Vyhledávání

Studio digitálního sochařství a nových médií
CZ.1.07/2.2.00/28.0278, OPVK

Zahraniční oddělení

Studijní pobyty a praktické stáže v rámci evropského vzdělávacího programu ERASMUS+

Studijní pobyt ERASMUS+

Studijní pobyty jsou na FaVU jednosemestrální s případnou možností prodloužení dle pravidel programu ERASMUS+. Studijní pobyt v rámci tohoto programu znamená, že partnerská škola Vám odpustí školné a program Vám prostřednictvím VUT poskytne finanční podporu, která částečně pokryje Vaše výdaje. Nabídku zahraničních škol naleznete na webu FaVU - Partnerské školy.

Fakultní přihlášku ERASMUS+ na následující akademický rok je nutno předložit na zahraniční oddělení FaVU do stanoveného termínu, zpravidla to bývá leden. Informace o těchto termínech naleznete vždy na úvodní straně webu FaVU v Aktualitách a na nástěnkách fakulty.

Doktorandi podávají přihlášku formou Žádosti schválené školitelem a předsedou oborové rady a přikládají také projekt zahraničního studia (absolvování kurzů hostitelské školy nebo práce na projektu) a příslib partnerské školy, která má PhD program. Studentům posledního ročníku magisterského studia jsou stáže povolovány pouze v zimním semestru.

Informace o fungování programu ERASMUS+ na VUT naleznete na webových stránkách VUT v Brně a na webu FaVU.

Student si ze zahraničního studijního pobytu musí přivést minimálně 18 kreditů a v daném semestru nevykonává na FaVU klauzurní zkoušku.

Praktická stáž ERASMUS+

Podrobné informace k praktickým stážím naleznete na webových stránkách VUT v Brně. Student si ve spolupráci s vedoucím ateliéru (školitelem u doktorandů) najde a kontaktuje instituci, která by jako hostitel přicházela v úvahu.

Přihláška na praktickou stáž se na FaVU podává na formuláři Žádost do stejného termínu, jako je tomu u studijních pobytů. V žádosti je potřeba uvést ve kterém semestru chce student vycestovat, na kolik měsíců a do které země, u doktorandů i popis projektu této stáže. Žádost musí být podepsána vedoucím ateliéru či u doktorandů jejich školitelem a předsedou oborové rady. V ideálním případě má student v době podání přihlášky již vybránu a dojednánu i instituci. Pokud ne, pak je potřeba ji nahlásit k příslušnému datu, které naleznete na webu VUT.

Další administrativní postup je podrobně popsán na webu VUT.

Studentovi v bakalářském a magisterském studiu vykonávajícímu praktickou stáž Erasmus+ je zapsán kurz Pracovní stáž (30 kreditů) a v daném semestru mu může být rozhodnutím děkana prominuta klauzurní zkouška. Po návratu požádá student o uznání kurzu Pracovní stáž na zahraničním oddělení FaVU. K žádosti o uznání přiloží originál Certifikát o délce a náplni stáže a dosažené výsledky (zahraniční odd. si samo udělá kopii Certifikátu - originál Certifikátu potom student odnese na Odd. zahraničních vztahů Rektorátu VUT).

Podmínky realizace studentských mobilit v rámci programu ERASMUS+  na FaVU VUT v Brně

1) musí být uzavřena platná interinstitucionální smlouva s partnerskou univerzitou - viz Partnerské školy
2) mobility se může zúčastnit student zapsaný ke studiu na FaVU
3) student musí mít ukončený 1. ročník vysokoškolského studia (v 1. ročníku magisterského navazujícího studia je tedy možné vycestovat)
4) student musí projít fakultním výběrovým řízením, ve kterém bude vybrán na příslušnou školu výběrovou komisí
5) studijní pobyt v zahraničí je součástí studia na FaVU a neměl by vést k prodloužení studia
6) FaVU musí dát studentovi písemný souhlas s programem studia v zahraničí v tzv. Learning Agreement for Studies
7) po absolvování studia vystaví přijímající instituce doklady o obsahu studia (Transcript of Records a sylaby / anotace kurzů) a potvrdí Confirmation of ERASMUS+ Study Period
8) po návratu student předloží zahraničnímu oddělení výše uvedené dokumenty spolu s žádostí o uznání studia
9) přijímající univerzita nesmí vybírat od studentů školné
10) grant ve formě stipendia je vybranému studentovi poskytován vysílající univerzitou, a to z prostředků EU a z prostředků MŠMT
11) vysílaný student musí zvládnout jazyk na takové úrovni, aby byl schopen se účastnit výuky na zahraniční univerzitě
12) délka trvání studijních pobytů je v rozsahu 3 - 12 měsíců na každém stupni

FREEMOVER - Stáže financované z Rozvojových programů MŠMT

Student si vybere školu či instituci a domlouvá si stáž i její náplň sám.

Výjezd studenta může mít charakter:

- studijní pobyt v rámci schváleného studijního programu

- praktické stáže v rámci schváleného studijního programu

- účasti v krátkodobých i dlouhodobých odborných kurzech

- práce na projektu (semestrálním, ročníkovém),

- práce na bakalářské, diplomové nebo disertační práci

Prostřednictvím zahraničního oddělení FaVU může student žádat o finanční podporu z Rozvojových programů MŠMT. O přidělení stipendia rozhoduje výběrová komise.

Přihlášky o finanční podporu se podávají na formuláři Žádost o finanční podporu do 8. ledna 2018 pro kalendářní rok 2018 (během roku mohou být vypsána dodatečná výběrová řízení).

Pro přihlášení doložte:

- doktorandi: vyplněnou žádost podepsanou Vaším školitelem a předsedou oborové rady

- studenti BA a MA programu: vyplněnou žádost podepsanou vaším ateliérovým vedoucím (student BA musí mít ukončený min. 1. ročník)

- motivační dopis v češtině a angličtině

- akceptační dopis z příslušné instituce

Nelze se hlásit na školy, se kterými má FaVU uzavřenou Erasmus+ smlouvu.

Několik týdnů před plánovaným odjezdem na stáž si vybraný student domluví na zahraničním odd. FaVU termín podpisu Finančí dohody. Student musí mít zřízen stipendijní účet, bez něj není vyplacení stipendia možné.

Po návratu ze stáže odevzdá student potvrzení o délce pobytu, zprávu z pobytu, případně Transcript of Records (seznam absolvovaných kurzů). V případě, že jde o práci na projektu, bude Learning Agreement a závěrečné potvrzení obsahovat název projektu. Uznání absolvovaných kurzů probíhá stejně jako u stáží Erasmus+ - viz Kurzy, ateliérové zkoušky a uznání studia v sekci Informace Erasmus+. 

Další informace maleznete na webu VUT.

Studijní pobyty poskytované na základě mezinárodních smluv

Pobyty zprostředkovává Akademická informační agentura (AIA) Domu zahraničních služeb při MŠMT ČR

Existují dvě skupiny stipendií. V případě rozpisu kvót jsou studenti vybíráni na základě konkurzů, které si organizují jednotlivé české vysoké školy. V případě výběrových řízení uchazeč o stipendium musí předložit doporučení od své mateřské školy, předvýběr studentů organizuje české ministerstvo školství, poslední slovo má však vždy zahraniční partnerská škola.

V obou případech student získá stipendium pokrývající veškeré náklady.

CEEPUS

CEEPUS je výměnný program zaměřený na regionální spolupráci a mobilitu zejména v rámci předem sjednaných meziuniverzitních sítí. FaVU do žádné sítě zapojena momentálně není, ale lze vycestovat i jako CEEPUS Freemover, tzn. mimo univerzitní sítě. Více čtěte na webu VUT.

Individuální studijní pobyty

Studenti se mohou ucházet o stipendia vypisovaná zahraničními univerzitami, studovat v zahraničí na vlastní náklady, ucházet se o podporu nadací a sponzorů aj. Aktuální nabídka zahraničních stáží a nadací viz také webové stránky VUT, oddělení mobilitních programů, odkaz Další programy a stáže. Možnost krátkodobých studijních pobytů a také příležitosti ke zlepšení jazykových a komunikačních schopností poskytuje organizace BEST sdružující studenty evropských technických univerzit - viz http://www.acsa.vutbr.cz/best/ . Existuje také možnost žádat o podporu v rámci programu Finančních mechanismů EHP/ Norska – Fond pro podporu spolupráce škol. Veškeré informace o něm naleznete na internetových stránkách Národní agentury www.naep.cz .

Další užitečné internetové odkazy:

http://www.vutbr.cz/studium/studium-a-staze-v-zahranici

www.braintrack.com

www.eurodesk.cz

www.studyabroad.com

www.fulbright.cz

www.icm.cz

Stáž na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislavě

FaVU a VŠVU uzavřely smlouvu o výměně jednoho studenta v každém semestru. Výběrové řízení na FaVU na tuto stáž probíhá na jaře (březen - duben, vyhlášení je zveřejňováno na webu fakulty i na fyzických nástěnkách). Přihlášky na tuto stáž se podávají na formuláři Žádost. Studenti mohou požádat o finanční příspěvek na tuto stáž z Rozvojových projektů MŠMT.

Stáže studentů doktorského studia

Součástí studijních povinností v doktorském studijním programu je absolvování části studia v délce minimálně jednoho měsíce na zahraniční instituci mezi třetím a šestým semestrem studia. Součet délky stáží na zahraničních institucích ve standardní době studia nesmí překročit délku jednoho roku. Případné výjimky povoluje oborová rada. Doktorandi, žádající o stáž, musí předložit žádost podepsanou školitelem a předsedou oborové rady. V případě studijních stáží Erasmus+ je třeba nejdříve kontaktovat partnerskou školu Erasmus+, která má Ph.D. program, získat od ní předběžný příslib, že doktorandská stáž je možná, a tento příslib spolu s projektem a žádostí odevzdat na zahraničním oddělení. Ve výběrovém řízení při soutěži o stáž na téže škole nebude mít doktorand automaticky přednost před studenty z bakalářského a magisterského programu. Komise bude rozhodovat na základě studijních výsledků a na základě rozpracované disertační práce u doktoranda.

Kontakt zahraniční oddělení


Údolní 53, Brno

U2, Místnost č.321
(+420) 541 14 6804

 

ergensova x ffa.vutbr.cz

 

Úřední hodiny

Po
10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

St
10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

Čt
10:00 - 12:00