Vyhledávání

Telefon FaVU
541 14 6850

Informace a dokumenty týkající se organizace doktorského studijního programu (DSP)

Aktuality

  • Wiki FaVU Ph.D. (po přihlášení): návody a informace týkající se zápisu, evidence studia atd.
  • Rozvrh a podmínky zápočtu předmětu Seminář k disertační práci je určen individuální domluvou doktoranda se svým školitelem
  • Rozvrh předmětu Metodika vědecké práce a metody kvalitativního výzkumu, zimní semestr 2018/2019. Termíny: 25/9, 9/10, 30/10, 13/11, 27/11, 11/12 (úterky), 16.00–17.30, místo: FaVU, pracovna dr. Zálešáka, místnost č. 312 (budova U2, 3. NP vlevo), výuku koordinuje Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.
  • Rozvrh předmětů Společná teoretická výuka 1 a  Společná teoretická výuka 3, zimní semestr 2018/2019. Termíny: 25/9, 9/10, 30/10, 13/11, 27/11, 11/12 (úterky), 14.00–15.30, místo: FaVU, učebna č. 330 (budova U2, 3. NP vpravo), výuku koordinuje Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.
  • Rozvrh předmětu Sociologické aspekty současného umění, zimní semestr 2018/2019. Termíny: 27/9, 4/10, další pak v listopadu (čtvrtky), 11:00–12:30, místo: FaVU, lab/workroom č. 216 (budova U2, 2. NP vlevo), vyučuje Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D.
  • Rozvrh předmětu Digitální kultura, zimní semestr 2018/2019. První hodina: 27/9 (čtvrtky), 14.00–15.50, místo: FF MU, Janáčkovo nám. 2a, učebna N41, vyučuje doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • Informace pro absolvování předmětu Cizí jazyk pro doktorské studium najdete na tomto odkaze (dole)
  • Vedle přístupu do místností příslušného školícího pracoviště (ateliéry, kabinety, katedra) je doktorandům k dispozici tzv. pracovna doktorandů (místnost č. 334, budova U2, třetí patro vpravo) a ateliér (tzv. špinavá místnost č. 212, budova U4, druhé patro vpravo).
  • Studenti mají možnost požádat o zohlednění specifických potřeb (zdravotní postižení, duševní onemocnění, chronické somatické onemocnění, specifické poruchy učení, poruchy autistického spektra a narušené komunikační schopnosti apod.). Vyřízením této problematiky se zabývá Poradenské centrum VUT Alfons. Studenti-rodiče mohou využít služeb univerzitní miniškolky Edisonka.

Pokyny, pravidla, základní dokumenty

Formuláře

Harmonogram (časový plán akad. r.)

12. 9. 2018, ST zápis do (dalšího ročníku) studia (osobně nebo zmocněná osoba, info)
4. 10. 2018, ČT obhajoby disertačních prací (vizte úřední desku)
15. 10. 2018 poslední termín pro zanesení individuálního studijního plánu do IS VUT (školitelé a doktorandi prvního a druhého ročníku, vizte návod)
28. 11. 2018, ST zasedání oborové rady doktorského studijního programu
31. 1. 2019, ČT poslední termín pro zanesení umělecké činnosti za rok 2018 do Registru uměleckých výstupů (RUV), výsledky RIV se zanášejí průběžně do IS VUT (informace u Moniky Šimkové)
8. 2. 2019, PÁ poslední termín pro splnění zápočtů a zkoušek za zimní semestr 2018/2019
10. 2. 2019, NE zanesení pedagogické praxe (studenti s povinnou pedagogickopraxí) do IS VUT
1.–30. 4. 2019 termín pro podání přihlášky ke studiu v DSP na akademický rok 2019/2020 (uchazeči)
17. 4. 2019, ST odevzdání podkladů (elektronicky na studijní odd.) k doktorandskému kolokviu (doktorandi prvního/druhého ročníku)
24. 4. 2019, ST doktorandské kolokvium, veřejná prezentace (všichni doktorandi a školitelé)
2. 5. 2019, ČT kontrola studia před podáním přihlášky ke státní doktorské zkoušce
2. 5. 2019, ČT poslední termín pro podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce vč. povinných příloh (pojednání o tématu disertační práce, stanovisko školitele, životopis, soupis aktivit)
22. 5. 2019, ST přijímací zkoušky (uchazeči)
6. 6. 2019, ČT státní doktorská zkouška (vizte úřední desku)
19. 6. 2019, ST řádný termín (nebylo-li rozhodnutím děkana stanoveno v daném případě jinak) pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce vč. povinných příloh (disertační práce, teze, stanovisko školitele), zveřejnění VŠKP, vyplnění Dodatku diplomu (Apollo)
29. 7. 2019, PO poslední termín pro podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce v opravném termínu vč. povinných příloh (přepracované pojednání o tématu disertační práce atd.)
30. 8. 2019, PÁ poslední termín pro splnění zápočtů a zkoušek za letní semestr 2017/2018
30. 8. 2019, PÁ poslední termín pro odevzdání sebehodnotící zprávy doktoranda za uplynulý akademický rok svému školiteli (vizte formuláře)
5. 9. 2019, ČT státní doktorská zkouška v opravném termínu
10. 9. 2019, PO poslední termín pro odevzdání hodnocení doktoranda školitelem
11. 9. 2019, ST zápis do (dalšího ročníku) studia (osobně nebo zmocněná osoba); kontrola plánu/evidence studia (návod)
3. 10. 2019, ČT obhajoby disertačních prací (vizte úřední desku)

Obecné předpisy a normy

Vnitřní předpisy a dokumenty VUT (nutné přihlášení)
Portál MŠMT (obecné legislativní normy)

Doktorské studium uskutečňuje Fakulta výtvarných umění VUT
na základě (re)akreditace udělené MŠMT dne 25. 7. 2016. Doktorský
studijní program Výtvarná umění (P8206) se realizuje v oborech
Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz (MŠMT/3807/2010)
a Výtvarná umění a umělecký provoz (MSMT-22870/2016-1). Agendu
spjatou s doktorským studiem vyřizuje Mgr. Klára Ergensová, DiS., na
studijním oddělení FAVU VUT.

Studijní referentka pro doktorské studium

ergensova x ffa.vutbr.cz

Údolní 244/53 (budova U2), Brno
(+420) 541 14 6804

 
Úřední hodiny

Po
10:00–12:00   13:00–15:00

St
10:00–12:00   13:00–15:00

Čt
10:00–12:00

  
  

 

Pokyny, harmonogram, formuláře, rozvrh, aktuality

 

Související odkazy


Oborová rada