Vyhledávání

Nezávislá studentská galerie
UMAKART

Historie a současnost

Fakulta výtvarných umění je součástí Vysokého učení technického v Brně. O zřízení výtvarné akademie na Moravě usilovaly zdejší umělecké kruhy již od počátku 18. století. Tradice výtvarného vzdělávání na brněnské technice sahá až do roku 1899, kdy byl založen ústav kreslení. Prvním profesorem na ústavu byl akademický malíř Hanuš Schwaiger (1854–1912), po jeho odchodu na pražskou Akademii jej nahradil Felix Jenewein (1857–1905). Po osamostatnění studia architektury v roce 1919 došlo k rozdělení výuky na kresbu figurální a krajinnou. Do její historie krátce zasáhli i Josef Šíma (1891–1971) a Jaroslav Král (1883–1942). Novou tradici brněnského ústavu kreslení a modelování otevřela poválečná doba. Docentem modelování byl v roce 1945 jmenován sochař Vincenc Makovský (1900–1966), který své pracoviště vybudoval v prostorách budovy na Rybářské ulici na Starém Brně, kde Fakulta výtvarných umění sídlila od roku 1993 do roku 2016. V současnosti má sídlo v historických budovách brněnské německé techniky a VUT, na Údolní 53.

Myšlenka moravské vysoké umělecké školy se ve dvacátém století objevila vícekrát, po roce 1989 se jí zabývalo – zpočátku nekoordinovaně – několik skupin brněnských intelektuálů a umělců. Rozhodující iniciativa vzešla z obnoveného uměleckého Sdružení Q, kde hlavní roli sehrál děkan Fakulty architektury VUT v Brně Ivan Ruller. Profesor Ruller založil v roce 1992 na Fakultě architektury VUT Ústav kreslení a modelování, který se stal zárodkem Fakulty výtvarných umění (FaVU), jež zahájila činnost 1. ledna 1993. Prvním děkanem byl zvolen prof. ak. soch. Vladimír Preclík. FaVU začínala se studijním programem Výtvarná umění zahrnujícím šest studijních oborů: sochařství, malířství, kresba a grafika, design vizuálních komunikací, proces – koncept – akce a elektronická multimediální tvorba (video art). Prvních 45 studentů se vzdělávalo v šesti ateliérech.

Ateliér malířství vedli docenti Miroslav Štolfa, Dalibor Chatrný a Jan Rajlich st., Ateliér sochařství vedl prof. Vladimír Preclík a Ateliér videoartu ak. mal. Radek Pilař. Kresbě a grafice se věnoval ak. mal. Ivan Kříž, kterého později vystřídal James Janíček. Po odchodu doc. Štolfy vedl Ateliér malířství olomoucký rodák ak. mal. Radoslav Kutra, od roku 1995 pak profesor Jiří Načeradský. Po předčasném úmrtí Radka Pilaře se vedení Ateliéru videoartu ujal sochař a performer prof. Tomáš Ruller a transformoval jej na Ateliér video – multimédia – performance, kde následně působil jako hostující profesor brněnský rodák světového jména prof. Woody Vašulka, průkopník oboru žijící ve Spojených státech. Vedoucím Ateliéru konceptuálních tendencí se po odchodu Dalibora Chatrného stal slovenský konceptualista prof. Peter Rónai. V akademickém roce 1994/1995 přibyl k šesti oborovým ateliérům další – Ateliér průmyslového designu s vedoucím  Zdeňkem Zdařilem.

Založení Katedry teorií a dějin umění bylo dílem prof. PaedDr. Igora Zhoře, který ji zpočátku vedl. Později stáli v čele katedry doc. PhDr. Josef Maliva, PhDr. Pavel Ondračka, Mgr. Blahoslav Rozbořil,  a doc. PhDr. Petr Spielmann, dr.h.c. a  PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. V současnosti je vede Mgr.Jan Zálešák, PhD. Významným členem Katedry teorií a dějin umění byl od jejího založení teoretik architektury prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc.

Po  Vladimíru Preclíkovi se děkanem stal roku 1997 významný teoretik Igor Zhoř. Obsahově a personálně rozšířil výuku teorií a dějin umění. To se promítlo do rozdělení diplomových prací na výtvarnou a teoretickou část, nahraženou až po roce 2010 ústní zkouškou. Za Zhoře byl k Ateliéru grafického designu přiřazen také Ateliér papíru a knihy v čele s doc.dr.J-H-Kocmanem, který jej vedl až do roku 2011. Po neočekávaném odchodu  profesora Zhoře byl v roce 1998 zvolen děkanem prof. ak. soch. Tomáš Ruller, který přistoupil k podstatnému rozšíření nabídky oborových specializací. V průběhu roku 1998 a 1999 došlo k nárůstu počtu ateliérů ze sedmi na šestnáct i k nárůstu počtu pedagogů. Reformu fakulty provázelo rovněž povolání nových vyučujících, mezi nimiž byly například i zahraničí umělkyně jako Keiko Sei z Japonska nebo Barbora Benish z USA.

V letech 2000–2004 byl děkanem FaVU prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc., v letech 2004–2007 pak doc. PhDr. Petr Spielmann, dr.h.c. Oba pedagogové nadále rozvíjeli studijní programy a specializace. Mezi lety 2007–2011 působil jako děkan fakulty prof. ak. soch. Michal Gabriel. Od roku 2011 je děkanem FaVU VUT v Brně MgA. Milan Houser.V roce 2016 se podařilo pro fakultu získat důstojnou lokaci v Údolní 53.

Spojení výtvarné fakulty s univerzitou technického zaměření není zcela obvyklé ani ve světě, v České republice zůstává unikátním dodnes. S ohledem na to je utvářena také  oborová skladba: jsou zde zastoupeny disciplíny, které prostřednictvím využívání nejnovějších technologií směřují k propojení umění s technikou. V souhrnu oborů volného umění, užité tvorby a aktuálních tendencí pokrývá FaVU VUT v Brně celé spektrum současného výtvarného umění, k čemuž přispívá rovněž výuka poskytovaná Katedrou teorií a dějin umění. PO roce 2011 nastoupila FaVU řada nových vyučujících, kteří zprostředkovávají rozmanité přístupy k současnému umění.

V současné době jsou na FaVU akreditovány tři obory. Obor Design zastupují Ateliér grafického designu 1 a 2 a Atelliér produktového designu. Obor Intermediální a digitální tvorba zastupují ateliéry environmentu, performance, video, intermédií, fotografie a multimédií. Obor Výtvarná tvorba zastupují ateliéry sochařství 1 a 2, malířství 1,2,3 a Ateliér kresby a grafiky. Ateliérovou výuku doplňují teoretické přednášky z dějin umění, estetiky, filozofie, sociologie a řada volitelných předmětů podle potřeb jednotlivých ateliérů. Pedagogické a technologické úkoly celofakultního rázu zajišťují kabinety  kresby, fotografie, audio-video a informačních  technologií. Při Ateliéru sochařství 1 působí 3D studio disponující 3D technologiemi s metodou FDM (Fused Deposition Modeling), 3D optical digitizing a 3D scanner ATOS I. Studio bylo založeno v roce 2007 – jako vůbec první svého druhu na umělecké škole v České republice a jako druhé v Evropě.

Studium FaVU VUT v Brně probíhá ve třech studijních programech, čtyřletém bakalářském a navazujícím dvouletém magisterském. Absolventi získávají titul BcA. a MgA. Kromě bakalářského a návazného magisterského programu realizuje FaVU také doktorské studium v oboru Výtvarná umění a umělecký provoz. Dokladem toho, že FaVU VUT v Brně je vysoce výběrovou vzdělávací institucí, je mimo jiné i skutečnost, že počet zájemců o studium každoročně mnohonásobně převyšuje počet přijatých uchazečů.

FaVU VUT v Brně promovala první absolventy magisterského studia v roce 2000, k roku 2017 má téměř tisíc absolventů. Významná část absolventů, ale i studentů fakulty se úspěšně podílí na uměleckém dění nejen v České republice. FaVU udržuje kontakty s celou řadou uměleckých fakult a uměleckých škol doma i v zahraničí, formou nejrůznějších výměn, spoluprací, účastí v programech Erasmus.

Studenti mají možnost konzultovat v kterémkoli ateliéru. Mohou se účastnit výuky v jiném ateliéru formou časově omezené stáže, nebo trvale přestoupit v rámci oboru. Uvědomují si tak vzájemnou provázanost disciplín a získávají rovněž možnost alternativního uplatnění v uměleckém provozu. Při výtvarném vzdělávání je kladen důraz na profesionální osvojení si řemeslných a technologických stránek tvorby. Pravidelné prezentace školních děl umožňují studentům veřejnou konfrontaci a navazování kontaktů s galeristy, kurátory a sběrateli.


Kontakt FaVU


Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

 

(+420) 541 14 6850
 

 


Korespondenční adresa

FaVU VUT v Brně, Údolní 244/53, 602 00 Brno

 

Bankovní spojení

Číslo účtu: 111 043 273 / 0300 (ČSOB)

Konstantní symbol: 0379

VUT v Brně (FaVU), Antonínská 1, 601 90 Brno