Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Galerie Aula

______________________________________________________________________________

Galerie Aula ukončila svou činnost v roce 2015. Na její výstavní program navazuje od počátku roku 2017 Galerie FAVU.

ARCHIV GALERIE AULA

Galerie Aula sídlí na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně v budově na Údolní 495/19 v prostoru bývalé jídelny, později kreslírny. Galerie zahájila svou činnost v listopadu 2004 – tehdy ještě pod názvem Galerie FaVU VUT – výstavou legendy světového videoartu Woodyho Vašulky. O vznik galerie se zasloužil doc. PhDr. Petr Spielmann, dr.h.c., tehdejší děkan FaVU VUT v Brně. Na přelomu roku 2004 a 2005 následovala výstava Terry Haas, kterou se rozběhl pravidelný výstavní program galerie. Od roku 2005 se v tomto výstavním prostoru pravidelně konají autorské i kolektivní výstavy zaměřené na prezentaci mladých umělců nejen z FaVU VUT v Brně, ale i z dalších uměleckých škol, na nichž se představují jejich studenti, absolventi a pedagogové.

Galerie rovněž spolupracuje s dalšími profesionálními výstavními institucemi. Součástí dramaturgie Galerie Aula jsou také mezioborové a meziškolní konfrontační výstavní projekty a doprovodné programy pro veřejnost – komentované prohlídky výstav, přednášky externích odborníků, workshopy, projekce, performance ad.

Galerie Aula je živým komunikačním prostorem určeným pro nastupující uměleckou generaci, který poskytuje zázemí pro profesionální prezentaci tvorby autorů do 35 let. Současně se jedná o prostor pro setkávání studentů českých a zahraničních vysokých uměleckých škol. Galerie se soustřeďuje také na systematickou podporu kurátorů do 35 let.

Během každého akademického roku se v rámci výstavního programu Galerie Aula konají zpravidla tři až čtyři výstavy v zimním semestru a tentýž počet výstav v semestru letním. Pravidelně zde probíhají také veřejné prezentace ateliérových, klauzurních, bakalářských a diplomních projektů studentů FaVU VUT v Brně.


______________________________________________________________________________

Galerie Aula – výstavní projekty pro rok 2015

JARNÍ SEMESTR 2014/2015

  • Karíma Al-Mukhtarová, David Helán, Matěj Smrkovský:  Šité na míru

Vernisáž: středa 8. dubna 2015 od 19:00

Termín konání: 9. 4. - 26. 4. 2015

Kurátorka: Jana Písaříková

Ve výstavním projektu se autoři zaobírají výšivkou v širším kontextu, tedy nejen jako vzorem vytvořeným nití v textilii, ale i jako něčím, co je taženo skrze materiál, co mám rub a líc, co spojuje body mezi sebou, co se zanořuje a vynořuje… Vyšívat se dá rybářským vlascem, chirurgickou nití, linií, pohledem, gestem, slovem.. v myšlenkách vytváříme sítě, pavučiny, vzory, souvislosti, jdeme skrz a opět se vracíme. S výšivkou se také pojí téma: ruční práce versus strojní vyhotovení, které je aktuální i v současné umělecké tvorbě. Řada umělců upřednostňuje vyhotovení díla u specializovaných odborníků, jiní trpělivě tráví stovky hodin prací na svém díle. Výšivka může být dlouhodobým procesem, kde složitost vzoru odráží čas strávený soustředěnou prací. Může být však redukována na pouhý doklad o zaplacení firmě, která jí nechala strojně vyšít.  Výšivka je nosné téma, skrze které k sobě vystavující autoři našli cestu a které společně rozvíjejí.  Jejich cílem však není udělat výstavu o technických možnostech výšivky, ale představit vazby, podobnosti a odchylky mezi jejich tvorbou, která se v jeden moment k sobě přiblížila skrze techniku vyšívání.

  • Tomáš Prokop: Vzpomínky

Vernisáž: středa 6. května 2015 od 19:00

Termín konání: 6. 5. - 20. 5. 2015

Kurátorka: Jana Písaříková

Site-specific realizace zabývající se tématem umírání a smrti. Její podstatou je přístup ke smrti jako k přirozené fázi živého organismu, kterým je jeho bytí zakončeno bez jakékoliv výjimky. Postihne rostlinu, strom, bakterii, zvíře, člověka. Autor se pokusí minimalistickým způsobem reagovat na situace, kdy se během svého života setkával s odchodem příbuzných nebo blízkých osob. Reaguje tak na změny, ve smyslu proměny kolektivu, či rodiny, které odchod blízkého člověka provázely. Zároveň se odkazuje k rituálům a artefaktům se smrtí spojených (loučení, poslední pomazání atd.). Jako tématikou a duchovní inspiraci své práce zmiňuje tvorbu expresivních malíře Edvarda Muncha či novoromantického tvůrce Jakuba Schikanedera (hledání souvislostí). Práce je založena na jednoduchosti, stylizaci a prostotě symbolu.

 

ZIMNÍ SEMESTR  2015/2016

  • Klaudia Korbeličová

Vernisáž:  23. září 2015 od 19:00

Termín konání: 24. 9. - 12. 10. 2015

Kurátor: František Kowolowski

Výstava si pohravá s možností propojení galerie Aula s blíže nejmenovanou galerií v Bratislavě za pomoci teleportace.  Vychází z myšlenky vytvoření abstraktního, neviditelného prostoru mezi dvěma světy. Konstrukci tohoto utopistického projektu budou doprovázet tematicky spřízněné grafiky, kresby a fotografie.  Autorka by tak ráda projevila skrytou poctu Júliusovi  Kollerovi, který ve své vlastní tvorbě zabýval například fenoménem UFO, nebo možností neviditelnosti. Samotná brána by měla mít – dle autorky – podobu jakéhosi „slovenského krystalu“, který evokuje oblast Tater – místo, odkud pochází.  

  • Samuel Šrom

Vernisáž: 21. října 2015 od 19.00

Termín konání: 22. 10. - 11. 11. 2015

Kurátor: Jana Písaříková

Projekt Samuela Šroma se zabývá autonomním pojetím betonu, kde se výtvarná forma přizpůsobuje možnostem tohoto materiálu. Ontologie plastiky je zde založena na posouvání technologických a mechanických vlastností betonu, které v dané formě vytváří přesah do umění. Zdali objekt bude fungovat jako umění ve veřejném prostoru, nebo vznikne pouze institucionální tvar, je jednou ze základních otázek autorova zájmu o tuto tématiku.

Samotná instalace může být chápána jako místně specifická a to díky tvarové definici, která vychází z architektonických prvků Galerie Aula. Způsob, kterým by instalace měla souznít s divákem a prostorem, do něhož je implementována, úzce souvisí s principy, které ve své tvorbě uplatňovali například Richard Serra, nebo Sol Levitt.

  • TRIKADÉLIA: tři strany jedné mince

kurátorský projekt Veroniky Zajačíkové.

Vernisáž: 25. listopadu 2015 od 19.00

Termín konání: 26. 11. - 16. 12. 2015

Projekt se zabývá polohami vnímání světa s důrazem na vizuálně vnímanou skutečnost pod vlivem mentálních pochodů v hlavě člověka a to v základě ze tří úhlů pohledu jakými je: běžně chápaná realita, jsoucno (vytržení z reality) a moment odvlastnění (poblouznění a snění). Zároveň sleduje v díle současných autorů prvek vizuality, která se objevuje formou ornamentální geometrické abstrakce. Na druhé straně stojí díla, která překračují běžné zpodobnění světa precizní technikou jakou je hyperrealismus. Téma výstavy se váže také k odkazu tzv. posvátné geometrie a obrazci Metatronovy krychle, která je základním vzorcem přírodních jevů a energií.

 

https://www.facebook.com/galerie.aula

Aula

Kontakt


provoz galerie do odvolání pozastaven

aula@ffa.vutbr.cz

541 14 6550