Vyhledávání

Počet doktorandů pro akademický rok 2014/2015
16 doktorandů

Detail předmětu

Vizuální gramotnost

Kód předmětu: FAVU-1VIG-L
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 3
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Základní orientace v terminologii estetiky. Obecná znalost historie estetických idejí Estetické problémy jako inspirace pro samostatné myšlení studentů.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Kurz Úvod do filosofie.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Kurz se zaměřuje na několik interpretačních přístupů k obrazu a vjemu, tak jak se poměrně běžně objevovaly v minulosti a jak vykrystalizovaly do určitých teoretických disciplín v moderní době. V evropském kontextu se o vizualitě uvažuje běžně ve dvou směrech. Buď je za vjemem/reprezentací hledán význam, podstata, sdělení. Obraz či vjem je pak chápán jako fakultativní ilustrace, popř. konkretizace něčeho obecného (náhražka pojmu, slova atd.). Vizuálůní entita může mít pak didaktickou funkci, může fungovat jako propaganda či divadlo smyslovosti, které má pozorovatele přivést k určitému cíli. Druhá cesty sleduje samotnou podobu vizuálního jevu. Zabývá se jeho formou, strukturou, kompozicí. V tomto případě je zdůrazňován spíše samotný prostředek, médium.
Doporučená nebo povinná literatura:
Adolf Hildebrand, Problém formy ve výtvarném umění
Heinrich Wölflin, Principles of Art History.
Erwin Panofsky, Význam ve výtvarném umění
Vilém Flusser, Do univerza technických obrazů
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínkou absolvování kursu je napsání písemné eseje, která aplikuje probíranou problematiku na konkrétních příkladech. Krátká prezentace.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1. Forma (formalistické tendence a opozice vůči nim)
2. Obsah (ikonografie a ikonologie, hermeneutika, Panofsky..
3. Funkce (vnitřek x povrch, A.Loos, funkcionalismus apod.)
4. Znak (sémiotika, denotace a konotace, diference atd.)
5. Struktura (strukturalismus...)
6. Narace (naratologie, příběh a vyprávění...)
7. Médium (systém...)
8. Styl (sloh...)
9. Abstrakce (Woringer...)
10. Realismus
11. Fenomén
12. Mýtus (archetyp, psychoanalýza, Barthes...)
Cíl:
Vizuální jevy lze zkoumat z různých hledisek či prizmatem různých paradigmat a tyto možnosti se naučí studenti v přednáškách rozpoznat a pochopit.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednáškách je nepovinná.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: Mgr. Václav Hájek, Ph.D.

Elektronické učební texty:


Zařazení předmětu ve studijních programech