Vyhledávání

Založení FaVU
1. ledna 1993

Informace o studijních stážích ERASMUS+

UZÁVĚRKA PRO FAKULTNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ BÝVÁ PRAVIDELNĚ V LEDNU PRO OBA SEMESTRY NÁSLEDUJÍCÍHO AKADEMICKÉHO ROKU. 

Informace pro studenty vyjíždějící na studijní stáž ERASMUS+

Podrobné informace o fungování výměnného programu Evropské unie najdete na webových stránkách VUT.

Seznam spolupracujících škol, včetně jazykových, případně jiných požadavků, naleznete zde.

Stáže ERASMUS+ jsou na FAVU jednosemestrální. S výjimkou Listaháskóli Íslands přijímají partnerské školy studenta vybraného naší fakultou většinou automaticky  - islandská škola přijímá studenta na základě portfólia, šance na přijetí je nízká. Na odmítnutí mají školy právo, ale využívají ho zřídka.

Fakultní přihlášky na následující akademický rok odevzdávejte na zahraničním odd. FAVU. Termín odevzdání přihlášek je vždy uveřejňován na webu FAVU a na fyzických nástěnkách na fakultě, zpravidla to bývá v lednu. 

V případě neobsazených stáží se na podzim může konat doplňující výběrové řízení - pozor, na toto doplňující výběrové řízení nespoléhejte.

Ve 2. ročníku magisterského studia je možno vycestovat pouze výjimečně, a to pouze v zimním semestru. Pokud uspějete ve vnitrofakultním výběru, zahraniční odd. FAVU o Vás bude vybranou zahraniční školu informovat (tzv. nominace).

Zahraniční škola pak zašle informace o způsobu podání přihlášky, případně zašle další instrukce a požadavky, standardně tyto informace zasílá jak na zahraniční odd. FAVU, tak studentovi na uvedený e-mail. Neváhejte se však také podívat na webové stránky dané zahraniční školy. Při vyplňování přihlášky musíte mít zhruba jasno, kdy a na jak dlouho chcete jet, například proto, že některé přihlášky zahrnují i objednání ubytování. Není to ale pravidlo a v některých městech musíte ubytování najít sami. Z tohoto důvodu – a z mnoha jiných – je dobré obrátit se opět na studenty, kteří už na stáži na dané škole byli, protože jsou nenahraditelným zdrojem informací. Seznam s e-mailovými adresami si můžete vyžádat na zahraničním odd. FAVU.

Student před odjezdem na studijní stáž vyplňuje rovněž Learning Agreement, kde uvádí zvolené předměty, které chce v zahraničí absolvovat. Pokud studijní plány nenajdete na webových stránkách školy, musíte je zjistit dotazem na partnerské škole. Celkem musíte zapsat kurzy minimálně za 18 kreditů ECTS na jeden semestr. Ujistěte se, že jde opravdu o kredity ECTS - některé školy používají jiné kredity a je třeba je přepočítat.

Proč je důležité, co napíšete do Learning Agreementu: Vzhledem k tomu, že se stále více zpřísňují následné audity všech dokumentů souvisejících s těmito stážemi, nejde pouze o formality, ale je třeba dokumentům věnovat pozornost. Abyste po návratu nemuseli grant vracet, musíte přivézt jednak potvrzení o délce pobytu (Confirmation of Erasmus+ Study Period), jednak potvrzení o absolvovaných kurzech (Transcript of Records) – a to těch, které byly uvedeny v Learning Agreement. Z toho vyplývá, že je potřeba jet na stáž tak, abyste tam kurzy mohli absolvovat a uzavřít. Pokud budete navštěvovat jiné kurzy, než máte v Learning Agreementu, je třeba vyplnit a nechat si potvrdit formulář Changes to Learning Agreement, a to nejpozději do jednoho měsíce po příjezdu na partnerskou školu.

Kdy jet na stáž: Minimální délka stáže je 3 měsíce, je ovšem vhodné jet na delší dobu, abyste měli možnost ukončit kurzy na partnerské škole. Organizace stáže je na Vás, FAVU Vám umožňuje (díky interinstitucionálním smlouvám s různými školami) nějakou dobu studovat na zahraniční škole, aniž byste musel/a platit školné, a zprostředkuje Vám na to určitou sumu peněz, ale je to Vaše odpovědnost a v podrobnostech máte volné rozhodování. Takže nástup na stáž záleží na názoru partnerské školy (např. v Anglii mají striktní představu) a na tom, jak si hodláte zorganizovat plnění studijních povinností na FAVU.

Ubytování: Některé přihlášky zároveň slouží jako objednávka ubytování. Pokud tomu tak není, je třeba, abyste si zorganizovali ubytování sami. Zdrojem informací jsou opět studenti, kteří už na dané škole byli. Pokud nebudete mít nic, zjistěte si aspoň adresu hostelu v daném městě pro první dny.

Vyplněné formuláře s případnými přílohami zašlete partnerské škole, můžete požádat zahraniční odd. FAVU o pomoc. Partnerská škola musí zpět zaslat jako potvrzení Vašeho přijetí akceptační dopis a potvrzený Learning Agreement, protože na základě těchto dokumentů s Vámi rektorát sepíše Účastnickou smlouvu a bude Vám moci vyplatit grant. Akceptační dopis může mít formu dopisu nebo e-mailu. Tímto dopisem škola potvrzuje Vaše přijetí na časový úsek od kdy do kdy a na jaký obor jste přijati. Dokumenty jsou důležitou podmínkou pro sepsání Účastnické smlouvy společně s výpisem známek a zápisem do daného akademického roku. Podle zvoleného postupu budou podepsané dokumenty směřovány buď přímo na Vás nebo na zahraniční odd. FAVU, po celou dobu je však důležité vzájemně komunikovat a tyto dokumenty sdílet, aby zahraniční odd. FaVU vědělo, v jaké fázi se Vaše přijetí na zahraniční školu nachází. Jakmile dokumenty přijdou na FAVU, budete informováni, že si je můžete vyzvednout. Některé školy komunikují se studenty přímo, v tom případě si musíte dokumenty pohlídat a urgovat jejich zaslání sami. Zhruba 2-3 týdny před odjezdem kontaktujte pana Tomáše Ládyho (541 145 145, lady(at)ro.vutbr.cz) nebo pana Davida Gurníka (541 145 116, gurnik(at)ro.vutbr.cz) na Oddělení zahraničních vztahů rektorátu VUT a domluvte se na sepsání Účastnické smlouvy (její vzor naleznete níže). Peníze Vám rektorát VUT vyplatí převodem na korunový nebo eurový účet u banky se sídlem v ČR nebo na eurový účet u banky v zahraničí. V zimním semestru grant obdrží pouze studenti zapsaní do dalšího akademického roku. Pokud budete odjíždět do zahraničí dříve, než je stanovený termín zápisu do dalšího akademického roku, požádejte si o předčasný zápis!!! 
Souhrn: 2-3 týdny před odjezdem na zahraniční univerzitu si dohodnete na Odd. zahraničních vztahů rektorátu VUT termín podpisu Účastnické smlouvy. K podpisu musíte doložit potvrzený Learning Agreement (Váš podpis, podpis FAVU, podpis zahraniční univerzity), akceptační dopis a musíte být zapsáni do příslušného akademického roku. 

Kurzy, ateliérové zkoušky a uznání studia
Kurzy, které jste si na FAVU zapsali, musíte absolvovat (nebo převést do dalšího roku, pokud to nejsou povinné kurzy už jednou převáděné). Proto se domluvte před odjezdem se svými vyučujícími, jakým způsobem tyto kurzy absolvujete. Výjimkou je Oborový ateliér - pokud splníte podmínku programu Erasmus+ a přivezete alespoň 18 kreditů ECTS za semestr, nebudete skládat ateliérovou zkoušku na FAVU (nepočítejte tedy s kredity za ni!!!).
Po návratu MUSÍTE požádat o uznání kreditů za kurzy absolvované na stáži. K tomu si potřebujete přivézt z hostitelské školy kromě výpisu absolvovaných kurzů potvrzených školou (Transcript of Records) anotaci ke každému kurzu (anotace je popis kurzu podle určitých kritérií - podívejte se na anotace k předmětům na FAVU). Zdrojem anotace musí být oficiální dokument - tištěná publikace, webové stránky školy, dokument studijního oddělení (s podpisem a razítkem). U anotací, které nejsou v angličtině, musíte zajistit oficiální překlad (Váš vlastní nestačí).
O uznání kurzů požádejte hned po příjezdu na zahraničním oddělení - předložte formulář Žádost, originál Transcriptu of Records s kredity ECTS a s hodnocením v ECTS, a anotace. Pokud kredity nebo hodnocení nejsou v ECTS, jsou nutné převodní tabulky z místního systému do systému ECTS. Uznání je proces, není vyřízeno obratem.

Zdravotní pojištění
Povinností studenta je sjednat si zdravotní připojištění pro cesty do zahraničí, v závislosti na situaci v jednotlivých státech - informace naleznete na www.cmu.cz, tel. 236 033 411, e-mail: info@cmu.cz.
Pro země EU platí ve stručnosti následující: Pokud ještě nemáte Evropský průkaz zdravotního pojištění,
požádejte o něj na pobočce své zdravotní pojišťovny. Pokud vám jej nestihne vydat v potřebné době, požádejte ji
o vystavení papírového Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění.
V případě, že trpíte chronickým onemocněním, a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýzu nebo
chemoterapii), je třeba její poskytnutí v zemi pobytu ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Prodloužení stáže
Budete-li mít zájem o prodloužení stáže o několik týdnů, vyplňte, podepište a nechte si potvrdit formulář Extension of Erasmus+ Study Period partnerskou školou. Potvrzený formulář pošlete na zahraniční odd. FAVU spolu s písemným souhlasem vedoucího ateliéru a s harmonogramem ukončení kurzů zapsaných na FAVU v daném semestru. Formulář potvrzený oběma školami předá FAVU na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu VUT, který se s vámi domluví na převodu peněz – ovšem pouze za předpokladu, že bude mít na prodloužení pobytu prostředky. Prodloužení stáže není nárokové. Přednost před prodlužováním stáží mají prvotní mobility.
Prodloužení o celý semestr je nestandardní a povoluje se jen ve výjimečných případech. Před předložením formuláře Extension je třeba podat žádost o prodloužení stáže na obecném formuláři Žádost s podrobným popisem průběhu studia v daném semestru (kolik kreditů splníte na FAVU, kolik v zahraničí, za jaké kurzy je získáte, které kurzy budete převádět do dalšího akademického roku atd.). V případě schválení této žádosti podáte žádost o individuální studijní plán (na studijní oddělení) a formulář Extension of Erasmus+ Study Period (na zahraniční oddělení FAVU). Také bude nutné vyřídit si Learning Agreement na další semestr.

Návrat ze stáže

Nezapomeňte, že musíte ze zahraničí přivézt Confirmation of Erasmus+ Study Period (potvrzení o délce stáže), Transcript of Records (s min. 18 kredity ECTS!!!), jenž bude obsahovat tytéž kurzy, které potvrdily obě školy na Learning Agreement, a anotace k absolvovaným kurzům. Podrobnosti viz výše.

Originál Confirmation a kopii Transcript of Records odevzdáte Odd. zahraničních vztahů rektorátu VUT (panu Ládymu (A-J) nebo panu Gurníkovi (K-Ž)), kopii Confirmation odevzdáte zahr. oddělení FAVU, originál Transcript of Records přiložíte k Žádosti o uznání kurzů absolvovaných v zahraničí, kterou s anotacemi kurzů odevzdáte také zahraničnímu odd. FAVU. Pokud nesplníte všechny tyto náležitosti programu, budete muset grant vrátit.

Posledním krokem je odevzdání dokumentu Proof of Recognition na rektorát. Jakmile proběhne uznání studia, tento dokument vytiskne a odešle na rektorát zahr. oddělení FAVU.

Kontakt zahraniční oddělení


Údolní 53, Brno

U2, Místnost č.321
(+420) 541 14 6804

 

ergensova x ffa.vutbr.cz

 

Úřední hodiny

Po
10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

St
10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

Čt
10:00 - 12:00