Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Počet absolventů magisterského stupně v roce 2013/14
magistrů

Informace a dokumenty týkající se organizace doktorského studia

Informace a dokumenty týkající se organizace doktorského studia

Wiki FaVU Ph.D. (po přihlášení): návody a informace týkající se zápisu, evidence studia atd.

Rozvrh předmětů

Rozvrh a podmínky zápočtu předmětu Seminář k disertační práci je určen individuální domluvou doktoranda se svým školitelem/školitelkou. Rozvrh předmětu Výzkumná práce uměleckou tvorbou, letní semestr 2018/2019. Termíny: 5/3, 19/3, 16/4, 7/5 (úterky), 14.30–16.30, místo: FaVU, Ateliér tělového designu 206 (budova U4), vyučuje doc. Mgr.A. Lenka Klodová, Ph.D. Rozvrh předmětu Teorie současného umění, letní semestr 2018/2019. První setkání a domluva: 19/2 (úterý), 14.30–15.30, místo: FaVU, pracovna doktorandů 334 (budova U2, 3. NP vpravo), vyučuje Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. Rozvrh předmětů Společná teoretická výuka 2 Společná teoretická výuka 4, letní semestr 2018/2019. Termíny: 19/2 , 5/3, 19/3, 2/4, 16/4, 7/5 (úterky), 12.00–14.00, místo: FaVU, pracovna doktorandů 334 (budova U2, 3. NP vpravo), výuku koordinuje doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. Rozvrh předmětu Metodika vědecké práce a metody kvalitativního výzkumu, zimní semestr 2018/2019. Termíny: 19/2 , 5/3, 19/3, 2/4, 16/4, 7/5 (úterky), 16.00–17.30, místo: FaVU, pracovna doc. Zálešáka, místnost 312 (budova U2, 3. NP vlevo), výuku koordinuje Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. Rozvrh předmětů Společná teoretická výuka 1 Společná teoretická výuka 3, zimní semestr 2018/2019. Termíny: 25/9, 9/10, 30/10, 13/11, 27/11, 11/12 (úterky), 14.00–15.30, místo: FaVU, učebna 330 (budova U2, 3. NP vpravo), výuku koordinuje doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. Rozvrh předmětu Sociologické aspekty současného umění, zimní semestr 2018/2019. Termíny: 27/9, 4/10, další pak v listopadu (čtvrtky), 11:00–12:30, místo: FaVU, lab/workroom 216 (budova U2, 2. NP vlevo), vyučuje Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D. Rozvrh předmětu Digitální kultura, zimní semestr 2018/2019. První hodina: 27/9 (čtvrtky), 14.00–15.50, místo: FF MU, Janáčkovo nám. 2a, učebna N41, vyučuje doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. Informace pro absolvování předmětu Cizí jazyk pro doktorské studium najdete na tomto odkaze (dole).

Obecné informace

Vedle přístupu do prostor příslušného školícího pracoviště (ateliéry, kabinety, katedra), který je na domluvě se školitelem (resp. vedoucím školícícho pracoviště), a možnosti využívání celofakultních pracovišť (knihovna, dřevodílna a kovodílna, knihařská dílna, laminovna a lakovna, počítačová studovna, videostudio, zvukové studio, střižny, 3D studio ad.), je doktorandům a doktorandkám vyhrazena tzv. pracovna doktorandů (místnost 334, budova U2, třetí patro vpravo). Pro půjčování A/V techniky a rezervaci produkčních prostor platí stejná pravidla jako pro studenty bakalářského a magisterského studijního programu. Studenti mají možnost požádat o zohlednění specifických potřeb (zdravotní postižení, duševní onemocnění, chronické somatické onemocnění, specifické poruchy učení, poruchy autistického spektra a narušené komunikační schopnosti apod.). Vyřízením této problematiky se zabývá Poradenské centrum VUT Alfons. Rodiče mohou využít služeb univerzitní miniškolky Edisonka a dalších poradenských služeb univerzity.

Pokyny, pravidla, základní dokumenty

Všechny studijní předpisy a normy vizte na https://www.favu.vut.cz/studenti/predpisy#ds.

Formuláře

Časový plán akademického roku

ZIMNÍ SEMESTR 2019/2020
11. 9. 2019 zápis nově přijatých uchazečů a stávajících studentů (osobně nebo zmocněná osoba)
23. 9. – 20. 12. 2019 13 týdnů výuky
20. 10. 2019 poslední termín pro zanesení ISP do IS VUT (školitelé a doktorandi 1. ročníku)
20. 10. 2019 poslední termín pro zanesení aktualizovaných ISP na daný akademický rok do IS VUT (školitelé a doktorandi vyšších ročníků)
20. 11. 2019 zasedání oborové rady
24. 1. 2020 poslední termín pro zanesení uměleckých výstupů za příslušný kalendářní rok do RUV
14. 2. 2020 poslední termín pro zápočty a zkoušky za ZS
14. 2. 2020 poslední termín pro zanesení pedagogické praxe (studenti s povinnou pedagogickou praxí) do IS VUT
LETNÍ SEMESTR 2019/2020
28. 2. 2020 poslední termín pro zanesení výsledků tvůrčí činnosti za rok 2019 (publikační činnost, konference a další aktivity VaV) do IS VUT
17. 2. – 15. 5. 2020 13 týdnů výuky
1. 4. – 30. 4. 2020 termín pro podání přihlášek do doktorského studia na akademický rok 2020/2021
13. 4. 2020 odevzdání podkladů (elektronicky) k doktorandskému kolokviu (1. a 2. ročník)
22. 4. 2020 doktorandské kolokvium, veřejná prezentace (všichni doktorandi a školitelé)
6. 5. 2020 kontrola studia před podáním přihlášky ke státní doktorské zkoušce (3. ročník)
6. 5. 2020 poslední termín pro podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce vč. povinných příloh (3. ročník)
20. 5. 2020 přijímací zkoušky do doktorského studijního programu na akademický rok 2020/2021
11. 6. 2020 státní doktorská zkouška
17. 6. 2020 poslední termín pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce vč. povinných příloh
27. 7. 2020 poslední termín pro podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce v opravném termínu vč. povinných příloh (přepracované pojednání o tématu disertační práce atd.)
31. 8. 2020 poslední termín pro zápočty a zkoušky za LS a zanesení pedagogické praxe (studenti s povinnou pedagogickou praxí) do IS VUT
31. 8. 2020 poslední termín pro zanesení ročního hodnocení plnění ISP do IS VUT (viz Wiki FaVU Ph.D.)
31. 8. 2020 státní doktorská zkouška v opravném termínu
1. 10. 2020 obhajoby disertačních prací

Studijní předpisy a normy

Doktorské studium uskutečňuje Fakulta výtvarných umění VUT na základě (re)akreditace udělené MŠMT dne 25. 7. 2016. Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206) se realizuje v oborech Výtvarná umění a umělecký provoz (MŠMT-22870/2016-1) a Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz (MŠMT/3807/2010, pouze na dostudování). Agendu spjatou s doktorským studiem vyřizuje Mgr. Klára Ergensová, DiS., na studijním oddělení FaVU VUT.

Studijní referentka pro doktorské studium

ergensova x ffa.vutbr.cz

Údolní 244/53 (budova U2), Brno
(+420) 541 14 6804

 
Úřední hodiny

Po
10:00–12:00   13:00–15:00

St
10:00–12:00   13:00–15:00

Čt
10:00–12:00

  
  

 

Pokyny, harmonogram, formuláře, rozvrh, aktuality

 

Související odkazy


Oborová rada