Vyhledávání

Cyklus inscenovaných dialogů ve formátu umělec-teoretik
<<REWIND

Bakalářské studium - informace a návody

Bakalářský studijní program B8206:
standardní doba studia čtyři roky

1. Jak se podává přihláška a co je k ní třeba doložit
Přihlášky na akad. rok 2019/2020 je možno podat od 10. 10. do 19. 11. 2018 do 12:00 hod. elektronicky na adrese https://www.vutbr.cz/eprihlaska/. Přihlášku je možno podat pouze do jednoho ateliéru. Přijímací řízení probíhá ve všech ateliérech souběžně, není možné tedy vykonat příjímací zkoušku na vícero místech v tomtéž čase.
Platbu administrativního poplatku k e-přihlášce je třeba provést nejpozději do 5 dnů od jejího podání, nejpozději však do 20.11.2018. Výše administrativního poplatku je 600 Kč pro přihlášky podané na území ČR a její platbě na účet VUT nebo 23 EUR pro přihlášky podané na území jiných států a platbě na účet VUT. U e-přihlášky je třeba do 20.11.2018 doložit na adresu fakulty vytištěný a podepsaný protokol e-přihlášky s čestným prohlášením. Uchazeči, kteří již složili maturitní zkoušku, dokládají k formuláři e-přihlášky notářem nebo matrikou ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Uchazeč, který v době podání přihlášky nemá ukončený maturitní ročník, vykazuje ve formuláři e-přihlášky prospěch ze všech předmětů za 1., 2. a 3. ročník (platí pouze pro studenty 4. ročníku střední školy). V tomto případě potvrzuje formulář ředitel školy. Životopis ( popř. i motivační dopis, který ale není podmínkou), zadá uchazeč přímo do elektronického formuláře, platba se zobrazí u přihlášky při převodu na účet fakulty, není třeba dokládat kopie složenky. Podrobné pokyny k platbě poplatku se Vám zobrazí při zadávání e-přihlášky. Uchazeč, který neuhradí v daném termínu a určenou formou administrativní poplatek stanovený podle § 58 odst. 1 zákona a čl. 13 nebo nedodá požadované dokumenty v tištěné formě a s platnými podpisy, nesplnil základní podmínku pro zařazení do přijímacího řízení. Uchazeči z jiné než České nebo Slovenské republiky, mohou získat bližší informace k podání přihlášky a k podmínkám zařazení do přijímacího řízení ze základních ustanovení Směrnice děkana FaVU č. 2/2018, umístěné na úřední desce FaVU a na této stránce na konci textu.

Administrativní poplatek za chybnou nebo duplicitní registraci se nevrací. Neúplné a nesprávně vyplněné přihlášky nebudou zařazeny do seznamu uchazečů o studium.

2. Přehled oborů i s ateliéry a jejich vyučujícími naleznete v nabídce "studium" - "bakalářské studium". Doporučejeme Vám navštívit prezentace jednotlivých ateliérů, které jsou přístupné z hlavní stránky fakulty

3. Popis přijímacího řízení a termíny konání jednotlivých kol:
Přijímací řízení pro bakalářské studium na FaVU VUT je dvoukolové.
1. kolo - předložení vlastních domácích prací (dle požadavků jednotlivých ateliérů) - se koná pouze ve středu, 2. 1. 2019 od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Práce odevzdá uchazeč, příp. jím pověřená osoba v průběhu tohoto dne. Originály domácích prací v počtu max. 25 ks předkládá uchazeč v jedné sloze opatřené jménem. Uchazeči, kteří v hodnocení domácích prací získají alespoň 5 bodů, jsou písemně pozváni do druhého kola. Domácí práce uchazečů, kterým bude přijímací řízení ukončeno po 1. kole, se práce vydávají ve dnech 5. a 6. 2. 2019 v ateliéru, ve kterém byly odevzdány. Pokud uchazeč nebude vyzvedávat práce osobně, musí pověřená osoba předložit plnou moc. Proti rozhodnutí o nepřijetí si mohou nepřijatí uchazeči podat odvolání. Termín odvolacího řízení bývá stanoven děkanem až po skončení všech částí přijímacího řízení. Pokud si uchazeč vyzvedne své práce dříve, než proběhne tento termín, ztrácí právo na odvolání.
2. kolo - talentová zkouška a test se koná ve dnech 5. 2. a 6. 2. 2019. Zkouška sestává ze čtyř praktických úkolů, které uchazeč skládá v průběhu dvou dnů v ateliéru, do kterého si podal přihlášku. První úkol je společný pro celý studijní program, druhý, třetí a čtvrtý úkol, případně jejich specifické části vycházejí z ateliérových specializací. Dále je v průběhu zkoušky uchazečům předložen test (teoretické znalosti z dějin umění a obecný kulturní přehled). Minimální počet bodů pro přijetí je 35, nezapočítávájí se body z 1. kola - za domácí práce. Test, který byl použit v přijímacím řízení do bakalářského studia na akad. rok 2018/19 ve 2. kole, tedy dne 6.2.2018, je s vyznačenými správnými odpověďmi umístěn dole na stránce jako příloha tohoto dokumentu.
Domácí práce uchazečů se vydávají 10. 4. 2019 v ateliéru, ve kterém byly odevzdány. Pokud uchazeč nebude vyzvedávat práce osobně, musí pověřená osoba předložit plnou moc. V případě, že práce budou vyzvednuty před datem 10.4.2019, uchazeč ztrácí nárok na odvolání.

Více informací o podmínkách přijímacího řízení na FaVU do prezenční formy bakalářského studijního programu B 8206 na akad. rok 2019/20 je možné získat ze Směrnice děkana č. 2/2018, umístěné na úřední desce FaVU.

4. Kritéria hodnocení přijímacího řízení
1. kolo: domácí výtvarné práce se hodnotí bodovací stupnicí 0 – 10 bodů. Pro postup do druhého kola je nutno získat alespoň 5 z 10 bodů. S výsledkem hodnocení budou uchazeči seznámeni písemně nejpozději do 14 dnů ode dne předložení prací.
2. kolo: talentová zkouška a test: každý úkol je hodnocen ve stupnici 0 – 10 bodů. Je možno získat max. 50 bodů. Přijati mohou být uchazeči, kteří získají v tomto kole alespoň 35 z 50 bodů. O přijetí rozhoduje děkan fakulty.

5. Doporučená forma domácích prací

Obor Výtvarná tvorba:

Ateliér sochařství 1:   fotodokumentace prostorových prací, příp. originály v kresbě, malbě, grafice

Ateliér sochařství 2:
Povinná část:
Fotodokumentace prostorových prací:
a) volná tvorba (např. instalace, objekty, krajinná tvorba, projekty, přípravné skici apod.) 
b) studie (např. modelovaná hlava, kreslená hlava, modelovaná figura, kreslená figura apod.)
c) motivační dopis (proč se hlásím do Ateliéru sochařství 2)
Nepovinná část:
Originální studijní kresby (např. kreslená hlava, kreslená figura apod.).


Ateliér malířství 1:  originály malířských a kresebných prací na papíře, lepence nebo sololitu, zabalené v uzavíratelné složce nebo deskách (rozměr nepřesahující 100 x 115 cm). Originály malířských prací na plátně napnutém na rámu o rozměru větším než 120x120cm nebudou přijímány. Stačí jejich dokumentace v portfoliu.Dokumentace malířských, kresebných, grafických, prostorových prací v tištěné podobě upravené do kroužkové vazby nebo do šanonu formátu A4 s popisy děl (názvy, rozměry, technikou, rokem vzniku). Elektronická dokumentace (USB klíč, Flash, fotokarta, CD, DVD) je možné pro filmy, animace, audia atd.

Ateliér malířství 2:  originály malířských, příp. kresebných prací a dokumentací prací z oboru ve formě fotografií (portfolio), nebo na digitálních nosičích CD, DVD.

Ateliér malířství 3:  originály domácích prací (malířské, kresebné, grafické apod.), tato díla mohou být doplněna o tištěné portfolio.

Ateliér kresby a grafiky:  kresebné studie v měřítku 1:1 - volné téma, studie hlavy - min počet 5, volná tvorba - libovolný formát i technika, minimálně 10 prací, osobní skicář, deník, poznámkový blok či jiné médium s kresbami, poznámkami, záznamy z výstav a cest.

Obor Design:

Ateliér grafického designu 1:
Portfolio prací z oboru v tištěné podobě. Rozměrné originály kreseb, malířských a grafických prací nepředkládat fyzicky – prezentovat je můžete formou dokumentace (fotografie), která bude součástí portfólia.

Ateliér grafického designu 2:
Tištěné portfolio, výběr 15—20 prací se stručnými vysvětlujícími texty. Charakter projektů je libovolný, od školních prací až po vlastní volná zadání. Přiložte originály projektů, u kterých to považujete za důležité (např. kvůli barevnosti, materiálu, technice nebo rozměru). Digitální projekty odevzdejte na USB flash.

Ateliér produktového designu:  portfolio prací v oboru (např. kresby návrhů, fotografie modelů, obrázky 3D modelů a rendrované výstupy nebo jiné kresebné, malířské a grafické práce) v tištěné formě. Rozměrné originály prací nepředkládat, doložit je formou fotografie zařazené do portfolia. Práce doplnit popiskem s uvedením názvu a druhu práce - použitého média (např. fotografie realizace, render a pod.) Doplňující práce, jejichž povaha si žádá elektronickou prezentaci (např. video a audio záznamy) mohou, být doloženy v digitální podobě na CD nebo DVD.

Obor Intermediální a digitální tvorba:

Ateliér tělového designu:  originály a příp. dokumentace prací z oboru formou portfolia (vytisknutých fotografií), příp. originály kresebných, malířských, grafických prací, písemné projekty, záznamy akcí a realizaci na DVD nebo na CD.

Ateliér intermédií a Ateliér environmentu:  portfolio, dokumentace, případně originály prací z oboru. Akceptována je široká škála medií od kresby, malby, textu, konceptu, knihy, deníku, fotografie, videa, audia, až po dokumentaci instalací, performance, akcí, událostí apod. (Video, audio

Ateliér video: dokumentace prací na digitálním nosiči.V případě fotografických a jiných výtvarných prací doporučujeme předložení výběru. U fotografické dokumentace originály, či reprodukce, nebo data ve formátech JPG, TIFF. Vhodné jsou doprovodné texty.

Ateliér multimédií a Ateliér performance:  dokumentace akcí ve vhodných formátech, videopráce na digitálních nosičích. V případě fotografických, textových, zvukových a jiných autorských prací doporučujeme předložení výběru. Všechny materiály i v digitální podobě na USB flash disku.Vhodné jsou doprovodné texty.
U Ateliéru multimédií je součástí odevzdaných prací   motivační dopis, výběr domácích prací soustředit na práce s vlastním autorským zadáním (ne práce ze školy), pokud není z předložených prací zřejmé, jak souvisí s vývojem digitálních nebo jiných her nebo se samotným tématem hry, záměr objasnit v motivačním dopise

Ateliér fotografie: Volná fotografická tvorba. Předkládá se na černobílých nebo barevných fotografiích do formátu max 30x40cm. Min. počet 15 fotografií (Fotografický soubor může být také ve formátu knihy). Vhodné jsou doprovodné texty, délka max 1 stránka A4. V případě jiných výtvarných prací doporučujeme předložení výběru. Všechny materiály, je nutné odevzdat i v digitální podobě na USB flash disk.Uchazeči se specifickými potřebami naleznou důležité informace zde:

http://alfons.vutbr.cz/sluzby-centra/uchazeci/Kontakt studijního oddělení


Údolní 53, Brno
Místnost č.321

 

Studijní oddělení

1. a 2. ročník bakalářského studia, magisterské studium, přijímací řízení do bakalářského a magisterského studia

krizova x ffa.vutbr.cz

 
(+420) 541 14 6806

 

3. a 4. ročník bakalářského studia
janeckova x ffa.vutbr.cz

 
(+420) 541 14 6803

 

Zahraniční oddělení
ergensova x ffa.vutbr.cz

 
(+420) 541 14 6804


 

Úřední hodiny

Po
10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

St
10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

Čt
10:00 - 12:00