Vyhledávání

Milan Houser (7. děkan FaVU)
Milan Houser

Bakalářské studium - informace a návody

Bakalářský studijní program B8206 „Výtvarná umění“:

standardní doba studia 4 roky

Níže naleznete základní informace k průběhu přijímacího řízení, které je vymezeno a detailně popsáno ve Směrnici děkana č. 3/2019, umístěné na informační tabuli FaVU VUT a také na konci tohoto textu.

Jak se podává přihláška a co je k ní třeba doložit

Přihlášky do studijního programu Výtvarná umění na akad. rok 2020/2021 se podávají od 14. 10. do 25. 11. 2019 do 12:00 hod. elektronicky na adrese https://www.vutbr.cz/eprihlaska/. V přihlášce je třeba specifikovat ateliér (oborové zaměření), do kterého se uchazeč/ka hlásí. Přihlášku je možno podat pouze do jednoho ateliéru!

Platbu administrativního poplatku k e-přihlášce je třeba provést nejpozději do 5 dnů od jejího podání, nejpozději však 25. 11. 2019. Výše administrativního poplatku je stanovena Rozhodnutím rektora č. 5/2017. Podrobné informace k výši poplatku, způsobu jeho úhrady včetně informace o číslech účtů se zobrazí při zadávání e-přihlášky.

Po vložení e-přihlášky je potřeba zaslat na adresu fakulty k rukám studijní referentky do 25. 11. 2019 (rozhoduje razítko pošty) tyto dokumenty:

  • výtisk formuláře e-přihlášky s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením;
  • uchazeči, kteří již složili maturitní zkoušku, vyplní v e-přihlášce pouze maturitní předměty a jejich hodnocení a dokládají notářem nebo matrikou ověřenou kopii maturitního vysvědčení;
  • uchazeči, kteří v době podání přihlášky nemají ukončený maturitní ročník, vykazují ve formuláři e-přihlášky prospěch za 1., 2. a 3. ročník ze všech předmětů. V tomto případě potvrzuje formulář ředitel/ka školy;
  • životopis (ve formátu PDF jej zadá uchazeč/ka také do elektronického formuláře přihlášky);
  • cizí státní příslušníci (s výjimkou občanů Slovenské republiky a cizinců, kteří dosáhli úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího vzdělání na školách v České republice s výukou v českém jazyce) nostrifikovaný doklad o dosaženém vzdělání.

Uchazečům, kteří neuhradí v daném termínu a určenou formou administrativní poplatek stanovený Rozhodnutím rektora č. 5/2017 nebo nedodají požadované dokumenty v tištěné formě a s platnými podpisy, nebude přijímacího řízení zahájeno.

Administrativní poplatek za chybnou nebo duplicitní registraci se nevrací. Neúplné a nesprávně vyplněné přihlášky nebudou zařazeny do seznamu uchazečů o studium.

Uchazeči z jiné než České nebo Slovenské republiky mohou získat bližší informace k podání přihlášky a k podmínkám zařazení do přijímacího řízení ze základních ustanovení Směrnice děkana č. 3/2019, umístěné na informační tabuli na webových stránkách FaVU VUT a na této stránce na konci textu.

Popis přijímacího řízení – termíny a průběh jednotlivých kol

Přijímací řízení do bakalářského studijního programu B8206 je dvoukolové. Má charakter talentové zkoušky, která je v druhém kole doplněna o test znalostí z dějin umění a obecného kulturního přehledu. Cizí státní příslušníci mohou být ke studiu ve studijním programu v českém jazyce přijati za podmínek shodných s domácími uchazeči.

První kolo spočívající v předložení vlastních výtvarných („domácích“) prací dle požadavků jednotlivých ateliérů (vizte níže) se koná ve středu 8. 1. 2020 od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Domácí práce odevzdávají uchazeči v ateliérech, do kterých se hlásí. Domácí práce musí být zřetelně označeny jménem uchazeče/ky a názvem ateliéru, do kterého se hlásí. Práce zaslané poštou či elektronicky nebudou akceptovány. Soubory domácích prací se předávají proti podpisu osobám pověřeným vedoucími ateliérů. Za obsah jednotlivých souborů domácích prací ručí FaVU VUT jen tehdy, vyplní-li uchazeč/ka formulář s názvy prací, rozměry a materiály, ve kterých jsou provedeny. Tyto formuláře jsou k dispozici při předávání prací v ateliérech.

Druhé kolo přijímacího řízení se koná ve dnech 4. 2. a 5. 2. 2020. Sestává ze čtyř praktických úkolů a testu. První úkol je společný pro celý studijní program, druhý, třetí a čtvrtý úkol, případně jejich specifické části vycházejí z ateliérových specializací. Během prvního dne druhého kola přijímacího řízení píší uchazeči test ověřující znalosti z dějin umění a obecný kulturní přehled. Test, který byl použit v přijímacím řízení do bakalářského studia na akad. rok 2019/20, je s vyznačenými správnými odpověďmi umístěn na této stránce jako příloha.

Hodnocení přijímacího řízení

Hodnocení prvního kola. Ve dnech 9. ledna a 10. ledna 2020 jsou domácí práce v uzavřeném jednání hodnoceny přijímací komisí. Hodnotí se bodovací stupnicí 0–10 bodů. Hodnocena je tvořivá stránka talentu, schopnost osobitého myšlení a jeho vyjadřování výtvarnými prostředky, s ohledem na zaměření ateliéru, do kterého se uchazeč/ka hlásí. Uchazeči, kteří obdrží 5–10 bodů, postupují do 2. kola talentové zkoušky. Body získané v 1. kole se do hodnocení 2. kola přijímacího řízení nezapočítávají. Uchazečům, kteří v 1. kole obdrží hodnocení 0–4 body, je přijímací řízení ukončeno odesláním rozhodnutí o nepřijetí.

Hodnocení druhého kola. Přijímací komise hodnotí výsledky druhého kola přijímacího řízení při neveřejném jednání 6. února 2020. V případě, že se uchazeč/ka nezúčastní některé části 2. kola talentové zkoušky, bude tato část hodnocena 0 body. Každý praktický úkol je ohodnocen ve stupnici 0–10 bodů. Test je rovněž vyhodnocen 0–10 body. Součet bodů z hodnocení čtyř praktických úkolů a testu teoretických znalostí určí celkové pořadí uchazečů a jejich pořadí v jednotlivých oborových zaměřeních. Maximální počet dosažitelných bodů je 50. Minimální počet bodů pro přijetí ke studiu je 35.

Výdej domácích prací

Uchazeči nepřijatí po 1. kole si domácí práce vyzvedávají ve dnech 4. a 5. 2. 2020 v ateliéru, ve kterém byly odevzdány. Pokud uchazeč nebude vyzvedávat práce osobně, musí pověřená osoba předložit úředně ověřenou plnou moc s podpisem uchazeče/ky.

Domácí práce uchazečů, kteří postoupili do 2. kola přijímacího řízení, se vydávají 8. 4. 2020 v ateliéru, ve kterém byly odevzdány. Pokud uchazeč/ka nebude vyzvedávat práce osobně, musí pověřená osoba předložit úředně ověřenou plnou moc. V případě, že domácí práce budou vyzvednuty před výše uvedeným datem, uchazeč/ka ztrácí nárok na odvolání.

Doporučená forma domácích prací

Obor Výtvarná tvorba:

Ateliér sochařství 1: fotodokumentace prostorových prací, příp. originály v kresbě, malbě, grafice

Ateliér sochařství 2: Povinná část: Fotodokumentace prostorových prací: a) volná tvorba (např. instalace, objekty, krajinná tvorba, projekty, přípravné skici apod.); b) studie (např. modelovaná hlava, kreslená hlava, modelovaná figura, kreslená figura apod.); c) motivační dopis (proč se hlásím do Ateliéru sochařství 2). Nepovinná část: Originální studijní kresby (např. kreslená hlava, kreslená figura apod.).

Ateliér malířství 1: originály malířských a kresebných prací na papíře, lepence nebo sololitu, zabalené v uzavíratelné složce nebo deskách (rozměr nepřesahující 100 x 115 cm). Originály malířských prací na plátně napnutém na rámu o rozměru větším než 120x120cm nebudou přijímány. Stačí jejich dokumentace v portfoliu. Dokumentace malířských, kresebných, grafických, prostorových prací v tištěné podobě upravené do kroužkové vazby nebo do šanonu formátu A4 s popisy děl (názvy, rozměry, technikou, rokem vzniku). Elektronická dokumentace (na standardním digitálním nosiči) je možná pro filmy, animace, audia atd.

Ateliér malířství 2: originály malířských, příp. kresebných prací a dokumentací prací z oboru ve formě fotografií (portfolio), nebo na standardních digitálních nosičích.

Ateliér malířství 3: originály domácích prací (malířské, kresebné, grafické apod.), tato díla mohou být doplněna o tištěné portfolio.

Ateliér kresby a grafiky: kresebné studie v měřítku 1:1 – volné téma; studie hlavy – min počet 5; volná tvorba – libovolný formát i technika, minimálně 10 prací; osobní skicář, deník, poznámkový blok či jiné médium s kresbami, poznámkami, záznamy z výstav a cest.

Obor Design:

Ateliér grafického designu 1:

Portfolio prací z oboru v tištěné podobě. Rozměrné originály kreseb, malířských a grafických prací nepředkládat fyzicky – prezentovat je můžete formou dokumentace (fotografie), která bude součástí portfolia.

Ateliér grafického designu 2:

Tištěné portfolio, výběr 15—20 prací se stručnými vysvětlujícími texty. Charakter projektů je libovolný, od školních prací až po vlastní volná zadání. Přiložte originály projektů, u kterých to považujete za důležité (např. kvůli barevnosti, materiálu, technice nebo rozměru). Digitální projekty odevzdejte na USB flash disku.

Ateliér produktového designu: portfolio prací v oboru (např. kresby návrhů, fotografie modelů, obrázky 3D modelů a rendrované výstupy nebo jiné kresebné, malířské a grafické práce) v tištěné formě. Rozměrné originály prací nepředkládat, doložit je formou fotografie zařazené do portfolia. Práce doplnit popiskem s uvedením názvu a druhu práce – použitého média (např. fotografie realizace, render apod.) Doplňující práce, jejichž povaha si žádá elektronickou prezentaci (např. video a audio záznamy) mohou, být doloženy v elektronické podobě na standardním digitálním nosiči.

Obor Intermediální a digitální tvorba:

Ateliér tělového designu: originály a příp. dokumentace prací z oboru formou portfolia (vytisknutých fotografií), příp. originály kresebných, malířských, grafických prací, písemné projekty, záznamy akcí a realizací na standardním digitálním nosiči.

Ateliér intermédií: portfolio, dokumentace, případně originály prací z oboru. Akceptována je široká škála medií od kresby, malby, textu, konceptu, knihy, deníku, fotografie, videa, audia, až po dokumentaci instalací, performance, akcí, událostí apod.

Ateliér environmentu: portfolio, dokumentace, případně originály prací z oboru. Akceptována je široká škála medií od kresby, malby, textu, konceptu, knihy, deníku, fotografie, videa, audia, až po dokumentaci instalací, performance, akcí, událostí apod.

Ateliér fotografie: Volná fotografická tvorba. Předkládá se na černobílých nebo barevných fotografiích do formátu max. 30x40cm. Min. počet 15 fotografií (Fotografický soubor může být také ve formátu knihy). Vhodné jsou doprovodné texty, délka max. 1 stránka A4. V případě jiných výtvarných prací doporučujeme předložení výběru. Všechny materiály, je nutné odevzdat i v digitální podobě na standardním digitálním nosiči.

Ateliér video: dokumentace prací na digitálním nosiči. V případě fotografických a jiných výtvarných prací doporučujeme předložení výběru. U fotografické dokumentace originály, či reprodukce, nebo data ve formátech JPG, TIFF. Vhodné jsou doprovodné texty.

Ateliér performance: dokumentace akcí ve vhodných formátech, videopráce na digitálních nosičích. V případě fotografických, textových, zvukových a jiných autorských prací doporučujeme předložení výběru. Všechny materiály i v digitální podobě na USB flash disku. Vhodné jsou doprovodné texty.

Ateliér multimédií: součástí odevzdaných prací by měl být i motivační dopis, výběr domácích prací soustředit na práce s vlastním autorským zadáním (ne práce ze školy), pokud není z předložených prací zřejmé, jak souvisí s vývojem digitálních nebo jiných her nebo se samotným tématem hry, záměr objasnit v motivačním dopise.

Zohlednění specifických potřeb uchazečů o studium

Uchazeči o studium mají možnost požádat VUT o zohlednění specifických potřeb při přijímací zkoušce (adaptace průběhu přijímací zkoušky) a následně i v rámci studia, a to vyplněním příslušné části elektronické přihlášky ke studiu týkající se specifických potřeb (zdravotní postižení, duševní onemocnění, chronické somatické onemocnění, specifické poruchy učení, poruchy autistického spektra a narušené komunikační schopnosti apod.). Vyřízením těchto žádostí a zpracováním návrhu adaptace se zabývá Poradenské centrum VUT Alfons.

Více informací naleznete zde: http://alfons.vutbr.cz/sluzby-centra/uchazeci/Kontakt studijního oddělení


Údolní 53, Brno
Místnost č.321

 

Studijní oddělení

1. a 2. ročník bakalářského studia, magisterské studium, přijímací řízení do bakalářského a magisterského studia

krizova x ffa.vutbr.cz

 
(+420) 541 14 6806

 

3. a 4. ročník bakalářského studia
janeckova x ffa.vutbr.cz

 
(+420) 541 14 6803

 

Zahraniční oddělení
ergensova x ffa.vutbr.cz

 
(+420) 541 14 6804


 

Úřední hodiny

Po
10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

St
10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

Čt
10:00 - 12:00