2, Praha 1989
Oldřich Blažíček: Umění baroku v Čechách, Praha 1971. Dějiny českého výtvarného umění II 1, Od počátku renesance do závěru baroka, Academia: Praha 1989. I. Krsek, Zd. Kudělka, M. Stehlík, J. Válka: Umění baroka na Moravě, Praha 1999. Das flämische Stillleben 1550-1689. Darkness & Light: Caravaggio and his World. (Edmund Capon, John T.Spike). Art Gallery of New South Wales 2004. Vit Vlnas (ed.): Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století, Praha 2001. Rolf Toman: Umění italské renesance: architektura, sochařství, malířství, kresba. Praha: Slovart 2000. Michael Kitson: Barok a rokoko. Praha 1972. Encyklopedie umění renesance a baroku. Praha : Odeon 1970. Baroko. Architektura, sochařství, malířství. Praha: Slovart 2007. Oldřich Blažíček: Umění baroku v Čechách, Praha 1971. Dějiny českého výtvarného umění II 1, Od počátku renesance do závěru baroka, Academia: Praha 1989. I. Krsek, Zd. Kudělka, M. Stehlík, J. Válka: Umění baroka na Moravě, Praha 1999. Das flämische Stillleben 1550-1689. Darkness & Light: Caravaggio and his World. (Edmund Capon, John T.Spike). Art Gallery of New South Wales 2004. Vit Vlnas (ed.): Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století, Praha 2001. Rolf Toman: Umění italské renesance: architektura, sochařství, malířství, kresba. Praha: Slovart 2000. Michael Kitson: Barok a rokoko. Praha 1972. Encyklopedie umění renesance a baroku. Praha : Odeon 1970. Baroko. Architektura, sochařství, malířství. Praha: Slovart 2007.
Dějiny českého výtvarného umění II 1, Od počátku renesance do závěru baroka, Academia: Praha 1989.
I. Krsek, Zd. Kudělka, M. Stehlík, J. Válka: Umění baroka na Moravě, Praha 1999.
Baroko. Architektura, sochařství, malířství. Praha: Slovart 2007.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkouška formou písemného testu.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Přednášky celého semestru jsou vyhrazeny baroknímu umění v českých zemí, které se postupně rozvíjí od Bílé hory a vyznívá po polovině 18. století. Studenti jsou podrobněji seznámeni s životními a tvůrčími osudy vůdčích osobností českého baroku, jimiž byli architekti Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové a Jan Santini, sochaři Matyáš Bernard Braun a Ferdinand Maxmilián Brokof, malíři Karel Škréta, Petr Brandl a Václav Vavřinec Reiner.
Cíl:
Seznámit studenty s náročnou a specifickou problematikou architektury a výtvarného umění tak, jak se utvářely a rozvíjely od nejstarších dob. Výuka není omezena jen na základní fakta, ale zaměřuje se také na slohové, sociální, ikonografické, technologické a pojmové stránky umění. Studenti jsou upozorňováni na četné souvilosti mezi starým a moderním uměním.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednáškách je nepovinná.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 52 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D.

Zařazení předmětu ve studijních programech