Vyhledávání

Kód studijního oboru Průmyslový design
KKOV 8206R043

Detail předmětu

Základy psychologie I - zimní

Kód předmětu: FAVU-ZPS1
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 2
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Požadavky pro získání zápočtu - povinná 50% účast a vypracování referátu.
Klasifikovaný zápočet: písemný test a ústní pohovor.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Znalost humanitních předmětů na středoškolské úrovni.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Člověk a realita a jejich vzájemná interakce. Psychické procesy s důrazem na uchopování reality.
Úvod do problematiky obecné psychologie (témata - percepce, představy, myšlení, kreativita, motivace, pozornost, paměť, emoce).

Literatura doporučená ke studiu:
Atkinsonová R. L.a kol.: Psychologie. Praha, Victoria Publishing 1996
Hartl P., Hartlová H.: Psychologický slovník. Praha, Portál 2002
Kulka J.: Psychologie umění. Praha, SPN 1991
Nakonečný M.: Lexikon psychologie. Praha, Vodnář 1995
Doporučená nebo povinná literatura:
Atkinsonová R. L.a kol.: Psychologie. Praha, Victoria Publishing 1996
Hartl P., Hartlová H.: Psychologický slovník. Praha, Portál 2002
Kulka J.: Psychologie umění. Praha, SPN 1991
Nakonečný M.: Lexikon psychologie. Praha, Vodnář 1995
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Klasifikovaný zápočet: písemný test a ústní pohovor.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1. Úvod - základní problematika psychologie, předmět psychologických věd
pojmy - psychika, stimulace, chování, prožívání, organizmus a jeho členění, obecná ps,. ontogenetická ps.,
sociální ps., ps. osobnosti, ps. umění, patopsychologie…

2. Obecná psychologie - vnímání
pojmy - proces percepce - počitek, vjem, pocit / smysly - zrak, sluch, čich, chuť, hmat, čas, pozice v prostoru / vjemové pole, zákony vnímání a asociace iluze / podprahové vnímání;

3. Obecná psychologie - představy, paměť
pojmy - sny - manifestní a latentní obsah / halucinace / typy paměti - následný obraz, krátkodobá, dlouhodobá
/ engram / proces zapomínání

4. Obecná psychologie - učení, myšlení
pojmy - podmiňování - negativní/pozitivní posílení / produkty učení - zručnosti, zkušenosti, vědomosti, sociální
reakce / sociální učení / kognitivní a humanistická teorie učení / myšlenkové operace, abstrahování, porovnávání, analýza, syntéza, konkretizace, dedukce, indukce../ myšlenkové formy- pojem, soud, úsudek, tvrzení, teorie, hypotéza, zákon / řeč, logika, sémantika a interpretace, sémantický trojúhelník

5. Obecná psychologie - inteligence, kreativita, pozornost
pojmy - IQ / konvergentní a divergentní typ řešení problému / tvořivost - fluence, flexibilita, originalita,
elaborace, senzitivita, redefinice, kreativní osobnost / pozornost - arousal

6. Obecná psychologie - motivace, emoce
pojmy - instinkt, pud, potřeba, postoj / vůle / frustrace, stres, deprivace / úroveň aspirace / základní (nižší) city / reakce, stavy - nálady, vztahy - vášně / afekty / fobie / vyšší city
Cíl:
Osvojení základní psychologické terminologie a schopnost popisu funkcí psychiky člověka. Zisk znalosti
o obecných teoriích o psychologických aspektech determinace člověka.
Doplňkem jsou informace o různých technikách psycho-hygieny, energetizačních a aktivačních praktikách psycho-somatické manipulace.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast povinná.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 169 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. Mgr. Richard Fajnor
Seminář: 169 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. Mgr. Richard Fajnor

Zařazení předmětu ve studijních programech