Vyhledávání

Milan Houser (7. děkan FaVU)
Milan Houser

Návazné magisterské studium - informace a návody

Návazný magisterský studijní program N8206
standardní doba studia - 2 roky

1. Jak se podává přihláška a co je třeba k ní doložit

a) absolventi bakalářského studia Fakulty výtvarných umění, kteří v daném roce hodlají studovat v návazném programu bezprostředně po vykonání bakalářské státní zkoušky
podávají elektronickou přihlášku do MS od 1. 5. do 31. 5. 2018 na adrese https://www.vutbr.cz/eprihlaska. Nejpozději do 6. června 2018 je nutno doručit na studijní odd. podepsaný výtisk e-přihlášky. Tito uchazeči jsou zproštěni povinnosti platit administrativní poplatek.

b) uchazeči, kteří studovali na jiné vysoké škole podávají přihlášky na akad. rok 2018/2019 elektronicky na adrese https://www.vutbr.cz/eprihlaska Přihlášku je možno podat od 1. 7.do 31. 7. 2018, platbu administrativního poplatku je třeba provést nejpozději do 5 pracovních dnů od podání přihlášky, nejpozději však dne 1. 8. 2018. Výše administrativního poplatku je 600 Kč pro přihlášky podané na území ČR a její platbě na účet VUT nebo 23 EUR pro přihlášky podané na území jiných států a platbě na účet VUT. Přihlášku je možné podat pouze do jednoho ateliéru. Do 1. 8. 2018 včetně je třeba doručit na adresu fakulty tyto dokumenty:

-výtisk e-přihlášky s podepsaným čestným prohlášením

-notářem nebo matrikou ověřené doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání minimálně bakalářského stupně

- písemný projekt magisterského studia na předepsaném formuláři. Formulář si můžete stáhnout zde: https://www.ffa.vutbr.cz/studium/studijni-oddeleni/formulare

Uchazeč, který neuhradí v daném termínu a určenou formou administrativní poplatek stanovený podle § 58 odst. 1 zákona a čl. 13 nebo nedoručí požadovanou dokumentaci, nesplnil základní podmínku pro zařazení do přijímacího řízení. Administrativní poplatek za chybné nebo duplicitně podané přihlášky se nevrací.
V e-přihlášce do kolonky "Kvalifikace" je nutné uvést  dosažené vysokoškolské vzdělání nejméně bakalářské, což je požadavek pro přihlášku do magisterského stupně studia. Neúplné a nesprávně vyplněné přihlášky nebudou zařazeny do seznamu uchazečů o studium.

Pokud není uchazeč občanem České republiky (s výjimkou pro občany Slovenské republiky), vztahují se na něj ustanovení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR pro cizince: § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, dále Statut VUT v Brně, čl. 12 (jednou z podmínek pro zařazení do přijímacího řízení je předložení dokladu o vykonané zkoušce z českého jazyka na některé k tomu akreditované instituci alespoň na úrovni B2 Evropského referenčního rámce, doklad o vykonané zkoušce spolu s nostrifikovanými doklady o předchozím ukončeném vzdělání je nutné doložit k vytištěné e-přihlášce v termínu podávání přihlášek). Přijímací zkoušky a studium probíhají v českém nebo slovenském jazyce.

2. Přehled oborů i s ateliéry, studijními plány a jejich vyučujícími je umístěn v nabídce "Studium" - "Magisterské studium".
Doporučujeme Vám navštívit prezentace jednotlivých ateliérů, které jsou přístupné z hlavní stránky fakulty.

3. Popis přijímacího řízení a termíny konání jednotlivých kol: 
Přijímací řízení do magisterského studia pro absolventy bakalářského studia na FAVU - ukončení BcA. studia v akad. roce 2017/2018: ve dnech 11. 6. - 15. 6. 2018 se konají obhajoby bakalářských prací, příp. v opravném termínu ve dnech 28. - 29. 8. 2018. Studentům, kteří si podali přihlášku do návazného magisterského studia nejpozději do 31. května 2018 a jejichž hodnocení ateliérové bakal. práce bylo A – C, je prominuta přijímací zkouška a pokračují v návazném magisterském studiu. O přijetí do tohoto stupně studia budou informováni.

Přijímací řízení do magisterského studia pro uchazeče, kteří ukončili studium na jiné vysoké škole, studovali jiné studijní programy a obory, anebo po absolvování bakalářského studijního programu FAVU studium přerušili, se koná ve dnech 4. 9. a 5. 9. 2018
Talentová zkouška sestává z osobní prezentace prací uchazeče nebo jejich dokumentací (portfolio) před komisí. Komise v uzavřeném jednání doporučí vybrané uchazeče k přijímacímu pohovoru, který proběhne téhož dne v odpoledních hodinách. Na úřední desce fakulty (nástěnka u vrátnice v budově FAVU Údolní 53) budou zveřejněny výsledky prezentací a seznam uchazečů, postupujících k pohovoru. Pohovor - při pohovoru uchazeči obhajují svůj projekt magisterského studia, je kladen důraz na teoretické znalosti oboru, na dosavadní uměleckou praxi a její výsledky i ohlasy (bibliografie). Doporučený rozsah projektu je 2 strany. Magisterské studium je ukončeno státní zkouškou, která má dvě části - ústní zkouška (Státní zkouška z teorií a dějin a současného výtvarného umění) a ateliérová zkouška (Projekt vycházející z ateliérové specializace).

Uchazeči se specifickými potřebami naleznou důležité informace zde:

http://alfons.vutbr.cz/sluzby-centra/uchazeci/

Podmínky pro přijímací řízení do magisterského studia naleznete v příloze.

Kontakt studijního oddělení


Údolní 53, Brno
Místnost č.321

 

Studijní oddělení

1. a 2. ročník bakalářského studia, magisterské studium, přijímací řízení do bakalářského a magisterského studia

krizova x ffa.vutbr.cz

 
(+420) 541 14 6806

 

3. a 4. ročník bakalářského studia
janeckova x ffa.vutbr.cz

 
(+420) 541 14 6803

 

Zahraniční oddělení
ergensova x ffa.vutbr.cz

 
(+420) 541 14 6804


 

Úřední hodiny

Po
10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

St
10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

Čt
10:00 - 12:00