Vyhledávání

Telefon FaVU
541 14 6850

Informace a dokumenty týkající se organizace doktorského studijního programu (DSP)

Aktuality

Pokyny, pravidla

Formuláře

Harmonogram

13. 9. 2017, ST zápis do (dalšího ročníku) studia (osobně nebo zmocněná osoba); sdělení návrhu pedagogického působení (2. ročník, vizte Pokyn)
5. 10. 2017, ČT obhajoby disertačních prací (vizte úřední desku)
16. 10. 2017, PO poslední termín pro zanesení individuálního studijního plánu do IS VUT a doručení tištěné verze na studijní odd. (školitelé a doktorandi 1. ročníku)
22. 11. 2017, ST zasedání oborové rady doktorského studijního programu
31. 1. 2018, ST poslední termín pro zanesení umělecké činnosti za rok 2017 do Registru uměleckých výstupů (RUV), výsledky RIV se zanášejí průběžně do IS VUT
9. 2. 2018, PÁ poslední termín pro splnění zápočtů a zkoušek za zimní semestr 2017/2018
11. 2. 2018, NE poslední termín pro zanesení pedagogické praxe (studenti 2. ročníku prezenční formy studia) do IS VUT
1.–30. 4. 2018 termín pro podání přihlášky ke studiu v DSP na akademický rok 2018/2019 (uchazeči)
23. 4. 2018, PO odevzdání podkladů (elektronicky na studij. odd.) k doktorandskému kolokviu (1. a 2. ročník)
25. 4. 2018, ST doktorandské kolokvium, veřejná prezentace (všichni doktorandi a školitelé)
3. 5. 2018, ČT kontrola studia před podáním přihlášky ke státní doktorské zkoušce (2. ročník)
3. 5. 2018, ČT poslední termín pro podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce vč. povinných příloh (pojednání o tématu disertační práce, stanovisko školitele, životopis, soupis aktivit)
23. 5. 2018, ST přijímací zkoušky (uchazeči)
7. 6. 2018, ČT státní doktorská zkouška (vizte úřední desku)
20. 6. 2018, ST poslední termín pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce vč. povinných příloh (disertační práce, teze, stanovisko školitele), zveřejnění VŠKP
30. 7. 2018, PO poslední termín pro podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce v opravném termínu vč. povinných příloh (přepracované pojednání o tématu disertační práce atd.)
31. 8. 2018, PÁ poslední termín pro splnění zápočtů a zkoušek za letní semestr 2017/2018
31. 8. 2018, PÁ poslední termín pro odevzdání sebehodnotící zprávy doktoranda za akademický rok 2017/2018 svému školiteli a na studijní oddělení
6. 9. 2018, ČT státní doktorská zkouška v opravném termínu
10. 9. 2018, PO odevzdání hodnocení doktoranda školitelem (odevzdává školitel na studijním odd. a zanese do IS VUT)
12. 9. 2018, ST zápis do (dalšího ročníku) studia (osobně nebo zmocněná osoba); sdělení návrhu pedagogického působení (2. a 3. ročník, vizte Pokyn)
4. 10. 2018, ČT obhajoby disertačních prací (vizte úřední desku)

Obecné předpisy a normy

Vnitřní předpisy a dokumenty VUT v Brně (nutné přihlášení)
Portál MŠMT (obecné legislativní normy)

Doktorské studium uskutečňuje Fakulta výtvarných umění VUT
na základě (re)akreditace udělené MŠMT dne 25. 7. 2016. Doktorský
studijní program Výtvarná umění (P8206) se realizuje v oborech
Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz (MŠMT/3807/2010)
a Výtvarná umění a umělecký provoz (MSMT-22870/2016-1). Agendu
spjatou s doktorským studiem vyřizuje paní Jana Janečková na
studijním oddělení FAVU VUT.

Studijní referentka pro doktorské studium

janeckova x ffa.vutbr.cz

Údolní 244/53 (budova U2), Brno
(+420) 541 14 6803

 
Úřední hodiny

Po
10:00–12:00   13:00–15:00

St
10:00–12:00   13:00–15:00

Čt
10:00–12:00

  
  

 

Pokyny, harmonogram, formuláře, rozvrh, aktuality

 

Související odkazy


Oborová rada