Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Počet ateliérů
16

Informace o programu ERASMUS+

UZÁVĚRKA PRO FAKULTNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ BÝVÁ PRAVIDELNĚ V LEDNU PRO OBA SEMESTRY NÁSLEDUJÍCÍHO AKADEMICKÉHO ROKU. 

Informace pro studenty vyjíždějící na studijní pobyt ERASMUS+

Podrobné informace o fungování výměnného programu Evropské unie najdete na webových stránkách VUT.

Seznam spolupracujících škol, včetně jazykových, případně jiných požadavků, naleznete zde.

Studijní pobyty ERASMUS+ jsou zpravidla jednosemestrální, je možné si požádat o prodloužení.

Fakultní přihlášky na následující akademický rok odevzdávejte na zahraničním odd. FaVU. Termín odevzdání přihlášek je vždy zveřejněn na webu FaVU a na nástěnkách na fakultě. 

V případě neobsazených stáží se na podzim zpravidla koná doplňující výběrové řízení na letní semestr daného akademického roku.

Ve 2. ročníku magisterského studia je možné vycestovat pouze v zimním semestru.
Pokud uspějete ve vnitrofakultním výběru, zahraniční odd. FaVU o Vás bude vybranou zahraniční školu informovat (tzv. nominace).

Zahraniční škola poté zašle informace o způsobu podání přihlášky a další instrukce. Neváhejte se však také podívat na webové stránky dané zahraniční školy, případně ji kontaktovat. 

Student před odjezdem na studijní stáž vyplňuje Learning Agreement, kde uvádí zvolené předměty, které chce v zahraničí absolvovat. Pokud studijní plány nenajdete na webových stránkách školy, musíte je zjistit dotazem na partnerské škole. Celkem musíte zapsat kurzy za minimálně 18 kreditů ECTS na jeden semestr. Ujistěte se, že jde opravdu o kredity ECTS - některé školy používají jiné kredity a je třeba je přepočítat.

Abyste po návratu nemuseli přidělený grant vracet, musíte přivézt jednak potvrzení o délce pobytu (Confirmation of Erasmus+ Study Period), jednak potvrzení o absolvovaných kurzech (Transcript of Records) – a to o těch, které byly uvedeny v Learning Agreement, popř. v Changes to Original Learning Agreement (po příjezdu do zahraničí můžete původně zvolené kurzy rušit či zapsat nové - máte na to max. 30 dní od příjezdu).

Minimální délka studijního pobytu je 3 měsíce, vyráží se však zpravidla na celý semestr, abyste měli možnost ukončit kurzy na partnerské škole. Organizace stáže je na Vás, FaVU Vám umožňuje (díky interinstitucionálním smlouvám s různými školami) nějakou dobu studovat na zahraniční škole, aniž byste musel/a platit školné, a zprostředkuje Vám na to určitou sumu peněz, ale je to Vaše odpovědnost a v podrobnostech máte volné rozhodování. Takže nástup na stáž záleží na názoru partnerské školy (např. v Anglii mají striktní představu) a na tom, jak si hodláte zorganizovat plnění studijních povinností na FaVU.

Ubytování: Některé přihlášky zároveň slouží jako objednávka ubytování. Pokud tomu tak není, je třeba, abyste si zorganizovali ubytování sami. Zdrojem informací může být zahrančiní škola, popř. studenti FAVU, kteří už na dané škole byli. 

Po odeslání všech náležitostí Vám zahraniční škola potvrdí přijetí akceptačním dopisem a potvrzeným Learning Agreementem. Akceptační dopis může mít formu dopisu nebo e-mailu a škola jím potvrzuje Vaše přijetí na určitý časový úsek a na jaký obor jste přijati.
Dokumenty jsou základní podmínkou pro sepsání Účastnické smlouvy na rektorátě VUT. Pokud Vaše stáž začíná před zápisy do nového akademického roku na FaVU, musíte na studijním oddělení FaVU pořádat o předčasný zápis.
Zhruba 2-3 týdny před odjezdem kontaktujte pana Tomáše Ládyho (541 145 145, lady(at)ro.vutbr.cz) nebo pana Davida Gurníka (541 145 116, gurnik(at)ro.vutbr.cz) na Oddělení zahraničních vztahů rektorátu VUT a domluvte se na sepsání Účastnické smlouvy (její vzor naleznete níže). Peníze Vám rektorát VUT vyplatí převodem na korunový nebo eurový účet u banky se sídlem v ČR nebo na eurový účet u banky v zahraničí. 
Souhrn: 2-3 týdny před odjezdem na zahraniční univerzitu si dohodnete na Odd. zahraničních vztahů rektorátu VUT termín podpisu Účastnické smlouvy. K podpisu musíte doložit potvrzený Learning Agreement, akceptační dopis a musíte být zapsáni do příslušného akademického roku. 

Kurzy, ateliérové zkoušky a uznání studia
Povinné kurzy, které máte na FAVU zapsány, musíte absolvovat (nebo převést do dalšího roku, pokud to nejsou povinné kurzy už jednou převáděné). Proto se domluvte před odjezdem se svými vyučujícími, jakým způsobem tyto kurzy absolvujete. Výjimkou je Oborový ateliér - pokud splníte podmínku programu Erasmus+ a přivezete alespoň 18 kreditů ECTS za semestr, nebudete skládat ateliérovou zkoušku na FAVU (nepočítejte tedy s kredity za ni!!!).

Po návratu musíte požádat o uznání kreditů za kurzy absolvované na studijním pobytu. Na zahraničním oddělení FaVU předložíte:
- výpis absolvovaných kurzů potvrzených školou  v originále (Transcript of Records)
- potvrzení o účasti v kopii (Confirmation of Erasmus+ Study Period)
- anotaci ke každému kurzu (popis náplně kurzu)
- žádost o uznání předmětů ze zahraniční školy

Zdravotní pojištění
Povinností studenta je sjednat si zdravotní připojištění pro cesty do zahraničí, v závislosti na situaci v jednotlivých státech - informace naleznete na www.cmu.cz, tel. 236 033 411, e-mail: info@cmu.cz.
Pro země EU platí ve stručnosti následující: Pokud ještě nemáte Evropský průkaz zdravotního pojištění,
požádejte o něj na pobočce své zdravotní pojišťovny. Pokud vám jej nestihne vydat v potřebné době, požádejte ji o vystavení papírového Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění.
V případě, že trpíte chronickým onemocněním, a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýzu nebo chemoterapii), je třeba její poskytnutí v zemi pobytu ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Prodloužení stáže
Budete-li mít zájem o prodloužení stáže o několik týdnů, vyplňte, podepište a nechte si potvrdit formulář Extension of Erasmus+ Study Period zahraniční školou. Potvrzený formulář pošlete na zahraniční odd. FaVU spolu s písemným souhlasem vedoucího ateliéru a s harmonogramem ukončení kurzů zapsaných na FaVU v daném semestru. Formulář potvrzený oběma školami předáte na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu VUT, který se s vámi domluví na převodu peněz – ovšem pouze za předpokladu, že bude mít na prodloužení pobytu prostředky. Prodloužení stáže není nárokové. 
Prodloužení o celý semestr je nestandardní a povoluje se jen ve výjimečných případech. Před předložením formuláře Extension je třeba podat žádost o prodloužení stáže na obecném formuláři Žádost s podrobným popisem průběhu studia v daném semestru (kolik kreditů splníte na FaVU, kolik v zahraničí, za jaké kurzy je získáte, které kurzy budete převádět do dalšího akademického roku atd.). V případě schválení této žádosti podáte žádost o individuální studijní plán (na studijní oddělení) a formulář Extension of Erasmus+ Study Period (na zahraniční oddělení FAVU). Také bude nutné vyřídit si Learning Agreement na další semestr.
Žádost o prodloužení studijního pobytu se musí na rektorát podat nejpozději 30 dní před původním ukončením stáže.

Návrat ze stáže

Nezapomeňte, že musíte ze zahraničí přivézt Confirmation of Erasmus+ Study Period (potvrzení o délce stáže), Transcript of Records (s min. 18 kredity ECTS!!!), jenž bude obsahovat tytéž kurzy, které potvrdily obě školy na Learning Agreement, a anotace k absolvovaným kurzům. Podrobnosti viz výše.

Originál Confirmation a kopii Transcript of Records odevzdáte Odd. zahraničních vztahů rektorátu VUT (panu Ládymu (A-J) nebo panu Gurníkovi (K-Ž)), kopii Confirmation odevzdáte zahr. oddělení FAVU, originál Transcript of Records přiložíte k Žádosti o uznání kurzů absolvovaných v zahraničí, kterou s anotacemi kurzů odevzdáte také zahraničnímu odd. FaVU. Pokud nesplníte všechny tyto náležitosti programu, budete muset grant vrátit.

Kontakt zahraniční oddělení


Údolní 53, Brno

U2, Místnost č.321
(+420) 541 14 6804

 

ergensova x ffa.vutbr.cz

 

Úřední hodiny

Po
10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

St
10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

Čt
10:00 - 12:00