Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Založení FaVU
1. ledna 1993

Informace o grantových programech

Podpora projektů


Základní informace o dostupných grantových programech pro rok 2015

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky (ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

Vyhlášení se očekává v první polovině roku 2015

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

Ukazatel F: Fond vzdělávací politiky
Cílem Fondu vzdělávací politiky je podporovat aktivity vysokých škol mající systémový charakter a vytvořit rezervu pro případ neočekávaných a mimořádných událostí. Fond vzdělávací politiky proto obsahuje dvě základní oblasti – oblast podpory rozvoje systému vysokého školství a oblast podpory reagující na neočekávané a mimořádné události.

Podpora rozvoje systému vysokého školství - Tato oblast je zaměřena na financováni aktivit, které podporují rozvoj systému vysokého školství jako celku v souladu s prioritami dlouhodobého záměru; jde o projekty, na jejichž realizaci má prioritní zájem ministerstvo proto, aby přispěly ke zkvalitněni vysokého školství.

V rámci teto kategorie, lze podpořit:  Tvůrčí činnosti, které vysoké školy realizují v rámci své hlavní činnosti (jedna vysoka škola nebo skupina vysokých škol společně) u nichž platí, že výstup projektu má strategicky rozměr a může sloužit nejen řešitelské vysoké škole, ale celé skupině vysokých škol, případně všem vysokým školám.

Termíny předkládání žádostí: 31. 1., 31. 3., 31. 5., 31.10 kalendářního roku

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/pravidla-pro-poskytovani-prispevku-a-dotaci-verejnym-vysokym-1

Centralizované rozvojové projekty
Centralizované rozvojové projekty jsou řešeny v rámci každoročně vyhlašovaného grantového programu MŠMT ČR. V předchozích  letech byla takto podporována především vzájemná spolupráce vysokých škol.

Záměr centralizovaných rozvojových projektů musí být v souladu s Dlouhodobým záměrem ministerstva a jeho Aktualizací pro příslušný rok  a musí být v souladu s  dlouhodobým záměrem veřejné vysoké školy a jeho aktualizací.

V předchozích letech bylo vždy možné podat pouze 3 grantové žádosti za univerzitu

Očekávaný termín předkládání žádostí: 31. října

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/rozvojove-programy-2


MINISTERSTVO KULTURY

Podpora projektů profesionálního výtvarného umění
Výběrové dotační řízení je určeno pro fyzické a právnické osoby působící v oblasti kultury (s výjimkou státních příspěvkových organizací MK) na podporu projektů realizovaných v České republice.

Výtvarné umění zahrnuje umělecké obory: architekturu, malířství, sochařství, fotografii, kresbu, grafiku, design, užité umění, videoart, akční umění, instalace ad.

Cílem výběrového dotačního řízení je podpora subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu

Termín předkládání žádostí: 30. září

http://www.mkcr.cz/profesionalni-umeni/granty-a-dotace/default.htm


MĚSTO BRNO

Dotace v oblasti kultury
Žádosti o dotace je možno podávat v těchto oblastech dotačních programů:
•    Audiovizuální tvorba (film), nová média
•    Divadlo, performance, cirkus
•    Hudba
•    Klubová činnost
•    Kulturně vzdělávací a zájmová činnost
•    Literatura
•    Podpora uměleckých řemesel a lidových tradic
•    Tanec
•    Výtvarné umění, fotografie, design a architektura
    
Jedna žádost nemůže být podána do více oblastí.

Žádosti mohou podávat následující subjekty:  žádost na  celoroční činnost – pouze právnické osoby, které nejsou zřízeny  za účelem zisku a působí v kultuře min. 2 roky, žádost na projekt – (neinvestiční) – právnické osoby, fyzické osoby  podnikající a fyzické osoby nepodnikající.
Jeden žadatel může podat 1 žádost na činnost nebo max. 3 žádosti na projekt.
Žádosti o dotace typu v oblasti kultury na rok 2016 se podávjí na Magistrát města Brna do 30. 9. 2015.

http://www.brno.cz/?id=4460263


JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče
Podpora subjektů působících zejména v oblasti hudby, tance, divadla, folkloru, uměleckých řemesel, podpora subjektů činných v oblasti nemateriálních statků zapsaných na seznamu UNESCO a podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek

Očekávaný termín předkládání žádostí  - únor 2015

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/3338-506-Podpora+rozvoje+v+oblasti+kultury+a+pamatkove+pece+v+roce+2014.aspx


DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

AKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru. Program AKTION byl zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí.

Program AKTION slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.).

Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:
- individuální - stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách
- institucionální - podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru

http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/

Norské fondy a fondy EHP
Na začátku roku 2014 byla zahájena druhá fáze programu Norských fondů a fondů EHP, jehož cílem zůstává snížení sociálních a ekonomických nerovností v Evropském hospodářském prostoru.

Mezi vymezené prioritní sektory patří mimo jiné Výzkum a spolupráce škol.
Do této oblasti spadá Program na spolupráci škol a stipendia, který administruje DZS/NAEP. Tento program bude usilovat o vytvoření vhodných podmínek pro navazování dobře fungujících mezinárodních partnerství mezi institucemi i jednotlivými osobami působícími v oblasti vzdělávání. Program nabídne svým zájemcům možnost mezinárodní projektové spolupráce a studijních stáží.

Přehled připravovaných výzev zde: http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/


MEZINÁRODNÍ VISEGRÁDSKÝ FOND

Malé granty (Small Grants):
•    podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4 (v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, přeshraniční spolupráce a turistického ruchu);
•    termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince;
Standardní granty (Standard Grants):
•    podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4 ve stejných oblastech jako v případě malých grantů, ale na jeden projekt se přiděluje částka vyšší než 6 000 EUR a doba realizace projektu je 12 měsíců (finanční příspěvek MVF nemůže převýšit 70 % celkových nákladů na realizaci projektu);
•    termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 15. března a 15. září.
Visegrádský grant pro univerzitní studia (Visegrad University Studies Grant):
•    má podpořit vytváření kurzů nebo studijních programů zaměřených na problematiku, která se úzce dotýká zemí Visegrádské skupiny;
•    částka přidělená projektu je cca 10 000 EUR na vytvoření kurzu a 40 000 EUR na vytvoření studijního programu.
•    Termín pro podávání žádostí je každoročně 10. listopadu

Granty pro umělce – Visegrad Artist Residency Program (VARP)

Program stipendijních pobytů umělců ze zemí V4 byl založen v roce 2006 a během následujících let se rozdělil do několika podprogramů:
•    VARP—Visual&Sound Arts (mobilita jednotlivců v rámci V4);
•    VARP—Performing Arts (program umožňující mobilitu jednotlivců i souborů);  
•    VARP in New York (stáže umělců v Brooklynu, New York);
•    Visegrad Literary Residency Program (stáže jednotlivců v rámci V4).

Více informací zájemci naleznou na: http://visegradfund.org/residencies/.
Podrobné informace o výše zmíněných grantech a stipendiích včetně formulářů žádosti o stipendium jsou k dispozici na stránkách Mezinárodního visegrádského fondu (www.visegradfund.org)
Informace v českém jazyce:
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/mezinarodni-visegradsky-fond


GRANTOVÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY

GA ČR poskytuje účelovou podporu na řešení grantových projektů v rámci skupin grantových projektů:

Standardní grantové projekty, ve kterých jsou podporovány projekty zaměřené na základní výzkum
Juniorské granty, které jsou zaměřeny na vytvoření příležitosti pro excelentní mladé vědecké pracovníky s cílem vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky (pracovní tým) a moderním vybavením, které oživí současnou strukturu základního výzkumu v ČR
Mezinárodní grantové projekty (bilaterální), které jsou zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu; na základě bilaterálních dohod mezi agenturami jsou návrhy projektů posuzovány nezávisle u obou národních agentur
Mezinárodní grantové projekty (LA granty), jejichž hodnocení probíhá s využitím principu „Lead Agency“, jsou zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu; na základě dohod mezi agenturami jsou návrhy projektů posuzovány pouze u jedné z národních agentur, druhá výsledky posuzování přijímá

Vyhlášení veřejných soutěží probíhá vždy na jaře příslušného kalendářního roku (zpravidla na přelomu února a března).
Soutěžní lhůta je pro všechny veřejné soutěže stejná, začíná den po dni vyhlášení veřejné soutěže a trvá minimálně 43 kalendářních dní.

http://www.gacr.cz/zakladni-informace/

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Specifický vysokoškolský výzkum
Specifickým vysokoškolským výzkumem je podle § 3 odst. 2 písm. c) zákona č.  130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním.

Směrnice upravující rozdělení a užití prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v rámci VUT v Brně
http://www.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/legislativa/legislativa-f19468/specificky-vysokoskolsky-vyzkum-d40220

Soutěžní lhůta začíná dnem 2. 12. 2014 a končí dnem 31. 1. 2015

Interní fond studentských projektů VUT
Fond byl vytvořen na základě schváleného záměru v pravidlech rozdělování příspěvků, dotací a ostatních prostředků pro rok 2015 na VUT v Brně. Fond je určen na poskytování podpory na realizaci vybraných projektů studentů, realizovaných v rámci tzv. studentského grantového schématu, jehož garantem je SKAS VUT v Brně

Interní fond studentských projektů VUT sloužících studentům VUT zejména v oblastech:
a)    vzdělávacích (přednášky, workshopy, exkurze, semináře a další podobné)
b)    sportovních (závody, turnaje, a další podobné)
c)    kulturních a společenských (výstavy, hudební vystoupení, plesy a další)
d)    další

První kolo přihlášek se uzavírá 10. 1. 2015
Druhé kolo přihlášek se uzavírá 1. 9. 2015

http://skas.vutbr.cz/ifsp/2015-pravidla-prihlasky-informace/


NADACE PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ PRAHA

V rámci grantového programu Nadace pro současné umění Praha jsou udělovány tyto granty:
Grant na podporu prezentačního projektu pro jednotlivce nebo instituci
Grant na podporu realizace uměleckého díla ve veřejném prostoru
Grant na podporu umělecké aktivity v oblasti sociální minority

Termín podávání žádostí 31. 1. 2015

http://fca.fcca.cz/granty/jak-zadat/
 Výzvy