Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Studio digitálního sochařství a nových médií
CZ.1.07/2.2.00/28.0278, OPVK

Doktorské studium, informace pro uchazeče pro akademický rok 2019/2020

Doktorské studium je určeno studentům, kteří úspěšně ukončili magisterské studium na vysoké škole a jejich výsledky v praktické a teoretické činnosti mají těžiště zejména v oblasti výtvarného umění. Doktorský studijní program FaVU VUT je zaměřen na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění. Po složení státní doktorské zkoušky a úspěšném obhájení doktorské disertační práce se absolventům uděluje akademický titul doktor (ve zkratce „Ph.D.“ uváděný za jménem).

Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Výtvarná umění a umělecký provoz (8206V138), forma studia prezenční a kombinovaná, standardní doba studia 4 roky, udělovaný akademický titul Ph.D., platnost akreditace do 31. 12. 2024 (č.j. MŠMT-22870/2016-1).

Podání přihlášky

Přihlášky se podávají elektronicky na internetové adrese http://www.vut.cz/eprihlaska v termínu od 1. dubna 2019 do 30. dubna 2019. Přihlášku je možné podat pouze k jednomu školiteli/ce. Do 1. května 2019 je nutné na adresu fakulty poslat (rozhoduje razítko pošty) nebo osobně zanést (v úřední hodiny) tyto dokumenty:
— výtisk formuláře e-přihlášky s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením a podpisem školitele/ky, ke které/mu se uchazeč/ka hlásí;
— písemně formulovanou koncepci disertačního projektu v rozsahu 3–5 normostran (ve formátu PDF na digitálním nosiči), pozn.: upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem/kou a školitelem/kou; náležitosti koncepce vizte v příslušné směrnici děkana;
— odborný životopis (ve formátu PDF na digitálním nosiči), ve kterém je mimo jiné uvedena tvůrčí a publikační činnost uchazeče/ky;
— portfolio (ve formátu PDF na digitálním nosiči) představující v dostatečné šíři dosavadní činnost uchazeče/ky v oblasti umění formou výstižné dokumentace;
— kopie dokladů o ukončeném vysokoškolském vzdělání (originály nebo úředně ověřené kopi se předkládají v den zápisu), v případě uchazeče ze zahraničí (vyjma SR) i osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR. (Dojde-li k situaci, že termín přijímací zkoušky předchází v daném akademickém roce státní závěrečné zkoušce v magisterském stupni studia, dodá uchazeč ověřenou kopii vysokoškolského diplomu a vysvědčení o vykonané státní závěrečné zkoušce dodatečně; rozhodnutí o přijetí ke studiu v tomto případě nabývá platnost až po předložení dokladů prokazujících absolvování magisterského studia; tyto doklady musí být doručeny na studijní oddělení fakulty neprodleně po vykonání státní závěrečné zkoušky.)

Platba administrativního poplatku se provádí nejpozději do 30. dubna 2019 podle instrukcí, které se uchazeči ukáží v systému VUT při vyplnění e-přihlášky. Výše administrativního poplatku je 600 Kč pro přihlášky podané na území České republiky a její platbě na účet VUT, nebo 23 € při podání přihlášky na území Slovenské republiky nebo ostatních států a její platbě na účet VUT (čísla účtů se ukáží při vyplňování e-přihlášky). Cizí státní příslušníci jsou přijímáni na FaVU ke studiu doktorského studijního programu v českém jazyce za stejných podmínek jako občané České republiky. 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se koná 22. května 2019. Náhradní termín zkoušky fakulta nevypisuje. Přijímací zkouška má formu osobního pohovoru uchazeče/ky se členy komise o předloženém doktorském projektu s důrazem na teoretické znalosti oboru, na dosavadní praxi uchazeče v oblasti umění a její výsledky a ohlasy a na kvalitu prezentovaného doktorského projektu. Součástí zkoušky, která probíhá v českém jazyce, je rovněž prověření znalosti angličtiny. Celkový počet (prezenční i kombinovaná forma studia) přijímaných uchazečů do doktorského studijního programu v akademickém roce 2019/2020 je 5 uchazečů.

Školitelé a školitelky

Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem/kou a školitelem/kou. Student/ka se může hlásit maximálně k jednomu/jedné školiteli/školitelce. Seznam školitelů a školitelek pro akademický rok 2019/2020 schválený oborovou radou fakulty dne 28. listopadu 2018: 
prof. akad. soch. Jan Ambrůz
doc. MgA. Filip Cenek
doc. Mgr. Richard Fajnor
prof. akad. soch. Michal Gabriel
doc. MgA. Milan Houser
doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD.
doc. Mgr.A. Lenka Klodová, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Korbička
prof. MgA. Petr Kvíčala,
doc. Mgr. Václav Magid
doc. MgA. Mikuláš Macháček
doc. Mgr. Tomáš Medek
doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta
doc. MgA. Luděk Rathouský
prof. akad. soch. Tomáš Ruller
doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.

Zohlednění specifických potřeb uchazečů o studium

Studenti mají možnost požádat VUT o zohlednění specifických potřeb jak při přijímací zkoušce (adaptace průběhu přijímací zkoušky), tak následně i v rámci studia (zdravotní postižení, duševní onemocnění, chronické somatické onemocnění, specifické poruchy učení, poruchy autistického spektra a narušené komunikační schopnosti apod.). Vyřízením této problematiky se zabývá Poradenské centrum VUT Alfons.

Související dokumenty

Doktorské studium uskutečňuje Fakulta výtvarných umění VUT na základě (re)akreditace udělené MŠMT dne 25. 7. 2016. Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206) se realizuje v oborech Výtvarná umění a umělecký provoz (MŠMT-22870/2016-1) a Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz (MŠMT/3807/2010, pouze na dostudování). Agendu spjatou s doktorským studiem vyřizuje Mgr. Klára Ergensová, DiS., na studijním oddělení FaVU VUT.

Studijní referentka pro doktorské studium

ergensova x ffa.vutbr.cz

Údolní 244/53 (budova U2), Brno
(+420) 541 14 6804

 
Úřední hodiny

Po
10:00–12:00   13:00–15:00

St
10:00–12:00   13:00–15:00

Čt
10:00–12:00

  
  

 

Pokyny, harmonogram, formuláře, rozvrh, aktuality

 

Související odkazy


Oborová rada