Vyhledávání

Cyklus inscenovaných dialogů ve formátu umělec-teoretik
<<REWIND

Doktorské studium, informace pro uchazeče na akademický rok 2017/2018

Doktorské studium je určeno studentům, kteří úspěšně ukončili magisterské studium na vysoké škole a jejich výsledky v praktické a teoretické činnosti mají těžiště zejména v oblasti výtvarného umění. Doktorský studijní program FAVU VUT je zaměřen na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění. Po složení státní doktorské zkoušky a úspěšném obhájení doktorské dizertační práce se absolventům uděluje akademický titul doktor (ve zkratce „Ph.D.“ uváděný za jménem).

Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206)
Studijní obor Výtvarná umění a umělecký provoz (8206V138)
Forma studia prezenční a kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Udělovaný akademický titul
Ph.D.
Platnost akreditace do 31. 7. 2024 (MŠMT-22870/2016-1)

1. Podání přihlášky

Přihlášky se podávají elektronicky na internetové adrese http://www.vutbr.cz/eprihlaska v termínu od 1. dubna 2017 do 30. dubna 2017. Přihlášku je možné podat pouze k jednomu školiteli. Po vyplnění e-přihlášky je nutné zanést nebo zaslat poštou na adresu fakulty (FAVU VUT, Jana Janečková, Údolní 244/53, 602 00 Brno) nejpozději do 2. května 2017 (rozhoduje razítko pošty) tyto dokumenty:

— výtisk formuláře e-přihlášky s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením a podpisem předpokládaného školitele;

— písemně formulovanou koncepci dizertačního projektu v rozsahu 3–5 normostran (ve formátu PDF na digitálním nosiči), pozn.: upřesnění tématu dizertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem; náležitosti koncepce vizte v příslušné směrnici;

— životopis (ve formátu PDF na digitálním nosiči), ve kterém je mimo jiné uvedena tvůrčí a publikační činnost uchazeče;

— portfolio (ve formátu PDF na digitálním nosiči) představující v dostatečné šíři dosavadní činnost uchazeče v oblasti umění formou výstižné dokumentace;

— kopie dokladů o ukončeném vysokoškolském vzdělání (originály se předkládají v den zápisu), v případě uchazeče ze zahraničí (vyjma SR) i osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR.

Platba administrativního poplatku se provádí nejpozději do 30. dubna 2017 podle instrukcí, které se uchazeči ukáží v systému VUT při vyplnění e-přihlášky. Výše administrativního poplatku je stanovena „Dodatkem k rozhodnutí rektora č.16/2009“: 550 Kč pro přihlášky podané na území České republiky a její platbě na účet VUT, nebo 21€ při podání přihlášky na území Slovenské republiky nebo ostatních států a její platbě na účet VUT (čísla účtů stanovuje výše uvedený předpis).

Cizí státní příslušníci jsou přijímáni na FaVU ke studiu doktorského studijního programu v českém jazyce za stejných podmínek jako občané České republiky. Podmínkou k přijetí ke studiu je osvědčení o úspěšném složení zkoušky z českého jazyka na některé k tomu akreditované instituci alespoň na úrovni B2 Evropského referenčního rámce. Prokázání znalosti českého jazyka se nevyžaduje u občanů Slovenské republiky a cizinců, kteří dosáhli úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího vzdělání na školách v České republice s výukou v českém jazyce.

2. Přijímací řízení

Přijímací řízení se koná 24. května 2017. Náhradní termín přijímacího řízení fakulta nevypisuje.

Přijímací zkouška má formu osobního pohovoru uchazeče se členy komise o předloženém doktorském projektu s důrazem na teoretické znalosti oboru, na dosavadní praxi uchazeče v oblasti umění a její výsledky a ohlasy, a na kvalitu prezentovaného doktorského projektu. Součástí zkoušky je rovněž prověření znalosti anglického jazyka. Prověření znalosti anglického jazyka probíhá během pohovoru o projektu dizertační práce.

Celkový počet přijatých uchazečů do doktorského studijního programu je šest studentů do jednoho ročníku.

Detailní informace o pravidlech přijímacího řízení a podmínkách pro přijetí do doktorského studia obsahuje směrnice děkana na příslušný akademický rok.

3. Školitelé 2017/2018


Seznam školitelů byl schválen oborovou radou DSP 23. 11. 2016.

Upozornění: Upřesnění tématu dizertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.

Související dokumenty

Příslušné směrnice, upravující pravidla a podmínky pro přijetí do doktorského studijního programu na FAVU VUT, budou zveřejněny nejpozději 4 měsíce před konáním přijímací zkoušky.

Doktorské studium uskutečňuje Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
na základě (re)akreditace udělené MŠMT dne 25. 7. 2016. Doktorský
studijní program Výtvarná umění (P8206) se realizuje v oborech
Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz (MŠMT/3807/2010)
a Výtvarná umění a umělecký provoz (MSMT-22870/2016-1). Agendu
spjatou s doktorským studiem vyřizuje paní Jana Janečková na
studijním oddělení FaVU VUT v Brně.

Studijní referentka pro doktorské studium

janeckova x ffa.vutbr.cz

Údolní 53 (budova U2), Brno
(+420) 541 14 6803

 
Úřední hodiny

Po
10:00–12:00   13:00–15:00

St
10:00–12:00   13:00–15:00

Čt
10:00–12:00

  
  

 

Pokyny, harmonogram, formuláře, aktuality

 

Související odkazy


Oborová rada