Vyhledávání

Počet ateliérů
16

Detail předmětu

Fotografie umění - plocha a prostor

Kód předmětu: FAVU-1FUPP
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Student je schopen orientovat se v celé oblasti klasické a digitální fotografie ,prakticky zvládá dokumentaci svých prací, případně její praktické užití v rámci své vlastní ateliérové specializace.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Student je schopen na základě získaných znalostí /technické a technologické fotografické základy /-prakticky zvládat práci s klasickým,digitálním fotograf.přístrojem .V interiéru a exteriéru dokumentovat výtvarné dílo.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Kurz seznamuje studenty s praktickým užitím digitální fotografie. Seznamuje je se základy osvětlovací techniky a vede je k zvládnutí základů digitální fotografie. Učí je zvolit pro tvůrčí záměr vhodný technologický postup a odpovídající techniku.
Doporučená nebo povinná literatura:
Michael Freeman; Fotografie v praxi
Kol.autorů; Technické základy fotografie
Michael Freeman; Průvodce světem digitální
Roman Pihan; Mistrovská práce se světlem
Roman Pihan; Mistrovská práce s DSLR
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Klasifikovaný zápočet na základě zadaného úkolu.

Požadavek udělení zápočtu. Praktická práce dle zadání.

Fotografie č.
1. Autoportrét
2. Reprodukci obrazu nebo jiné plošné předlohy / 1ks
Reprodukci obrazu záměrně chybně nafotografovaného
(sbíhající se linie, podhled, nadhled atd.) / 1ks
3. Fotografie užitého předmětu
(sklo, porcelán, šperk, nábytek, textil, atd.) / 2ks
4. Plastika - objekt v exteriéru
(celek, polocelek, detail, práce se světlem, kompozicí,volba stanoviště, atd.) / 6ks
5. Fotografie interiéru - expozice výstavy / 3ks
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Praktické zvládnutí základů ateliérového osvětlování a fotografické.techniky

Reprodukce plošných předloh obraz,kresba,...
Praktická ateliérová cvičení

Základy fotografování prostorových objektů plastika ,předněty užitého umění Praktická ateliérová cvičení

Zadání závěrečná práce - hodnocení
Cíl:
Nabytí teoretických a praktických znalostí nutných k zvládnutí digitální fotografie. Základní orientace ve fotografických přístrojích, schopnost volby fotog. přístroje pro daný fotog. záměr.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Prezenční listina.

Typ (způsob) výuky:

Seminář: 52 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. Mgr. Irena Armutidisová

Zařazení předmětu ve studijních programech