Vyhledávání

Založení FaVU
1. ledna 1993

Doktorské studium, informace pro uchazeče na akademický rok 2017/2018

Doktorské studium je určeno studentům, kteří úspěšně ukončili magisterské studium na vysoké škole a jejich výsledky v praktické a teoretické činnosti mají těžiště zejména v oblasti výtvarného umění. Doktorský studijní program FAVU VUT je zaměřen na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění. Po složení státní doktorské zkoušky a úspěšném obhájení doktorské disertační práce se absolventům uděluje akademický titul doktor (ve zkratce „Ph.D.“ uváděný za jménem).

Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206)
Studijní obor Výtvarná umění a umělecký provoz (8206V138)
Forma studia prezenční a kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Udělovaný akademický titul
Ph.D.
Platnost akreditace do 31. 7. 2024 (MŠMT-22870/2016-1)

1. Podání přihlášky

Přihlášky se podávají elektronicky na internetové adrese http://www.vut.cz/eprihlaska v termínu od 1. dubna 2017 do 30. dubna 2017. Přihlášku je možné podat pouze k jednomu školiteli. Po vyplnění e-přihlášky je nutné zanést nebo zaslat poštou na adresu fakulty (FAVU VUT, Jana Janečková, Údolní 244/53, 602 00 Brno) nejpozději do 2. května 2017 (rozhoduje razítko pošty) tyto dokumenty:

— výtisk formuláře e-přihlášky s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením a podpisem školitele, ke kterému se uchazeč hlásí;

— písemně formulovanou koncepci disertačního projektu v rozsahu 3–5 normostran (ve formátu PDF na digitálním nosiči), pozn.: upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem; náležitosti koncepce vizte v příslušné směrnici děkana;

— životopis (ve formátu PDF na digitálním nosiči), ve kterém je mimo jiné uvedena tvůrčí a publikační činnost uchazeče;

— portfolio (ve formátu PDF na digitálním nosiči) představující v dostatečné šíři dosavadní činnost uchazeče v oblasti umění formou výstižné dokumentace;

— kopie dokladů o ukončeném vysokoškolském vzdělání (originály se předkládají v den zápisu), v případě uchazeče ze zahraničí (vyjma SR) i osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR. (Dojde-li k situaci, že termín přijímací zkoušky předchází v daném akademickém roce státní závěrečné zkoušce v magisterském stupni studia, dodá uchazeč kopii vysokoškolského diplomu a vysvědčení o vykonané státní závěrečné zkoušce dodatečně; rozhodnutí o přijetí ke studiu v tomto případě nabývá platnost až po předložení dokladů prokazujících absolvování magisterského studia; tyto doklady musí být doručeny na studijní oddělení fakulty neprodleně po vykonání státní závěrečné zkoušky.)

Platba administrativního poplatku se provádí nejpozději do 30. dubna 2017 podle instrukcí, které se uchazeči ukáží v systému VUT při vyplnění e-přihlášky. Výše administrativního poplatku je stanovena „Dodatkem k rozhodnutí rektora č.16/2009“: 550 Kč pro přihlášky podané na území České republiky a její platbě na účet VUT, nebo 21€ při podání přihlášky na území Slovenské republiky nebo ostatních států a její platbě na účet VUT (čísla účtů stanovuje výše uvedený předpis).

Cizí státní příslušníci jsou přijímáni na FAVU ke studiu doktorského studijního programu v českém jazyce za stejných podmínek jako občané České republiky. Podmínkou k přijetí ke studiu je osvědčení o úspěšném složení zkoušky z českého jazyka na některé k tomu akreditované instituci alespoň na úrovni B2 Evropského referenčního rámce. Prokázání znalosti českého jazyka se nevyžaduje u občanů Slovenské republiky a cizinců, kteří dosáhli úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího vzdělání na školách v České republice s výukou v českém jazyce.

2. Přijímací řízení

Přijímací řízení se koná 24. května 2017. Náhradní termín přijímacího řízení fakulta nevypisuje.

Přijímací zkouška má formu osobního pohovoru uchazeče se členy komise o předloženém doktorském projektu s důrazem na teoretické znalosti oboru, na dosavadní praxi uchazeče v oblasti umění a její výsledky a ohlasy, a na kvalitu prezentovaného doktorského projektu. Součástí zkoušky je rovněž prověření znalosti anglického jazyka. Prověření znalosti anglického jazyka probíhá během pohovoru o projektu dizertační práce.

Celkový počet přijatých uchazečů do doktorského studijního programu je šest studentů do jednoho ročníku.

Detailní informace o pravidlech přijímacího řízení a podmínkách pro přijetí do doktorského studia obsahuje směrnice děkana na příslušný akademický rok (vizte níže).

3. Školitelé 2017/2018


Seznam školitelů byl schválen oborovou radou DSP 23. 11. 2016.

Upozornění: Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.

Související dokumenty

Příslušné směrnice, upravující pravidla a podmínky pro přijetí do doktorského studijního programu na FAVU VUT, budou zveřejněny nejpozději 4 měsíce před konáním přijímací zkoušky.

Doktorské studium uskutečňuje Fakulta výtvarných umění VUT
na základě (re)akreditace udělené MŠMT dne 25. 7. 2016. Doktorský
studijní program Výtvarná umění (P8206) se realizuje v oborech
Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz (MŠMT/3807/2010)
a Výtvarná umění a umělecký provoz (MSMT-22870/2016-1). Agendu
spjatou s doktorským studiem vyřizuje paní Jana Janečková na
studijním oddělení FAVU VUT.

Studijní referentka pro doktorské studium

janeckova x ffa.vutbr.cz

Údolní 244/53 (budova U2), Brno
(+420) 541 14 6803

 
Úřední hodiny

Po
10:00–12:00   13:00–15:00

St
10:00–12:00   13:00–15:00

Čt
10:00–12:00

  
  

 

Pokyny, harmonogram, formuláře, aktuality

 

Související odkazy


Oborová rada